Уряд Кир­ги­зії від­пра­ви­ли у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Кир­ги­зі­ї­Ал­ма­збек Атам­ба­єв учо­ра під­пи­сав указ про від­став­ку уря­ду ре­спу­блі­ки. Від­по­від­ний до­ку­мент опу­блі­ко­ва­но на офі­цій­но­му сай­ті пре­зи­ден­та. Рі­ше­н­ня ухва­ле­но «у зв’яз­ку з офі­цій­ним ого­ло­ше­н­ням про втра­ту ста­ту­су пар­ла­мент­ської біль­шо­сті Жо­гор­ку Ке­не­ша (пар­ла­мен­ту. — Ред.) Кир­гизь­ко­ї­Ре­спу­блі­ки ко­а­лі­ці­єю фра­кцій, сфор­мо­ва­ною на осно­ві ко­а­лі­цій­но­їу­го­ди між де­пу­тат­ськи­ми фра­кці­я­ми СДПК, «Кир­гиз­стан», «Ону­гуу-про­грес», «Ата Ме­кен» від 2 ли­сто­па­да 2015 ро­ку», йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. До при­зна­че­н­ня но­во­го ка­бі­не­ту мі­ні­стрів прем’єр і чле­ни уря­ду про­дов­жать ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків. Роз­пад прав­ля­чої ко­а­лі­ці­ї­ві­дбув­ся 24 жов­тня, ко­ли фра­кція Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чно­ї­пар­ті­ї­Кир­ги­зі­ї­за­яви­ла про свій ви­хід з прав­ля­чої біль­шо­сті. При­чи­ною та­ко­го кро­ку со­ці­ал-де­мо­кра­ти на­зва­ли не­здо­лан­ні су­пе­ре­чно­сті в по­гля­дах на про­ве­де­н­ня кон­сти­ту­цій­но­ї­ре­фор­ми. Змі­ни до Кон­сти­ту­ці­ї­Кир­ги­зі­ї­бу­ло іні­ці­йо­ва­но на­при­кін­ці ли­пня 2016 ро­ку, во­ни пе­ред­ба­ча­ють по­си­ле­н­ня пов­но­ва­жень прем’єр-мі­ні­стра, пар­ла­мен­ту, пев­ні змі­ни фун­кціо­ну­ва­н­ня су­до­во­ї­гіл­ки вла­ди, за­зна­чає аген­ція «Ін­тер­факс».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.