Iні­ці­а­ти­ва... із за­пі­зне­н­ням на 13 ро­ків

Ек­спер­ти «Дня» — про від­нов­ле­н­ня про­гра­ми ін­фор­му­ва­н­ня укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня про НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ві­це-прем’єр-мі­ністр з пи­тань єв­ро­пей­сько­ї­та єв­ро­а­тлан­ти­чно­їін­те­гра­ці­ї­Украї ни Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе за­явив­ла, що укра­їн­ський уряд пла­нує з 2017 ро­ку від­но­ви­ти про­гра­му ін­фор­му­ва­н­ня су­спіль­ства про НАТО. Як по­ві­дом­ляє «Укр­ін­форм», це від­бу­ло­ся під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми укра­їн­ської гро­ма­ди у Вар­ша­ві. Клим­пуш-Цин­ца­дзе на­га­да­ла, що ра­ні­ше по­ді­бна про­гра­ма в Укра­ї­ні вже бу­ла, але во­на «ціл­ком сві­до­мо ро­би­ла­ся для га­ло­чки». Як при­клад ві­це-прем’єр на­зва­ла по­каз на те­ле­ка­на­лах ін­фор­ма­цій­них філь­мів про НАТО пі­зно вно­чі, ко­ли їх ні­хто вже не ди­вив­ся. Чи­нов­ник до­да­ла, що для ре­а­лі­за­ці­ї­ці­є­ї­про­гра­ми бу­дуть за­лу­ча­ти до­нор­ські ко­шти.

За її сло­ва­ми, за­раз май­же по­ло­ви­на укра­їн­ців ви­сту­пає за член­ство в НАТО, але це ско­рі­ше емо­цій­на під­трим­ка в сві­ті за­хи­сту від ро­сій­сько­ї­агре­сії , ніж сві­до­мий ви­бір. «А по­трі­бно пе­ре­ко­ну­ва­ти, що Альянс — це на­ба­га­то шир­ше, ніж вій­сько­во-по­лі­ти­чний блок, це ве­ли­че­зний на­у­ко­вий, цін­ні­сний, ви­ро­бни­чий ком­по­нент. Той рі­вень спів­пра­ці, який у нас за­раз є з со­ю­зни­ка­ми і Альян­сом без­по­се­ре­дньо, не мен­ший, ніж той, що пе­ред­ба­чає ПДЧ (План дій що­до член­ства в НАТО)», — на­го­ло­си­ла Клим­пуш-Цин­ца­дзе.

Тре­ба на­га­да­ти, що курс на вступ Укра­ї­ни до Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су бу­ло за­кла­де­но ще 23 трав­ня 2003 ро­ку у рі­шен­ні РНБО «Про стра­те­гію Укра­ї­ни що­до НАТО» за го­ло­ву­ва­н­ня в РНБО Єв­ге­на Мар­чу­ка. А че­рез рік основ­ні прин­ци­пи і по­ло­же­н­ня на­ціо­наль­но­ї­без­пе­ки бу­ли про­пи­са­ні в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про осно­ви на­ціо­наль­но­ї­без­пе­ки». Ха­ра­ктер­но, що за цей за­кон про­го­ло­су­ва­ла фра­кція Пар­ті­ї­ре­гіо­нів, яку то­ді очо­лю­вав Ві­ктор Яну­ко­вич.

Га­зе­та «День» від са­мо­го по­ча­тку за­сну­ва­н­ня бу­ла по­слі­дов­ним при­хиль­ни­ком і про­па­ган­ди­стом єв­ро­а­тлан­ти­чно­го кур­су на­шо­ї­кра­ї­ни. Олі­гар­хи, які во­ло­ді­ли по­пу­ляр­ни­ми те­ле­ка­на­ла­ми, зов­сім не пра­цю­ва­ли над ці­єю те­мою. Нав­па­ки, за­лу­ча­ю­чи на те­ле­шоу одіо­зних по­лі­ти­ків на кшталт Ко­ле­сні­чен­ка, во­ни дис­кре­ди­ту­ва­ли ідею ін­те­гра­ці­ї­Украї ни в НАТО. Та­кож тре­ба зга­да­ти істо­рію про Бу­ха­рест­ський са­міт у 2008 ро­ці, ко­ли ні­ме­цький кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель та то­ді­шній пре­зи­дент Фран­ці­ї­Ні­ко­ля Сар­ко­зі за­бло­ку­ва­ли на­да­н­ня Укра­ї­ні та Гру­зії ПДЧ. І як ре­зуль­тат у сер­пні то­го ж ро­ку Ро­сія на­па­ла на Гру­зію і не­за­кон­но оку­пу­ва­ла 20% від­со­тків те­ри­то­рії ці­є­ї­кав­казь­ко­ї­краї ни. А по­за­то­рік Мо­сква, оче­ви­дно, ро­зу­мі­ю­чи, що НАТО не бу­де ре­а­гу­ва­ти, як у ви­пад­ку з Гру­зі­єю, не­за­кон­но ане­ксу­ва­ла Крим і те­пер про­дов­жує агре­сію на схо­ді Укра­ї­ни.

