Єнс Стол­тен­берг: Ро­сія про­дов­жує де­ста­бі­лі­зу­ва­ти схід Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра пе­ред по­ча­тком дво­ден­но­го за­сі­да­н­ня мі­ні­стрів обо­ро­ни країн- чле­нів Альян­су ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив, що Ро­сія про­дов­жує де­ста­бі­лі­зу­ва­ти схід Укра­ї­ни з вій­сько­вою та фі­нан­со­вою під­трим­кою се­па­ра­ти­стів. «Це не спри­яє зни­жен­ню на­пру­ги чи від­нов­лен­ню пе­ред­ба­чу­ва- но­сті у наших від­но­си­нах » , — на­го­ло­сив він. За сло­ва­ми ген­се­ка, не­по­да­лік від наших кор­до­нів Ро­сія про­дов­жує пев­ну вій­сько­ву по­ве­дін­ку, вклю­ча­ю­чи ма­сив­ну кіль­кість ра­пто­вих на­вчань, а та­кож роз­та­шу­ва­ла спро­мо­жні не­сти ядер­ні ра­ке­ти си­сте­ми « Іскан­дер » в Ка­лі­нін­гра­ді та при­пи­ни­ла дію до­го­во­ру з ути­лі­за­ці­ї­зброй­но­го плу­то­нію з США. Крім то­го, Стол­тен­берг по­яснив, що на за­сі­дан­ні мі­ні­стри го­во­ри­ти­муть про те, як «про­су­ва­ти впе­ред рі­ше­н­ня, які ми ухва­ли­ли на са­мі­ті у Вар­ша­ві: як що­до збіль­ше­н­ня стри­му­ва­н­ня та обо­ро­ни, так і що­до про­е­кту­ва­н­ня ста­біль­но­сті за на­ши­ми кор­до­на­ми».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.