Ще один «не­за­пла­но­ва­ний» ві­зит

Кремль у сво­їх те­хно­ло­гі­ях нав­ко­ло На­дії Сав­чен­ко ви­ко­ри­сто­вує емо­цій­ну скла­до­ву як пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, так і ві­до­мих пер­сон

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко при­бу­ла до Мо­скви. Про це пер­шим по­ві­до­мив у сво­є­му Твіт­те­рі її ко­ли­шній за­хи­сник Іл­ля Но­ві­ков. Остан­ній на сто­рін­ці в Facebook на­пи­сав: «У Вер­хов­но­му су­ді РФ бу­де слу­ха­тись апе­ля­ція на ви­рок укра­їн­цям Ми­ко­лі Кар­пю­ку і Ста­ні­сла­ву Кли­ху. Ми про­си­мо всіх, хто сте­жив за ці­єю спра­вою, осо­бли­во жур­на­лі­стів, ди­пло­ма­тів і по­лі­ти­ків, при­йти і бу­ти при­су­тні­ми на за­сі­дан­ні. Якщо зав­тра (26 жов­тня. — «День» ) вас не бу­де в Мо­скві, ви мо­же­те зай­вий раз на­га­да­ти про цю істо­рію ко­ле­гам. Пі­сля рі­ше­н­ня ВС ви­рок бу­де вва­жа­тись та­ким, що на­брав чин­но­сті, і для нас це озна­чає пе­ре­хід до без­по­се­ре­дньо­го ло­бі­ю­ва­н­ня звіль­не­н­ня Ми­ко­ли і Ста­са за мо­де­л­лю Сав­чен­ко-Со­ло­шен­ко-Афа­нас’єва. Нам по­трі­бна вся під­трим­ка і вся ува­га, які мо­жна зі­бра­ти».

■ Са­ма Сав­чен­ко по­ясни­ла, що ви­ру­ши­ла до Мо­скви, «не зва­жа­ю­чи на за­гро­зу вла­сній сво­бо­ді і жи­т­тю», щоб під­три­ма­ти укра­їн­ських по­лі­тув’язне­них. Спра­ва бла­го­ро­дна. Вар­то ві­та­ти всі по­си­ли від Сав­чен­ко і не ли­ше від неї, спря­мо­ва­ні на під­трим­ку укра­їн­ських гро­ма­дян, які ув’язне­ні в РФ. Що­прав­да, роль де­пу­та­тки все одно за­ли­ша­є­ться не зов­сім зро­зумі­лою. Юри­ди­чно до Сав­чен­ко у Мо­скви вже не­має ні­яких пре­тен­зій, адже во­на «по­ми­лу­ва­на». Тим біль­ше во­на де­пу­тат. От­же фор­маль­них при­чин її за­три­му­ва­ти не­має. Тим не менш, член Спіл­ки крим­ських та­тар Мо­скви Ай­дер Му­жда­ба­єв вва­жає, що «жо­ден при­кор­дон­ник ФСЮ не впу­стив би її, «вбив­цю ро­сій­ських жур­на­лі­стів», до РФ без пря­мо­го і одно­зна­чно­го на­ка­зу, який спу­ще­ний від ди­ре­кто­ра ФСБ, який під­ле­глий на­пря­му пре­зи­ден­ту РФ. Іна­кше це там не ви­рі­шу­є­ться: ні­хто б не взяв на се­бе від­по­від­аль­ність». До­да­мо — одне із зви­ну­ва­чень РФ про­ти Сав­чен­ко по­ля­га­ло в то­му, що во­на «не­за­кон­но пе­ре­тну­ла кор­дон».

■ Та спра­ва не ли­ше в цьо­му. Спер­шу не­об­хі­дно зро­зу­мі­ти, що Кремль у сво­їх те­хно­ло­гі­ях ви­ко­ри­сто­вує емо­цій­ну скла­до­ву як пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, так і ві­до­мих пер­сон. На­дія мо­же бу­ти щи­ра в сво­їх ви­сло­вах, але не зав­жди мо­же да­ва­ти гли­бин­ну оцін­ку вла­сним ре­плі­кам та вчин­кам. Це тор­ка­є­ться і ін­ших укра­їн­ців, які ча­сто зокре­ма в со­ці­аль­них ме­ре­жах до­зво­ля­ють со­бі не­сві­до­мо пі­ді­гра­ва­ти оку­пан­ту. Во­но й не див­но, що в цьо­му пла­ні не­має чі­тко­їстра­те­гі­їі уні­фі­ко­ва­них, аде­ква­тних ре­а­кцій на ін­фор­ма­цій­ні про­во­ка­ці­ї­агре­со­ра, адже й до­сі у нас ре­чі на­віть на най­ви­що­му рів­ні не на­зи­ва­ють сво­ї­ми іме­на­ми. До­сі у нас кур­су­ють по­тя­ги че­рез кор­дон з оку­пан­том, до­сі ми вій­ну на­зи­ва­є­мо АТО. Ві­до­мі за­яви На­ді­ї­Сав­чен­ко що­до без­по­се­ре­дньо­го діа­ло­гу з бан­ди­та­ми, які є ма­ріо­не­тка­ми Крем­ля, в свій час вза­га­лі да­ли при­від до рі­зно­ма­ні­тних пі­дозр. Адже фа­кти­чно во­на да­ла при­від агре­со­ру го­во­ри­ти, що ма­ріо­не­тки на Дон­ба­сі — це сто­ро­на кон­флі­кту, а от­же, йде­ться не про оку­па­цію, а про вну­трі­шній кон­флікт. При­га­да­лись та­кож і сло­ва на су­ді над Сав­чен­ко в ро­сій­сько­му мі­сті До­нецьк Ро­стов­сько­ї­о­бла­сті ва­таж­ка бан­ди­тів «ЛНР» Іго­ря Пло­тни­цько­го, який взяв Сав­чен­ко в по­лон влі­тку 2014 ро­ку. Він по­спіл­ку­вав­ся з нею в при­су­тно­сті суд­дів, адво­ка­тів та ін­ших, і за- ві­рив На­дію, що че­рез де­який час во­ни ще бу­дуть спіл­ку­ва­тись як ко­ле­ги, тоб­то по­лі­ти­ки. Та­кій без­по­се­ре­дно­сті зди­во­ва­ні бу­ли всі, на­віть її се­стра Ві­ра. Але це так, де­таль.

