Рим­го­то­вий за­бло­ку­ва­ти бю­джет ЄС че­рез мі­гран­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Іта­лій­ський уряд го­то­вий на­кла­сти ве­то на бю­джет Єв­ро­со­ю­зу, якщо в Брюс­се­лі не зро­блять рі­шу­чих кро­ків що­до мі­гра­цій­но­ї­кри­зи. Осо­бли­ві про­те­сти Ри­му ви­кли­кає по­ве­дін­ка схі­дних країн ЄС — та­ких, як Сло­вач­чи­на, Угор­щи­на, Че­хія, які зво­дять бар’єри — як за­ко­но­дав­чі, так і фі­зи­чні, у ви­гля­ді стін — на шля­ху мі­гран­тів. На дум­ку іта­лій­сько­го прем’єра Мат­тео Рен­ці, про­бле­му слід розв’язу­ва­ти гур­том, і якщо хтось хо­че від­го­ро­ди­ти­ся від неї— йо­му до­ве­де­ться і роз­про­ща­ти­ся з час­ткою єв­ро­пей­сько­го бю­дже­ту. «Ме­ха­ні­змо­ві, ко­ли ми да­є­мо Єв­ро­пі 20 млрд єв­ро, а отри­му­є­мо 12, по­кла­де­но край. Ми го­то­ві на­кла­сти ве­то, аб­со­лю­тно, пра­ва і обов’яз­ки ма­ють бу­ти для всіх. А то лег­ко взя­ти на­ші гро­ші, а по­тім зво­ди­ти сті­ни. Гро­ші не про­хо­дять крізь сті­ни. Якщо ви зве­ли сті­ни, ви не пу­ска­є­те мі­гран­тів, то й про іта­лій­ські гро­ші теж мо­же­те за­бу­ти. З по­ча­тку ро­ку до Іта­лі­ї­при­бу­ло по­над 150 тис. мі­гран­тів — при­бли­зно на 10% біль­ше, ніж то­рік», — на­го­ло­сив він. Мат­тео Рен­ці з обу­ре­н­ням від­ки­нув за­яви Єв­ро­ко­мі­сії, де роз­кри­ти­ку­ва­ли вла­сне іта­лій­ський проект бю­дже­ту, що пе­ре­ви­щує нор­ми де­фі­ци­ту. За сло­ва­ми прем’єра, зна­чну йо­го час­тку ста­нов­лять са­ме ви­тра­ти на мі­гран­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.