Єв­ген Стан­ко­вич у арт-про­е­кті «Три С»

2 ли­сто­па­да в На­ціо­наль­ній опе­рі від­бу­де­ться сві­то­ва прем`єра

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

Цей веч ір прой­де в рам­ках дру­гої ча­сти­ни На­ціо­наль­но­го про­е­кту « Три С » — цей про­ект об’єд­нав твор­чість трьох ви­да­тних су­ча­сних ком­по­зи­то­рів — Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча та Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва. Роз­по­ча­ла­ся ця му­зи­чна ім­пре­за у кві­тні прем’єрою Дру­го­го кон­цер­ту для ві­о­лон­че­лі та сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру М. Ско­ри­ка у ви­ко­нан­ні Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру На­ціо­наль­ної ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни під ору­дою Во­ло­ди­ми­ра Шей­ка та со­лі­ста Оле­ксан­дра Пі­рі­є­ва (див. «День» № 60), по­тім се­рія ве­чо­рів про­дов­жи­ла­ся по Укра­ї­ні.

Ни­ні ме­ло­ма­ни по­чу­ють твір Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча. Ма­е­стро за­кін­чив ро­бо­ту над Дру­гим кон­цер­том для ві­о­лон­че­лі з ор­ке­стром у кві­тні 2016 р., пі­сля більш ніж 45 ро­ків (!) пе­ре­р­ви пра­ці в цьо­му жан­рі. Кон­церт скла­да­є­ться з трьох ча­стин: «Му­зи­ка для Мар­то­чки», «По­стлю­дія» та «Мо­но­лог ді­да». Їхні на­зви кра­сно­мов­но свід­чать, ко­му ма­є­мо дя­ку­ва­ти за йо­го по­яву на світ. Уже ста­ло ле­ген­дою, як на­ро­джу­вав­ся цей твір, — кон­церт за­мов­ляв на­пи­са­ти для ньо­го ле­ген­дар­ний ві­о­лон­че­ліст Мсти­слав Ро­стро­по­вич...

На­га­да­є­мо, свій Пер­ший ві­о­лон­чель­ний кон­церт Єв­ген Фе­до­ро­ви­чна­пи­сав 1968 ро­ку. Прем’єру ви­ко­нав йо­го друг — Все­во­лод Яки­мен­ко, але пі­сля цьо­го твір зник із по­ля зо­ру ви­ко­нав­ців, і на­віть го­ло­си для ор­ке­стру бу­ли на дов­гий час втра­че­ні... Та одно­го ра­зу Кон­церт №1 Стан­ко­ви­ча по­чув Ро­стро­по­вич, і пі­сля гастролей у Ки­є­ві Мсти­слав Ле­о­поль­до­ви­чзу­стрів­ся з Єв­ге­ном Фе­до­ро­ви­чем і за­про­по­ну­вав на­пи­са­ти для ньо­го твір для ві­о­лон­че­лі з ор­ке­стром. До ре­чі, це вже пі­сля то­го, як з’яви­ли­ся кон­цер­ти від Шо­ста­ко­ви­ча, Про­коф’єва з при­свя­тою ві­о­лон­че­лі­сто­ві! Про­те Є.Стан­ко­вич в той час актив­но пи­сав му­зи­ку для кі­но й не по­ква­пив­ся ви­ко­ну­ва­ти за­мов­ле­н­ня ле­ген­дар­но­го му­зи­кан­та. У дру­гий при­їзд Ро­стро­по­ви­ча, ко­ли Стан­ко­вич ду­мав, що той за­був про своє за­мов­ле­н­ня, чи вза­га­лі то бу­ло жар­том... Мсти­слав Ле­о­поль­до­ви­чза­пи­тав Єв­ге­на Фе­до­ро­ви­ча: «Де мій кон­церт?». Свід­ком роз­мо­ви ста­ла укра­їн­ська ві­о­лон­че­ліс­тка Ма­рія Чай­ков­ська (пер­ша ви­ко­на­ви­ця Кон­цер­ту №1 Є.Ско­ри­ка), яка і по­зна­йо­ми­ла Ро­стро­по­ви­ча зі Стан­ко­ви­чем. Тож, для укра­їн­сько­го ма­е­стро ста­ло спра­вою че­сті все-та­ки на­пи­са­ти Дру­гий кон­церт... Про­те до­ля роз­по­ря­ди­ла­ся іна­кше — за рік М. Ро­стро­по­ви­ча де­пор­ту­ва­ли з ко­ли­шньо­го СРСР та зго­дом по­зба­ви­ли гро­ма­дян­ства. Тож, ідея ві­о­лон­чель­но­го кон­цер­ту, як спо­гад про Ро­с­про­по­ви­ча, за­ли­ши­ла­ся не вті­ле­ною аж до 2016 ро­ку! Про­ект «Три С» під­штов­хнув Є.Стан­ко­ви­ча до йо­го ві­о­лон­чель­но­го за­ду­му.

— Це — кон­церт-мо­но­лог, кон­цер­тпорт­рет, кон­церт-од­кро­ве­н­ня. Не знаю, як на­звуть йо­го в май­бу­тньо­му кри­ти­ки, — ка­же Оле­ксандр ПІРІЄВ, ві­о­лон­че­ліст, іні­ці­а­тор про­е­кту «Три С». — Цей твір епо­халь­ний, сво­го ро­ду пев­ний під­су­мок усьо­го твор­чо­го до­сві­ду ге­нія, який вті­ле­ний Єв­ге­ном Фе­до­ро­ви­чем у го­ло­сі ві­о­лон­че­лі...

У кон­цер­ті бра­ти­муть участь: Хор іме­ні П. Май­бо­ро­ди (ди­ри­гент — Юлія Ткач), Сим­фо­ні­чний ор­кестр Укра­їн­сько­го ра­діо під ору­дою Во­ло­ди­ми­ра Шей­ка і со­ліст — Оле­ксандр Пірієв (ві­о­лон­чель). Пі­сля Ки­є­ва (про­тя­гом се­зо­ну 2016 — 2017 рр.) ар­т­про­ект «Три С» бу­де пред­став­ле­ний у Чер­нів­цях, Хар­ко­ві, Ужго­ро­ді, Оде­сі, Льво­ві, Іва­но-Фран­ків­ську та Ко­ло­миї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.