Хо­ро­ший на­стрій га­ран­то­ва­но

30 жов­тня На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни пред­ста­вить пер­ші прем’єри 149-го те­а­траль­но­го се­зо­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Одно­актні ко­мі­чні опе­ри « Джан­ні Скік­кі » Дж. Пуч­чі­ні ( ре­жи­сер Окса­на Та­ра­нен­ко) та » Слу­жни­ця- па­ні » Дж. Б. Пер­го­ле­зі ( ре­жи­сер Та­ма­ра Тру­но­ва) впер­ше пред­став­лять ки­їв­ським ме­ло­ма­нам. Хо­ча ці тво­ри при­кра­ша­ють ре­пер­ту­ар про­від­них те­а­трів сві­ту, але разом в один ве­чір ні­ко­ли не йшли. Ви­ста­ви ство­ре­ні спіль­но з По­соль­ством Іта­лій­сько­ї­Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні та Іта­лій­ським ін­сти­ту­том куль­ту­ри в Укра­ї­ні. Прем’єр­ни­ми по­ка­за­ми ди­ри­гу­ва­ти­ме іта­лій­ський ма­е­стро Да­ні­е­ле Аджі­ман (на фото), а пар­тію Джан­ні Скік­кі ви­ко­нає ві­до­мий ба­ри­тон Сер­джіо Бо­ло­нья ( Іта­лія). Яскра­ві обра­зи в опе­рі «Джан­ні Скік­кі» ство­рять укра­їн­ські во­ка­лі­сти: Лі­лія Грев­цо­ва (Ла­у­рет­та), Те­тя­на Пі­мі­но­ва ( Зі­та), Ва­лен­тин Ди­тюк (Рі­нуч­чо), Оле­ксандр Бой­ко (Ма­е­стро Спі­не­лоч­чіо, лі­кар), Пав­ло При­ймак ( Ге­рар­до), Сві­тла­на Го­длев­ська ( Нел­ла), Дми­тро Аге­єв ( Сі­мо­не) та ін­ші со­лі­сти На­ціо­наль­но­ї­о­пе­ри.

У « Слу­жни­ці- па­ні » ша­ну­валь­ни­ків кла­си­ки по­ті­шить чу­до­вий ду­ет і май­стер­ність зі­рок Сто­ли­чно­ї­о­пе­ри — Ан­дрія Ма­сла­ко­ва (Убер­то) і Су­сан­ни Ча­хо­ян ( Сер­пі­на), а пар­тію кла­ве­си­на ви­ко­нає Лі­а­на Ко­со­вич.

На­га­да­є­мо, ім’ я Да­ні­е­ле Аджі­ма­на до­бре ві­до­ме укра­їн­ським ме­ло­ма­нам. Він є про­фе­со­ром Мі­лан­сько­ї­кон­сер­ва­то­рі­їім. Дж. Вер­ді та го­лов­ним ди­ри­ген­том Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру ім. Дж. Рос­сі­ні в Пе­за­ро — на ба­тьків­щи­ні ком­по­зи­то­ра- кла­си­ка. Ма­е­стро в рі­зні ро­ки з успі­хом ви­сту­пав у ме­жах фе­сти­ва­лю AVE VERDI (ди­ри­гу­вав опе­ра­ми «Рі­го­лет­то» і «Бал-ма­ска­рад» на сце­ні На­ціо­наль­но­ї­о­пе­ри); спів­пра­цю­вав із Хар­ків­ською та Дон­бас- Опе­рою; про­во­див май­стер­кла­си в Хар­ко­ві; ви­сту­пав з Мо­ло­ді­жним ака­де­мі­чним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром «Вір­ту­о­зи Сло­бо­жан­щи­ни».

ФОТО НАДАНО ІТА­ЛІЙ­СЬКИМ ІН­СТИ­ТУ­ТОМ КУЛЬ­ТУ­РИ В УКРА­Ї­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.