Ви­бір без при­му­су

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пар­ла­мент звіль­нив сту­ден­тів-ме­ди­ків від обов’яз­ко­во­го три­рі­чно­го від­пра­цю­ва­н­ня. «День» ана­лі­зу­вав пе­ре­ва­ги та ри­зи­ки цьо­го кро­ку

Від­те­пер ви­пу­скни­ки ме­ди­чни­хву­зів, ко­трі на­вча­лись за ра­ху­нок дер­жа­ви, віль­ні у ви­бо­рі май­бу­тньо­го мі­сця ро­бо­ти. Ні­хто не має пра­ва від­пра­ви­ти мо­ло­до­го лі­ка­ря у сіль­ську мі­сце­вість для обов’ яз­ко­во­го три­рі­чно­го від­пра­цю­ва­н­ня. На­то­мість Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’ я та про­філь­ні де­пар­та­мен­ти при мі­сце­ви­хор­га­на­х­вла­ди зо­бов’ яза­ні на­да­ва­ти пов­ну та об’ єктив­ну ін­фор­ма­цію про на­яв­ні у ре­гіо­ні ме­ди­чні ва­кан­сії. Та­кі но­ва­ції пе­ред­ба­чає не­що­дав­но прийня­тий у пар­ла­мен­ті за­кон про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­щу осві­ту».

« Якщо май­бу­тній ви­пу­скник го­то­вий пі­сля за­кін­че­н­ня ви­шу від­пра­цю­ва­ти три ро­ки в сіль­ській мі­сце­во­сті, він га­ран­то­ва­но отри­мує пра­во на пер­шо­чер­го­ве за­ра­ху­ва­н­ня до на­вчаль­но­го за­кла­ду за дер­жав­ним за­мов­ле­н­ням і за­без­пе­чу­є­ться без­опла­тним жи­тлом і на­ле­жни­ми по­бу­то­ви­ми умо­ва­ми на час ро­бо­ти » , — уто­чнив но­во­вве­де­н­ня спів­ав­тор за­ко­ну, на­ро­дний де­пу­тат Ко­стян­тин Яри­ніч.

«ПО­ТРІ­БНА ПРОЗОРА ПРОЦЕДУРА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

Сту дент ст во но ва ції ві тає, адже ска­со­ву­ю­ться до­бро­віль­но- при му со ві від пра цю ван ня із ри­зи­ком по­тра­пи­ти за роз­по­ді­лом у сіль­ську мі­сце­вість, де пра­кти­чно не­має мо­жли­во­стей для роз вит ку: в ам бу ла то рі ях за­ста­рі­ле обла­дна­н­ня, а від­по­від­аль­ність над­зви­чай­но ве­ли - ка, ча­сто один фельд­шер­ський пункт об­слу­го­вує кіль­ка сел.

Ме дич ні екс пер ти но ва ції спри­йма­ють опти­мі­сти­чно, але окрес лю ють імо вір ні ри зи ки: сіль сь ка міс це вість не ма ти ме мо­жли­во­стей утри­ма­ти у се­бе мо лодь, як що дер жа ва не під - крі­пить за­кон нор­ма­ми, за яки­ми ме­дик у се­лі га­ран­то­ва­но отри­має жи­тло, ви­со­ку зар­пла­ту або ін ші со ці аль ні бла га. У при­ва­тні клі­ні­ки мо­ло­ді спе­ціа ліс ти нав ряд чи по трап лять, бо там пе ре ду сім по трі бен до - свід. Роз­по­діл в ін­тер­на­ту­рі за­ли­ша­є­ться під впли­вом МОЗ, і де хто з екс пер тів по бо юєть ся, що так мо ло ді фа хів­ці вза га лі мо жуть ста ти без ро біт ни ми. Ще один ри­зик, озву­че­ний фа­хів­ця­ми, — зро­ста­н­ня ко­ру­пції на рів­ні ви­бо­ру мі­сця ро­бо­ти.

