«Щоб від­чу­ва­ти гор­дість за кра­ї­ну»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іри­на БІЛОУС, ке­рів­ник на­у­ко­во­го гур­тка «Фе­мі­да», до­цент ка­фе­дри пра­ва Він­ни­цько­го тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го ін­сти­ту­ту Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту

Не­що­дав­но у Він­ни­цько­му тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­му ін­сти­ту­ту від­бу­ло­ся чер­го­ве за­сі­да­н­ня на­у­ко­во­го гур­тка «Фе­мі­да». Під час за­сі­да­н­ня сту­ден­ти фа­куль­те­ту еко­но­мі­ки, ме­не­джмен­ту та пра­ва роз­по­від­а­ли про вплив за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції на фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті та на­ма­га­ли­ся ви­зна­чи­ти роль за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції в про­це­сі фор­му­ва­н­ня де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства. «Ар­бі­тром» дискусії ви­сту­пи­ла го­стя на­у­ко­во­го гур­тка, по­за­шта­тний ко­ре­спон­дент га­зе­ти «День» у Він­ни­ці Оле­ся Шу­тке­вич. «Су­спіль­ство зму­шує ЗМІ роз­ви­ва­ти­ся, вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся й від­хо­ди­ти від ста­ри­хша­бло­нів. Окре­мі ме­діа, щоб ви­жи­ти, му­сять та­бло­ї­ди­зо­ву­ва­ти­ся, « га­ня­ти­ся за сен­са­ці­єю » . На­то­мість га­зе­та « День » зна­йшла які­сну аль­тер­на­ти­ву і зумі­ла по­бу­ду­ва­ти укра­їн­ську ло­ка­цію для укра­їн­ців, під­крі­пив­ши свою по­лі­ти­ку акту­аль­ни­ми про­укра­їн­ськи­ми про­е­кта­ми, які орі­єн­то­ва­ні на укра­їн­ську ідею, — це стра­те­гі­чна ме­та ви­да­н­ня», — на­го­ло­си­ла па­ні Оле­ся і пред­ста­ви­ла сту­ден­там «Де­ре­во про­е­ктів га­зе­ти «День», ко­ро­тко роз­по­вів­ши про Бі­блі­о­те­ку « Дня » , її глян­це­вий « Мар­шрут №1», її істо­ри­чний сайт «Укра­ї­на Incognita», між­на­ро­дний фо­то­кон­курс та ін­ші чи­слен­ні іні­ці­а­ти­ви. По­тім від­бу­ла­ся па­нель­на дис­ку­сія, під час якої сту­ден­ти вчи­ли­ся роз­рі­зня­ти чу­тки, чи­та­ти між ряд­ків, уни­ка­ти ме­дій­ни­хма­ні­пу­ля­цій.

У Він­ни­ці в рам­ках за­сі­да­н­ня на­у­ко­во­го гур­тка «Фе­мі­да» пред­ста­ви­ли про­е­кти «Дня»

«За­сі­да­н­ня на­шо­го клу­бу ча­сто пе­ре­ро­стає в дис­ку­сію, адже ми — май­бу­тні юри­сти і зав­жди на­ма­га­є­мо­ся від­сто­я­ти свою то­чку зо­ру. Та сьо­го­дні ми не ли­ше обго­во­рю­ва­ли роль ЗМІ у жит­ті кра­ї­ни та ко­жно­го з нас, а й вчи­ли­ся чи­та­ти між ряд­ків, ду­ма­ти і ана­лі­зу­ва­ти, на­ма­га­ли­ся роз­гле­ді­ти ме­дій­ні пас­тки і зро­зу­мі­ти, як на­ро­джу­ю­ться «чу­тки», — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми сту­дент пер­шо­го кур­су Вла­ди­слав Гру­бий. — Ми зро­зумі­ли, що в Укра­ї­ні існують рі­зні ЗМІ. Їм тре­ба до­ві­ря­ти, але ін­фор­ма­цію кра­ще пе­ре­ві­ря­ти. А ще ді­зна­ли­ся про про­е­кти га­зе­ти «День». Я, на­при­клад, не знав, що во­на має істо­ри­чний про­ект « Укра­ї­на Incognita», де йде­ться про не­ви­вче- ні сто­рін­ки ми­ну­ло­го, ві­до­ми­хі ма­ло­ві­до­ми­хукра­їн­ців. Вва­жаю, щоб ви­хо­ва­ти па­трі­о­тів, тре­ба біль­ше роз­по­від­а­ти про на­ше ми­ну­ле, до­ся­гне­н­ня укра­їн­ців, на­ші ви­на­хо­ди. То­ді ми від­чу­ва­ти­ме­мо гор­дість за кра­ї­ну і лю­би­ти­ме­мо її ще біль­ше».

Вра­же­н­ня­ми від зу­стрі­чі по­ді­ли­ла­ся й Оле­ся Шу­тке­вич: « На­прав­ду бу­ла зди­во­ва­на тим, що су­ча­сні мо­ло­ді лю­ди «чер­па­ють » но­ви­ни зде­біль­шо­го із со­ці­аль­ни­хме­реж і зов­сім їхне пе­ре­ві­ря­ють. Фа­кти­чно во­ни до­ві­ря­ють всьо­му, що чи­та­ють або ба­чать, тоб­то не вмі­ють «філь­тру­ва­ти» ін­фор­ма­цію, а тим біль­ше пе­ре­ві­ря­ти її. В подаль­шо­му їм, май­бу­тнім юри­стам, до­ве­де­ться по­стій­но бу­ти в кур­сі но­вин, бо змі­ни до за­ко­но­дав­ства в Укра­ї­ні вно­сять так са­мо ча­сто, як ідуть до­щі во­се­ни. То­му під час на­шої зу­стрі­чі на­ма­га­ла­ся в пер­шу чер­гу акцен­ту­ва­ти увагу сту­ден­тів на то­му, що їм слід орі­єн­ту­ва­ти­ся на ЗМІ, які ма­ють чі­тко ви­ра­же­ну про­укра­їн­ську по­зи­цію, бо во­ни пра­цю­ють на них, на май­бу­тнє Укра­ї­ни. Зокре­ма, це вже 20 ро­ків ро­бить га­зе­та «День», яка «ви­ро­щує» сво­го чи­та­ча, але, на жаль, че­рез « за­шла­ко­ва­ність » вну­трі­шньо­укра­їн­ської ко­му­ні­ка­ції не до всіх­дох одить ін­фор­ма­ція про її про­е­кти. По­ки що не всі мо­ло­ді лю­ди ро­зу­мі­ють те, що від ни­хза­ле­жить, якою бу­де Укра­ї­на».

ФОТО ОЛЕСІ ШУ­ТКЕ­ВИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.