«ЯКЩО МИ ПОЄДНАЄМО ЗУСИЛЛЯ УРЯ­ДУ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТО МАТИМЕМО ХО­РО­ШИЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ» Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Це ду­же пра­виль­на за­ява, я її пов­ні­стю під­три­мую. Я зга­дую, ко­ли був мі­ні­стром, то ме­ні вда­ло­ся на той час у бу­кваль­но­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва ви­рва­ти спе­ці­аль­не фі­нан­су­ва­н­ня об­ся­гом у 1 млн до­ла­рів на рік для ін­фор­му­ва­н­ня гро­мад­сько­сті про НАТО. І за скла­дних об­ста­вин, які бу­ли в 2008 ро­ці і від­по­від­но­го став­ле­н­ня уря­ду, ми змо­гли під­ня­ти ін­фор­мо­ва­ність укра­їн­сько­го су­спіль­ства, а го­лов­не під­ня­ти рі­вень під­трим­ки укра­їн­ців до НАТО з 19% до 32%. І це за один рік, ма­ю­чи фі­нан­су­ва­н­ня в 1 млн. до­ла­рів.

То­му за­раз на тлі ро­сій­ської агре­сі­їі тих без­чинств, які ро­сі­я­ни ро­блять на схо­ді Укра­ї­ни і в Кри­му, та­ка про­гра­ма, на мою дум­ку, є аб­со­лю­тно не­об­хі­дною. І ду­же до­бре, що з при­хо­дом па­ні Клим­пуш-Цин­ца­дзе в уряд ця ро­бо­та на­би­рає тем­пів і стає си­стем­ною.

Я знаю, що за­раз го­ту­є­ться проект рі­чно­ї­на­ціо­наль­но­ї­про­гра­ми спів­ро­бі­тни­цтва з НАТО на 2017 рік. І ме­ні зда­є­ться, що цей роз­діл про ін­фор­му­ва­н­ня укра­їн­сько­ї­гро­мад­сько­сті від­но­сно НАТО і йо­го ці­лей, а та­кож від­но­сно ці­лей Укра­ї­ни що­до ін­те­гра­ції і всту­пу до Альян­су є над­зви­чай­но ва­жли­вим. І ду­маю, що якщо зав­да­н­ня і ці­лі бу­де сфор­му­льо­ва­но пра­виль­но і ми змо­же­мо крім цьо­го ма­ти бо­дай якесь фі­нан­су­ва­н­ня на ці ці­лі, то ми зро­би­мо ду­же сер­йо­зний вне­сок у на­бли­же­н­ня Укра­ї­ни до НАТО. Йде­ться, зокре­ма, про по­ясне­н­ня укра­їн­ським гро­ма­дя­нам, що та­ке Альянс, для чо­го він існує і що це для є єди­ним спосо­бом за­хи­сти­тись від ро­сій­сько­го агре­со­ра, що­най­мен­ше на цьо­му ета­пі.

