«Пом­ста» Нац­бан­ку

У Гон­та­ре­вої ви­ма­га­ють при­бра­ти кри­ти­ків НБУ з про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту... за не­про­фе­сіо­на­лізм

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Істо­рія Укра­ї­ни та­ко­го ще не зна­ла. У се­ре­ду На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни звер­нув­ся до укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту з про­ха­н­ням за­мі­ни­ти гла­ву ко­мі­те­ту Вер­хов­но­ї­Ра­ди з пи­тань фі­нан­со­во­ї­по­лі­ти­ки й бан­ків­сько­ї­ді­яль­но­сті Сер­гія Ри­бал­ку. Від­по­від­на за­ява мі­сти­ться у від­кри­то­му ли­сті Нац­бан­ку до гла­ви Вер­хов­но­ї­Ра­ди Ан­дрія Па­ру­бія. Під­ста­вою для та­ко­го по­сла­н­ня (зна­хо­ди­мо йо­го на веб-сай­ті ре­гу­лю­валь­ни­ка) ста­ли «не­про­фе­сій­ність (Ри­бал­ки), йо­го по­лі­ти­чна за­ан­га­жо­ва­ність, не­зда­тність за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­ну ро­бо­ту ко­мі­те­ту, під­ри­ва­н­ня до­ві­ри до Нац­бан­ку й ство­ре­н­ня пе­ре­шкод для оздо­ров­ле­н­ня й роз­ви­тку фі­нан­со­во­го се­кто­ру».

Крім то­го, як іде­ться в ли­сті НБУ, ді­яль­ність біль­шо­сті чле­нів ко­мі­те­ту та­кож зу­мов­ле­на їхні­ми по­лі­ти­чни­ми й бі­знес-ін­те­ре­са­ми. «Зва­жа­ю­чи на ви­ще­ска­за­не, Нац­банк на­по­ля­гає (як тон­ко обра­но ді­є­сло­во!) на при­зна­чен­ні ін­шо­го гла­ви й про­фе­сіо­наль­ні­шо­го й менш за­ан­га­жо­ва­но­го скла­ду ко­мі­те­ту», — ре­зю­му­ють ав­то­ри звер­не­н­ня до Па­ру­бія.

На­га­да­є­мо, ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди, що «за­ви­нив», прийняв рі­ше­н­ня звер­ну­ти­ся до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка з про­по­зи­ці­єю вне­сти по­да­н­ня про звіль­не­н­ня гла­ви НБУ Ва­ле­рі­ї­Гон­та­ре­во­їу зв’яз­ку з втра­тою нею без­до­ган­но­ї­ді­ло­во­ї­ре­пу­та­ції . Ра­ні­ше він звер­тав­ся до Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра й гла­ви НАБУ з про­ха­н­ням при­тя­гну­ти Гон­та­ре­ву до кри­мі­наль­но­ї­від­по­від­аль­но­сті за нез’яв- ле­н­ня на за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту. За від­став­ку Гон­та­ре­во­ї­ви­сту­пи­ли та­кож лі­де­ри фра­кцій БЮТ, Ра­ди­каль­ної пар­тії, де­пу­тат­ської гру­пи «Ві­дро­дже­н­ня», а та­кож по­за­фра­кцій­ні де­пу­та­ти, чию дум­ку ви­сло­вив Сер­гій Та­ру­та. Під­три­мує гла­ву Нац­бан­ку фра­кція БПП. Про­те не мо­жна не зва­жа­ти на дум­ку по­над 2/3 укра­їн­ців, які, згі­дно з остан­нім со­ціо­ло­гі­чним опи­ту­ва­н­ням, теж ви­сту­па­ють за від­став­ку Гон­та­ре­вої.

«У всіх пар­ла­мен­тах сві­ту якось до­три­му­ю­ться ви­мо­ги по­лі­ти­чної куль­ту­ри, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат пер­шо­го скли­ка­н­ня Оле­ксандр БАРАБАШ, який є ни­ні ві­це-пре­зи­ден­том Асо­ці­а­ці­ї­на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, — в ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах не до­пу­ска­є­ться, щоб цен­тро­банк уза­га­лі бу­дья­ким чи­ном втру­чав­ся в по­лі­ти­чну ді­яль­ність, чим є фор­му­ва­н­ня ко­мі­те­тів Вер­хов­но­ї­Ра­ди та їхньо­го ке­рів­ни­цтва. Я оха­ра­кте­ри­зу­вав би це як са­мо­при­ни­же­н­ня Нац­бан­ку, тим па­че, що жо­дних юри­ди­чних на­слід­ків, та й по­лі­ти­чних теж, йо­го звер­не­н­ня не ма­ти­ме. І дай Бо­же, щоб та­кий вчи­нок не по­зна­чив­ся на фі­нан­со­во-еко­но­мі­чній си­ту­а­ці­їв кра­ї­ні й на ста­біль­но­сті кур­су грив­ні. До­сить не­без­пе­чно, що НБУ втя­гу­є­ться в по­лі­ти­чну бо­роть­бу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.