Оле­ксандр ЯБЧАНКА:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

МОЗ хо­че змі­ни­ти си­сте­му шля­хом змі­ни пра­вил у ній, а не шля­хом звіль­не­н­ня «по­га - них» і взя­т­тя на ро­бо­ту «хо­ро­ших», бо по­ді­бний під­хід ні­чим пу­тнім не за­кін­чи­ться. То­му я звер таю ува гу, що ко ли з’ явить ся кон ку - рен­ція між на­да­ва­ча­ми мед­по­слуг (лі­кар­ня - ми), вла­сни­ки лі­ка­рень (гро­ма­ди) са­мі звіль­нять не до лу гих управ лін ців, по за як бу дуть за ці кав ле ні у при том но му ме нед ж мен ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.