По­штовх до спів­пра­ці

По­сол Іза­бель Дю­мон — про участь укра­їн­сько­го прем’єра в Па­ризь­ко­му бі­знес-фо­ру­мі

Den (Ukrainian) - - День України - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Зав­тра прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман, який впер­ше від­ві­дує Фран­цію в яко­сті гла­ви уря­ду, ві­зьме участь у фран­цузь­ко-укра­їн­сько­му бі­знес-фо­ру­мі. «День» уже пи­сав про очі­ку­ва­н­ня від цьо­го ві­зи­ту укра­їн­сько­го прем’єра у ма­те­рі­а­лі «Де­мон­стра­ція мо­жли­во­стей... Екс­перт — про участь укра­їн­сько­го прем’єра в Па­ризь­ко­му бі­знес-фо­ру­мі» від 26 жов­тня 2016 ро­ку (№193, (2016)). За­раз про­по­ну­є­мо чи­та­чам дум­ку з цьо­го при­во­ду по­сла Фран­ції в Укра­ї­ні Іза­бель ДЮ­МОН.

«ЕКОНОМІЧНІ АКТОРИ НАШИХ КРАЇН МОЖУТЬ ЧИМАЛО ЗДОБУТИ, ПРАЦЮЮЧИ РАЗОМ»

— Цей Фо­рум ста­не на­го­дою для фран­цузь­ких та укра­їн­ських ком­па­ній біль­ше ді­зна­тись один про одно­го, кра­ще зро­зу­мі­ти кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги один одно­го, а та­кож за­по­ча­тку­ва­ти ди­на­мі­ку но­вих еко­но­мі­чних про­е­ктів між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Фран­цузь­кі ком­па­нії вже за­раз до­бре пред­став­ле­ні в Укра­ї­ні, втім ще є по­тен­ці­ал для роз­ви­тку ці­єї при­су­тно­сті, спо­ну­ка­ю­чи наших еко­но­мі­чних акто­рів по­вер­ну­тись облич­чям до Укра­ї­ни, яка не­аби­як змі­ни­лась за остан­ні ро­ки. Фо­рум бу­де на­го­дою для наших укра­їн­ських пар­тне­рів пред­ста­ви­ти ре­фор­ми, які про­ва­дя­ться з 2014 ро­ку, а та­кож обго­во­ри­ти ті ви­кли­ки, які ще до­ве­де­ться здо­ла­ти, зокре­ма, що сто­су­є­ться по­кра­ще­н­ня бі­знес-се­ре­до­ви­ща.

— Чи очі­ку­є­ться про­рив в еко­но­мі­чній та тор­го­вель­ній сфе­рах за на­слід­ка­ми цьо­го ві­зи­ту?

— Ди­на­мі­ці еко­но­мі­чних від­но­син вла­сти­вий свій ритм, який за­зви­чай не прив’яза­ний до ро­бо­чо­го гра­фі­ку пред­став­ни­ків по­лі­ти­чної вла­ди: це бу­ло б за­над­то про­сто! Ав­жеж, ми по­кла­да­є­мо на­дії на цей уні­каль­ний мо­мент в істо­рії наших дво­сто­рон­ніх від­но­син, аби на­да­ти но­вий по­штовх на­шій еко­но­мі­чній спів­пра­ці та прив­не­сти ім­пуль­си для акти­ві­за­ції тор­гі­вель­них обмі­нів. Економічні актори наших країн можуть чимало здобути, працюючи разом. Я спо­ді­ва­юсь, що це і бу­де ви­снов­ком цьо­го Фо­ру­му.

Хо­ті­ла б во­дно­час на­го­ло­си­ти на вже існу­ю­чій ди­на­мі­ці. Як на ме­не, про мі­сце Фран­ції в еко­но­мі­ці Укра­ї­ні ще до­сі не­до­ста­тньо ві­до­мо. Чи зна­є­те ви, при­мі­ром, що фран­цузь- кі ком­па­нії по­сі­да­ють пер­ше мі­сце се ред іно зем них ро бо то дав ців в Укра­ї­ні, ство­рив­ши май­же 30 тис. ро­бо­чих місць? Чи ві­до­мо вам, що Фран­ція є п’ятим іно­зем­ним ін­ве­сто­ром в Укра­ї­ну? Чи зна­є­те ви, що з де­ся­ток фран­цузь­ких ком­па­ній, які пра­цю­ють в Укра­ї­ні, є сві­то­ви­ми або єв­ро­пей­ськи­ми лі­де­ра­ми у від­по­від­ній сфе­рі ді­яль­но­сті? Во­ни за­свід­чу­ють пов­сяк­день ди­на­мізм фран­цузь­ких під­при­ємств та при­ва­бли­вість Укра­ї­ни.

— Які на­ра­зі існу­ють го­лов­ні пе­ре­по­ни для збіль­ше­н­ня фран­цузь­ких ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну?

— Ди­на­мі­ка еко­но­мі­чно­го від­нов­ле­н­ня в 2015 та 2016 ро­ках та утвер­дже­н­ня по­лі­ти­чної ста­біль­но­сті є основ­ни­ми пи­та­н­ня­ми, що тур­бу­ють ком­па­нії, які ці­кав­ля­ться Укра­ї­ною. По­чи­на­ю­чи з ве­сни 2015 ро­ку, курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти ста­бі­лі­зу­вав­ся, ін­декс ін­фля­ції зна­чно зни­зив­ся, а зро­ста­н­ня ВНП, пі­сля па­ді­н­ня на 15% за два остан­ні ро­ки, цьо­го­річ по­во­лі від­нов­лю­є­ться. В цьо­му кон­текс­ті ще хи­ткої ста­бі­лі­за­ції еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, під­при­єм­ства за­йма­ють ви­чі­ку­валь­ну по­зи­цію, якій вла­сти­вий ре­а­лізм та по­мір­ний опти­мізм, і фо­ку­су­ю­ться на змі­цнен­ні сво­їх по­зи­цій у від­по­від­них се­кто­рах ді­яль­но­сті та ви­вчен­ні но­вих бі­знес-мо­жли­во­стей, які ви­клю­ча­ли б бу­дья­кий фа­ктор ри­зи­ку.

Бі­знес-се­ре­до­ви­ще — ще один при­від для за­не­по­ко­є­н­ня фран­цузь­ких ком­па­ній — по­во­лі по­кра­щу­є­ться, хо­ча зна­чних успі­хів у цій сфе­рі ще має бу­ти до­ся­гну­то, зокре­ма в ца­ри ні бо роть би з ко руп ці­єю, що сто­сов­но кра­ї­ни та­кої, як Укра­ї­на, по­тре­бу­ва­ти­ме кіль­кох ро­ків. Як ві­до­мо, на­рі­жним ка­ме­нем у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю є ре­фор­ма су­до­вої си­сте­ми. Га­ран­тія пра­во­вої без­пе­ки бі­зне­су, шля­хом за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів, є обов’яз­ко­вою умо­вою для бу­дья­ко­го іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.