На­скіль­ки си­сте­ма го­то­ва до змін?

З 2017 ро­ку пла­ну­є­ться пе­ре­хід на стра­хо­ве фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­ци­ни

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

« Ми про­по­ну­є­мо май­дан­чик і пра­ви­ла гри, а ви ви­рі­ши­те, як гра­ти і які по­слу­ги на­да­ва­ти», — за­зна­чи­ла ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун, пре дстав­ля­ю­чи гро­мад­сько­сті но­ву мо­дель фі­нан­су­ва­н­ня га­лу­зі, ко­тра по­чне ді­я­ти з 1 сі­чня 2017 ро­ку. На­ре­шті має за­пра­цю­ва­ти дав­но де­кла­ро­ва­ний прин­цип, за яким гро­ші «хо­дять» за па­ці­єн­том, а не за лі­кар­ня­ми чи ліж­ко-мі­сця­ми у них. Пі­сля Но­во­го ро­ку ко­жен з нас має обра­ти со­бі лі­ка­ря пер­вин­ної лан­ки (сі­мей­но­го, те­ра­пев­та чи пе­ді­а­тра), під­пи­са­ти з ним до­го­вір і на­да­лі отри­му­ва­ти ме­ди­чні по­слу­ги від ньо­го. Чим біль­ше па­ці­єн­тів бу­де у та­ко­го лі­ка­ря, тим біль­ша йо­го зар­пла­та. Ще че­рез рік на та­ку си­сте­му фі­нан­су­ва­н­ня пе­ре­йдуть лі­ка­рі вто­рин­ної лан­ки.

Що­до стра хо вих внес ків, окре мо го ви ду по дат ку не бу де. Як по яс нив за ступ ник мі ніс т ра охо ро ни здо ров’ я Пав ло Ков то - нюк, збір вне­сків іти­ме че­рез за­галь не опо дат ку ван ня, кош ти аку­му­лю­ва­ти­му­ться у бю­дже­ті, а стра ху ван ням зай меть ся спе ці - аль­но ство­ре­на на­ціо­наль­на аген­ція — її від­ді­ле­н­ня бу­дуть у ко­жній об лас ті. Та ка стра хов ка ді - яти­ме як для пра­цю­ю­чих, так і не­пра­цю­ю­чих гро­ма­дян.

На пра­кти­ці все має бу­ти про­сто: у ра­зі за­хво­рю­ва­н­ня па­ці­єнт іде до обра­но­го лі­ка­ря та отри­мує за ра­ху­нок стра­хов­ки га­ран­то­ва­ний па­кет по­слуг. Ко­ман­да МОЗ ві­рить в успіх ре­фор­ми, хо­ча у пра­кти­ку­ю­чих лі­ка­рів по­ки біль­ше ске­пти­ци­зму.

ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕПОНИ

Пе­ред­усім мі­ні­стер­ству слід по­до­ла­ти законодавчі бар’єри. Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки під­го­ту­ва­ло за­ко­но­про­ект №4981, яким про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти при­ва­тну стра­хо­ву мо­дель фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі. МОЗ про­ти та­ко­го під­хо­ду, бо то­ді ме­ди­чний бю­джет фор­му­ва­ти­ме­ться при­ва­тни­ми стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми, бу­де до­да­тко­вий по­да­ток із зар­пла­тні, а дер­жа­ва не кон­тро­лю­ва­ти­ме аку­му­льо­ва­ні стра­хо­ви­ка­ми ко­шти. До ри­зи­ків Пав­ло Ков­то­нюк та­кож за­ра­хо­вує «не­га­тив­ну се­ле­кцію», ко­ли при­ва­тні стра­хо­ві ком­па­нії ви­би­ра­ти­муть со­бі здо­ро­вих па­ці­єн­тів.

На­сто­ро­жує ще одна за­ко­но­дав­ча ініціатива, за­ко­но­про­ект №5131 що­до змін у Бю­дже­тний ко­декс, за яким фі­нан­су­ва­н­ня лі­ка­рень пе­ре­хо­дить на мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди. В осві­ті та­кий екс­пе­ри­мент про­во­ди­ли з про­фте­ху­чи­ли­ща­ми — то­ді на мі­сцях за­бра­кло ко­штів на їх утри­ма­н­ня, для ба­га­тьох за­кла­дів та­ка схе­ма фі­нан­су­ва­н­ня озна­ча­ла за­кри­т­тя. Чи не по­вто­ри­ться те са­ме з ме­ди­чни­ми уста­но­ва­ми? Ця те­ма вже обго­во­рю­є­ться у ме­ди­чній спіль­но­ті. Так спів­ро­бі­тни­ки рай­лі­кар­ні у мі­сті Ба­хмач Чер­ні­гів­ської обла­сті за­пи­ту­ють в. о. мі­ні­стра, чо­му за­кри­ва­є­ться їхній за­клад: чи це де­з­ін­фор­ма­ція, чи дій­сно ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я по­ля­гає у при­пи­нен­ні ді­яль­но­сті лі­ка­рень.

