«Пе­ре­д­усім йо­го зна­ли як вчи­те­ля-но­ва­то­ра»

У Рів­но­му ство­рять пам’ятник ху­до­жни­ку Ге­ор­гію Ко­смі­а­ді

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

УРів­но­му хо­чуть спо­ру­ди­ти пам’ятник ху­до­жни­ку Ге­ор­гію Ко­смі­а­ді. На це з мі­сце­во­го бю­дже­ту на­да­дуть май­же 500 ти­сяч гри­вень. Йо­го пла­ну­ють вста­но­ви­ти до кін­ця ро­ку, адже са­ме цьо­го­річ ми­нає 130 ро­ків із дня на­ро­дже­н­ня ми­тця.

Ге­ор­гій Ко­смі­а­ді був ху­до­жни­ком, ар­хі­те­кто­ром, акто­ром-ре­жи­се­ром-де­ко­ра­то­ром. Але йо­го зна­ли, перш за все, як вчи­те­ля-но­ва­то­ра, роз­по­від­а­ють кра­є­знав­ці. Ге­ор­гій Ко­смі­а­ді про­жив у Рів­но­му 24 ро­ки, лю­бив це мі­сто і був тут ща­сли­вим, ді­ли­ться спо­га­да­ми йо­го 92-рі­чна донь­ка На­дія.

Він пра­цю­вав ви­кла­да­чем ма­лю­ва­н­ня, кре­сле­н­ня, ка­лі­гра­фії в усіх 5 гім­на­зі­ях мі­ста (укра­їн­ській, поль­ській, ро­сій­ській, єв­рей­ській), по­ча­тко­вій ху­до­жній шко­лі та ін­ших на­вчаль­них за­кла­дах. Щоб спіл­ку­ва­ти­ся з учня­ми на рів­них, швид­ко ви­вчив укра­їн­ську й поль­ську мо­ви. Іно­ді ді­ти при­хо­ди­ли ма­лю­ва­ти до­до­му до вчи­те­ля. Са­ме зав­дя­ки Ге­ор­гію Ко­смі­а­ді ма­люн­ки рів­нен­ських шко­ля­рів у 1936 ро­ці по­ба­чи­ли в Па­ри­жі на пре­сти­жній ви­став­ці. Ко­ли пе­ред вій­ною ро­ди­на ху­до­жни­ка ви­рі­ши­ла пе­ре­їха­ти у Ні­меч­чи­ну, де жи­ли ро­ди­чі дру­жи­ни, Ге­ор­гій Ко­смі­а­ді по­тай­ки ви­віз ту­ди і ро­бо­ти сво­їх учнів.

Де­я­кі з них сьо­го­дні по­вер­ну­ли­ся в Рів­не. Ар­хі­ви ба­тька пе­ре­да­ла На­дія Ко­смі­а­ді. Сьо­го­дні ж жін­ка має на­мір ство­ри­ти тут йо­го му­зей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.