Кер­сті КАЛЬЮЛАЙД,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Есто­нії:

Мін­ські уго­ди за­ли­ша­ю­ться не­ре­а­лі­зо­ва­ни­ми: ко­жен день, ко­жен ти­ждень від­бу­ва­є­ться еска­ла­ція но­вих кон­флі­ктів, ми ба­чи­мо оги­дну гу­ма­ні­тар­ну си­ту­а­цію вна­слі­док кон­флі­кту в Си­рії— все це ро­блять ро­сі­я­ни. Ми не мо­же­мо не звер­та­ти на це ува­ги, ми зо­бов’яза­ні про це го­во­ри­ти. Ми по­вин­ні бу­ти вдя­чни­ми єв­ро­пей­ським пар­тне­рам за те, що во­ни під­три­му­ють на­ші по­зи­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.