КОНКУРЕНТНИЙ ВІДБІР

Ба­га­тьох на­сто­ро­жує да­та — 1 сі­чня 2017 ро­ку. У МОЗ по­ясню­ють, що це умов­на то­чка від­лі­ку. Лі­кар-те­ра­певт Ін­на Бе­ре­зюк у со­цме­ре­жах ко­мен­тує, що до кін­ця ро- ку за­ли­ша­є­ться не так ба­га­то, а в ме­ди­чній си­сте­мі до­сить ма­ло при­кла­дів ефе­ктив­но­го впро­ва­дже­н­ня ре­форм, при­мі­ром, до­сі бра­кує ва­кцин від гри­пу. Та­кож ме­дик не ро­зу­міє, як зби­ра­ю­ться ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня «мер­твих­душ», адже між лі­ка­ря­ми не­о­дмін­но по­чне­ться бо­роть­ба за кіль­кість па­ці­єн­тів, не зав­жди че­сна. І хто з лі­ка­рів за­ли­ши­ться пра­цю­ва­ти?

« МОЗ хо­че змі­ни­ти си­сте­му шля­хом змі­ни пра­вил у ній, а не шля­хом звіль­не­н­ня « по­га­них » і взя­т­тя на ро­бо­ту « хо­ро­ших » , бо по­ді­бний під­хід ні­чим пу­тнім не за­кін­чи­ться. То­му я звер­таю увагу, що ко­ли з’яви­ться кон­ку­рен - ція між на да ва ча ми мед пос луг (лі­кар­ня­ми), вла­сни­ки лі­ка­рень (гро­ма­ди) са­мі звіль­нять не­до­лу - гих управ лін ців, по за як бу дуть за ці кав ле ні у при том но му ме - недж мен ті » , — за ува жив Олек - сандр ЯБЧАНКА, екс­перт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм.

ГАРАНТІЇ НА ОДНУ ГРИВНЮ

До­сі не­ви­зна­че­но, який па­кет по слуг га ран ту ва ти ме дер жа ва. За­зви­чай пі­сля по­хо­ду до лі­ка­ря гро ма дя ни йдуть в ап те ку, щоб ку­пи­ти не­об­хі­дні лі­ки. Ло­гі­чно, що пі­сля впро­ва­дже­н­ня змін ча­сти­ну цих пре­па­ра­тів мо­жна бу­де отри­ма­ти за ре­це­птом. Ін­на Бе­ре­зюк з іро ні­єю опи сує імо вір ний їх спи­сок: зе­лен­ка, на­ша­тир­ний спирт і кар­тка в по­лі­клі­ні­ці.

Та­кож ме­ди­ки хо­чуть зна­ти, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме один па­ці­єнт. За­раз за одно­го па­ці­єн­та лі­кар пер­вин­ної лан­ки отри­мує від дер­жа­ви одну гривню, і ме­ди­ки в Чу­гу­є­ві під­ра­ху­ва­ли, що у них та­ка су­ма ста­но­ви­ти­ме 16 гри­вень. Щоб ма­ти зар­пла­тню у чо­ти­ри-п’ять ти- сяч гри­вень, скіль­ки па­ці­єн­тів тре­ба об­слу­жи­ти одно­му лі­ка­рю? І якою бу­де якість та­ки­хпо­слуг?

« Ла­ма­ти — не бу­ду­ва­ти, всти­гнуть. Те­пер ще зар­пла­ту ска­су­ва­ти і за­мі­ни­ти на «по­ду­шне » фі­нан­су­ва­н­ня від­по­від­но до кіль­ко­сті укла­де­них­до­го­во­рів з па­ці­єн­та­ми. І га­плик пер­вин­ній лан­ці, де пра­цює до 50% пен­сіо­не­рів. Якщо вже зав­тра вам лі­кар­ня­ний не тре­ба, то мо­жна й по­тер­пі­ти ро­ків сім-де­сять, до­ки з ін­тер­на­ту­ри на­бе­ре­мо но­вих » , — іро­ні­зує ме­ди­чний екс­перт Ко­стян­тин НАДУТИЙ.

«ТРЕ­БА ПРО­СТО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ»

В успіх ре­фор­ми, при­найм­ні швид­кий, ма­ло ві­рять ке­рів­ни­ки при ват них ме дич них за кла дів. За­ува­жу­ють, що на­віть у се­бе не змо­гли за­про­ва­ди­ти так швид­ко про по зи ції МОЗ. А мі ніс тер ст во ще пла­нує ство­ри­ти еле­ктрон­ну ба­зу да­них. У со­цме­ре­жах ме­ди­ки звер­та­ють увагу, що комп’ютер на тех ні ка від сут ня на віть в об лас них лі кар нях, не ка жу чи про сіль­ські. Але по­при це у ме­ди­чній спіль­но­ті є й опти­мі­сти.

«Лі­ка­рям не тре­ба го­ту­ва­ти­ся до цьо­го, а про­сто пра­цю­ва­ти. Чим біль­ше па­ці­єн­тів бу­де, тим біль­шим бу­де їхній за­ро­бі­ток. При­найм­ні так обі­ця­ють, — роз­мір­ко­вує пе­ді­атр Олег Ска­виш. — Бо­роть­ба за па­ці­єн­тів і за­раз ве­де­ться — ко­жен лі­кар за­ці­кав­ле­ний, щоб до ньо­го бу­ло біль­ше звер­нень. Це ло­гі­чно, про­сто за­раз па­ці­єн­ти ли­ша­ють по­дя­ки не­о­фі­цій­но, а про­по­ну­є­ться пе­ре­ве­сти це в офі­цій­не ру­сло».

Ко­ман­да Уля­ни Су­прун пе­ре­ко­нує, що все ви­йде. Оче­ви­дно, оці­ни­мо змі­ни, ко­ли від­чу­є­мо їх на со­бі.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.