Крю­ків­ський ва­гон­за­вод мо­же за­без­пе­чи­ти по­ста­ча­н­ня «Укр­за­лі­зни­ці» ще 150 пів­ва­го­нів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Крю­ків­ський ва­го­но­бу­дів­ний за­вод (КВБЗ, Пол­тав­ська обл.) ви­грав тен­дер на по­ста­ча­н­ня 150 пів­ва­го­нів за­галь­но­го при­зна­че­н­ня на адре­су Дар­ни­цько­го ва­го­но­ре­мон­тно­го за­во­ду (ДВРЗ, Ки­їв), фі­лії ПАО «Укр­за­лі­зни­ця», за­про­по­ну­вав­ши ва­го­ни май­же за 146,605 млн грн за очі­ку­ва­ної су­ми за­ку­пів­лі 146,7 млн грн. У тен­де­рі та­кож бра­ло участь ТОВ «Маш­бу­дін­вест» — ди­лер По­па­снян­сько­го ва­го­но­ре­мон­тно­го за­во­ду (Лу­ган­ська обл.), що спо­ча­тку за­про­по­ну­ва­ло ва­го­ни за 146,7 млн грн (як і КВБЗ) і зни­зи­ло ці­ну в про­це­сі ау­кціо­ну до 146,612 млн грн. Го­ло­ва прав­лі­н­ня ПАО «Укр­за­лі­зни­ця» Вой­цех Бал­чун оці­нює де­фі­цит пар­ку ван­та­жних ва­го­нів у 10 тис. оди­ниць. КВБЗ є єди­ним в СНД під­при­єм­ством, що має на­ла­го­дже­не і ді­ю­че ви­ро­бни­цтво двох ви­дів ва­го­нів — па­са­жир­ських і ван­та­жних (ва­го­ни­пла­тфор­ми, ци­стер­ни, ва­го­ни бун­кер­но­го ти­пу, пів­ва­го­ни).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.