Ка­бмін на­по­ля­гає на ухва­лен­ні за­ко­ну про спе­цкон­фі­ска­цію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Ми звер­ну­ли­ся до пар­ла­мен­ту: будь ла­ска, те, що бу­ло вкра­де­не у кра­ї­ни, по­вер­ніть. Нам є сьо­го­дні ку­ди ці ко­шти спря­му­ва­ти, за­ла­та­ти де­фі­цит Пен­сій­но­го фон­ду, нам є ку­ди ви­тра­ча­ти гро­ші, у нас є пи­та­н­ня укра­їн­сько­го вій­ська, вре­шті-решт пи­та­н­ня ме­ди­ци­ни то­що. Нев­же ці ко­шти ле­жа­ти­муть на ра­хун­ках і хтось по­тім за­бе­ре їх і ви­ве­де за кор­дон, я вва­жаю, що це аб­со­лю­тно не­нор­маль­ний під­хід, то­му ми на­по­ля­га­є­мо на то­му, щоб це пи­та­н­ня бу­ло роз­гля­ну­те, у пра­во­вий спо­сіб прийня­те пар­ла­мен­том, і пар­ла­мент вжив не­об­хі­дних за­хо­дів для то­го, щоб по­вер­ну­ти ці ко­шти до держ­бю­дже­ту», — ска­зав прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир ГРОЙ­СМАН. Він за­зна­чив, що за­а­ре­што­ва­ні на да­ний мо­мент $1,5 млрд бу­ло пу­блі­чно по­вер­не­но до дер­жав­но­го бю­дже­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.