США по­дов­жи­ли за­бо­ро­ну на по­льо­ти над Дні­пром і Сім­фе­ро­по­лем

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Аві­а­цій­на вла­да США по­дов­жи­ла до кін­ця жов­тня 2018 ро­ку за­бо­ро­ну на по­льо­ти до Сім­фе­ро­по­ля і Дні­пра для всіх аме­ри­кан­ських авіа­пе­ре­ві­зни­ків, го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні Фе­де­раль­но­го управ­лі­н­ня ци­віль­ної авіа­ції США (FAA). По­дов­же­н­ня за­бо­ро­ни на­бе­ре чин­но­сті з 27 жов­тня цьо­го ро­ку у зв’яз­ку зі збе­ре­же­н­ням не­ста­біль­ної си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни. Під дію до­ку­мен­та під­па­да­ють усі авіа­пе­ре­ві­зни­ки США, аме­ри­кан­ські ко­мер­цій­ні опе­ра­то­ри, а та­кож осо­би, які ма­ють сві­до­цтва льо­тчи­ків США, за ви­ня­тком ви­пад­ків, ко­ли та­кі осо­би ді­ють на по­ві­тря­них су­днах, за­ре­є­стро­ва­них у США, але як іно­зем­ні пе­ре­ві­зни­ки. До цьо­го спи­ску та­кож по­тра­пи­ли опе­ра­то­ри ци­віль­них лі­та­ків, за­ре­є­стро­ва­них у США, за ви­ня­тком, ко­ли та­кі опе­ра­то­ри є іно­зем­ни­ми авіа­пе­ре­ві­зни­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.