ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1972 р. 1636 — за­сно­ва­но Гар­вард­ський ко­ледж. У пер­шій чвер­ті ХІХ ст. цей за­клад став уні­вер­си­те­том, одним із най­ві­до­мі­ших у США та сві­ті.

1795 — здій­сне­но тре­тій і оста­то­чний пе­ре­діл Поль­щі між Ро­сій­ською ім­пе­рі­єю, Ав­стрі­єю та Прус­сі­єю.

1819 — на­ро­див­ся Ні­ко­ла Ар­те­мо­вич Те­ре­щен­ко, ві­до­мий укра­їн­ський під­при­є­мець і бла­го­дій­ник, стар­ший син за­снов­ни­ка ди­на­стії Те­ре­щен­ків Ар­те­мія Яко­ви­ча. Та­єм­ний ра­дник, по­че­сний гро­ма­дя­нин мі­ста Ки­є­ва. По­мер 1903 р.

1863 — у Же­не­ві утво­ре­но Між­на­ро­дний Чер­во­ний Хрест.

1900 — у Нью-Йор­ку від­кри­ла­ся пер­ша лі­нія ме­тро­по­лі­те­ну.

1905 — Шве­ція та Нор­ве­гія ро­зір­ва­ли Унію, пі­сля чо­го Нор­ве­гія ста­ла ціл­ком не­за­ле­жною дер­жа­вою.

1916 — на­ро­див­ся Фран­суа Міт­те­ран, фран­цузь­кий дер­жав­ний ді­яч, пре­зи­дент П’ятої ре­спу­блі­ки у 1981— 1995 рр. По­мер

1996 р. 1972 — по­мер І гор Сі­кор­ський, ви­да­тний аме­ри­кан­ський авіа­кон­стру­ктор та авіа­бу­дів­ник, укра­ї­нець за по­хо­дже­н­ням.

Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.