« Як по ка зує прак ти ка, ба - га­то сту­ден­тів, оби­ра­ю­чи вузь­кі спе­ці­аль­но­сті, їдуть пра­цю­ва ти по да лі від ве ли ких міст. Це мо­же ви­кли­ка­ти сплеск ко­руп ції на рів ні пра цев лаш ту - ва­н­ня у лі­ку­валь­ні за­кла­ди са­ме в мі­стах, — вва­жає ви­пу­скник На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні вер си те ту іме ні О. О. Бо го - моль­ця Во­ло­ди­мир МОТОР- НИЙ ( на ра зі пра цює в уні вер - си те ті стар шим ла бо ран том і па­ра­лель­но про­хо­дить ін­тер­на­ту­ру). — Кіль­кість ва­кан­сій обме­же­на, є ве­ли­кий по­пит на вузь­кі спе­ці­аль­но­сті — зга­да­є­мо той же зро­ман­ти­зо­ва­ний образ хі­рур­га чи гі­н­еко­ло­га, то­му ви­пу­скни­ки до­мов­ля­ти­му­ться, щоб по­тра­пи­ти на ро­бо­ту по них. Знаю та­кі ви­пад­ки і з на­шо го уні вер си те ту. Щоб да ти мо­жли­вість са­ме та­ла­но­ви­тим ви­пу­скни­кам вла­што­ву­ва­тись на ці міс ця, по тріб на про зо ра процедура працевлаштування. Го лов ний лі кар має ро зу мі ти: щоб лі­кар­ня бу­ла кон­ку­рен­то­спро­мо­жною, тре­ба на­би­ра­ти у свій штат най­більш го­то­вих до ро­бо­ти ви­пу­скни­ків. У на­яв­ній си­сте­мі це не так: сві­до­мі лі­ка­рі, зві­сно, ду­ма­ють про ка­дро­ву по­лі­ти­ку, та є та­кі, що шу­ка­ють мо­жли­во­стей на цьо­му за­ро­би­ти».

ЧО­МУ НЕ ПРА­ЦЮЄ ЗА­КОН?

Ра­зом з тим ви­пу­скник ме­ди­чно­го ви­шу опи­сує пе­ре­ва­ги ухва­ле­но го за ко ну: як що дер - жа ва за хо че при ва би ти мо ло - до го лі ка ря на ро бо ту в се ло, за без пе чить там нор маль ні умо ви, охо чі ско рис та тись та­кою про по зи ці­єю обов’ яз ко во зна­йду­ться. Пе­ред­усім мо­ло­ді лю­ди, ко­трі є ви­хід­ця­ми із сіл чи не ве ли ких міс те чок, — за - вдя­ки цьо­му во­ни змо­жуть по­вер­ну­тись на ро­бо­ту до­до­му. А на дум­ку лі­ка­ря-ане­сте­зі­о­ло­га Рів ненсь кої ди тя чої об лас ної лі кар ні Пав ла Сіль ков­сько го, та кі ба жа ю чі знай дуть ся і се - ред до­свід­че­них лі­ка­рів.

«Якщо дер­жа­ва справ­ді за­про­по­нує хо­ро­ші умо­ви для ро­бо ти у не ве ли ких на се ле них пун к тах, я б теж не від мо вив - ся від та­ко­го, — за­зна­чає Пав­ло Сіль­ков­ський. — Не­що­дав­но роз мов ляв з лі ка рем, який пра­цює у гли­бин­ці: у ньо­го чо­ти­ри ти­ся­чі лю­дей на діль­ни­ці, а зар пла та — мен ша, ніж дві ти­ся­чі гри­вень. Він зі­зна­є­ться, що не­за­ці­кав­ле­ний пра­цю­ва­ти на та ких умо вах, йо му тре ба утри­му­ва­ти ро­ди­ну, то­му пра­цює на зем­лі та їздить на за­ро­біт ки. А при му со ва пра ця ні - ко ли не бу де якіс ною. Якщо на віть не до свід че ний сту дент від­си­дить три ро­ки в се­лі, це не змі­нить стан здо­ров’я лю­дей».

Екс­пер­ти вва­жа­ють, що за­кон за пра цює на пов ну си лу, ко­ли по­чне­ться обі­ця­на ме­ди­чна ре­фор­ма, зокре­ма прин­цип, за яким гро­ші «хо­дять» за па­ці­єн­том: фі­нан­су­є­ться не кіль­кість ліж­ко-місць у лі­кар­ні, а ме­ди­чні по­слу­ги. Лі­кар­ня бу­де за­ці­кав­ле­на у по­лі­пшен­ні сво­єї ро бо ти, в до бо рі ква лі фі ко ва - но­го пер­со­на­лу, бо чим біль­ше па­ці­єн­тів звер­та­ти­ме­ться са­ме до цьо го за кла ду, тим біль ше фі нан су ван ня ма ти ме уста но - ва. А зі змі ною од ної лан ки прин­ци­по­вих пе­ре­тво­рень си­сте­ми не від­бу­де­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.