У нас є ду­же ба­га­то організацій і стру­ктур: дер­жав­них і громадських, які опі­ку­ю­ться ці­єю спра­вою. Але нам не ви­ста­чає си­стем­но­сті. І ось спро­ба уря­ду у цьо­му пла­ні по­бу­ду­ва­ти си­сте­му ме­ні зда­є­ться ду­же пра­виль­ною. І якщо ми поєднаємо зусилля і уря­ду, і громадських організацій, громадських акти­ві­стів, то ми матимемо хо­ро­ший ре­зуль­тат. До цьо­го тре­ба до­да­ти, що ду­же ве­ли­ку ро­бо­ту про­во­дить са­ме НАТО. У нас є кон­та­ктне по­соль­ство НАТО, а це у да­ний час ли­тов­ське ди­пло­ма­ти­чне пред­став­ни­цтво, до цьо­го бу­ло по­соль­ство Поль­щі, які ор­га­ні­зо­ву­ють над­зви­чай­но ко­ри­сні за­хо­ди з по­пу­ля­ри­за­ці­ї­Альян­су в Укра­ї­ні. До ре­чі, най­ближ­чи­ми дня­ми 3-4 ли­сто­па­да у Він­ни­ці від­бу­де­ться чер­го­вий за­хід, який про­во­дить по­соль­ство Ли­тви. Йо­го ме­та ін­фор­му­ва­ти сту­ден­тів До­не­цько­го уні­вер­си­те­ту, які зму­ше­ні бу­ли пе­ре­їха­ти до Він­ни­ці, про су­тність НАТО. Я до ре­чі в чер­го­вий раз бра­ти­му участь у цьо­му се­мі­на­рі і теж роз­по­від­а­ти­му на­шим сту­ден­там про пе­ре­ва­ги спів­ро­бі­тни­цтва з Альян­сом і член­ства Укра­ї­ни в НАТО.

То­му якщо ми поєднаємо уря­до­ву си­стем­ність, ді­яль­ність громадських ор­га­ні­за­ції, а та­кож до­по­мо­гу з бо­ку НАТО, то я більш ніж упев­не­ний, що за па­ру ро­ків рі­вень під­трим­ки Альян­су зро­ста­ти­ме, бо ми за­раз ба­чи­мо, на жаль, не зов­сім при­єм­ну тен­ден­цію змен­ше­н­ня за­ці­кав­ле­но­сті укра­їн­ців до НАТО. То­му та­ка ро­бо­та є ду­же ва­жли­вою.

Та­кож ва­жли­вим і пра­виль­ним бу­ло б за­лу­че­н­ня бі­зне­су до фі­нан­су­ва­н­ня за­хо­дів з під­ви­ще­н­ня під­трим­ки НАТО. Адже бі­знес, який хо­че ма­ти без­пе­чні умо­ви для сво­го існу­ва­н­ня, без­умов­но, по­ви­нен бу­ти за­ці­кав­ле­ний у то­му, щоб кра­ї­на бу­ла ста­біль­ною, за­хи­ще­ною. То­му якщо бі­знес (при цьо­му не обов’яз­ко­во най­кру­пні­ший, а на­віть се­ре­дній) зро­зу­міє для се­бе та­ку ста­біль­ність, то, на мою дум­ку, він, без­умов­но, має від­гу­кну­тись, і це, до ре­чі, хо­ро­ша дум­ка, яку у то­му чи­слі че­рез ва­шу га­зе­ту тре­ба до­не­сти до гро­мад­сько­сті, су­спіль­ства, а та­кож до уря­до­вих кіл.

«МИ БУДЕМО НАДІЙНИМИ ПАРТНЕРАМИ УКРА­Ї­НИ В ЦІЙ ІНІЦІАТИВІ» На­та­лія НЕМИЛIВСЬКА, ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО вУкра­ї­ні:

— Ми ві­та­є­мо но­ви­ну про те, що Укра­ї­на від­нов­лює про­гра­му з ін­фор­му­ва­н­ня про НАТО і зв’яз­ки Альян­су з Укра­ї­ною. Слід за­зна­чи­ти, що між НАТО і Укра­ї­ною існує ве­ли­кий об­сяг спів­пра­ці в рі­зних сфе­рах, як у вій­сько­вій, так і ін­ших. Мо­жна тіль­ки ві­та­ти те, що Укра­ї­на роз­ви­ває про­гра­му, яка бу­де до­но­си­ти ін­фор­ма­цію до рі­зних ау­ди­то­рій на своє­ча­сній, по­слі­дов­ній і ре­гу­ляр­ній осно­ві. Ми будемо надійними партнерами Укра­ї­ни в цій ініціативі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.