■ А ось ще одна по­ка­зо­ва де­таль. Бу­кваль­но вчо­ра пред­став­ник РФ в Ра­ді Без­пе­ки ООН Ві­та­лій Чур­кін ви­ко­ри­став прі­зви­ще Савч е н код ля ар­гу­мен­та­ції про­ти укра­їн­ської сто­ро­ни. Іри­на Ге­ра­щен­ко так опи­сує цю си­ту­а­цію на сво­їй сто­рін­ці в Facebook: «Чур­кін та­ки­пе­ре­збу­див­ся­ві­дмо­го­ви­сту­пу­і­тіль­ки­но­за­явив:...на­сту­пно­го­ро­ку­ве­сьсві­тви­зна­чає100-річ­чя­жов­тне­во­ї­ре­во­лю­ції,яка­із афі­ксу­ва­ла пов­не рів­но прав’ я жі­нок в РФ. А от в Укра­ї­ні вій­сько­ві що­дня об­стрі­лю­ють на­се­ле­ні мир­ні пун­кти, Укра­ї­на по­ру­шує Мін­ські уго­ди, а най­ві­до­мі­ша бран­ка Крем­ля Н. Сав­чен­ко пі­сля по­вер­не­н­ня з тюр­ми звер­ну­ла­ся до ки­їв­ської вла­ди з ви­мо­гою ви­ба­чи­ти­ся пе­ред жи­те­ля­ми До­не­цька і Лу­ган­ська. По­га­но, що ки­їв­ська вла­да й до­сі не ви­ко­на­ла цю ви­мо­гу Н. Сав­чен­ко...». Та­ким чи­ном, позиція і сло­ва Сав­чен­ко в пев­ний мо­мент від­гу­кну­лись вже сло­ва­ми Чур­кі­на в ООН.

■ «Про те, що На­дія Сав­чен­ко зі­бра­лась ви­ру­ша­ти до Мо­скви, я ді­знав­ся з окре­мих сай­тів на­пе­ре­до­дні вве­че­рі ,— ко­мен­тує« Дню» на­ро­дний де­пу­тат з фра­кції« Ба­тьків­щи­на» Сер­гій Со­бо­лєв. — На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, як я, так і ін­ші чле­ни фра­кції, про це ді­зна­ли­ся так са­мо або на­пе­ре­до­дні цьо­го ві­зи­ту з сай­тів, або з фа­кту пе­ре­бу­ва­н­ня. Що­до по­пе­ре­дніх за­яв На­дії, зокре­ма сто­сов­но пря­мих кон­та­ктів з бо­йо­ви­ка­ми, на­ша фра­кція ро­би­ла кон­кре­тні офі­цій­ні за­яви, які не у всьо­му збі­га­ю­ться з по­зи­ці­єю Сав­чен­ко. На­ша позиція — пар­ті­їі фра­кції— чі­тка і за­яв­ле­на пі­сля під­пи­са­н­ня «Мін­ська-2». Про­те Сав­чен­ко — це не про­сто де­пу­тат ВР та пред­став­ник фра­кції, а на­ба­га­то біль­ше. Адже це лю­ди­на, яка сво­го ча­су при­вер­ну­ла ува­гу всьо­го сві­ту. Вва­жаю, що Сав­чен­ко має ро­би­ти ті ре­чі, які во­на вва­жає за по­трі­бне, якщо це не шко­дить ін­те­ре­сам дер­жа­ви. В да­ній си­ту­а­ці­ї­ні­хто її­не мо­же зу­пи­ни­ти в пра­гнен­ні під­три­ма­ти ув’язне­них».

■ У по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі «Дня» ви­йшла ста­т­тя «Ін­стру­кція з ви­ко­ри­ста­н­ня «ко­ри­сних ідіо­тів», де ав­тор звер­нув ува­гу на те, як ро­сій­ська про­па­ган­да ви­ко­ри­сто­вує пред­став­ни­ків укра­їн­ської сто­ро­ни в сво­їх ці­лях. При­чо­му ви­ко­ри­сто­вує «в тем­ну», тоб­то не зав­жди на­ші па­трі­о­ти ре­аль­но усві­дом­лю­ють, як ста­ють еле­мен­та­ми ро­сій­ської про­па­ган­ди.

КО­ЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

Вер­хов­ний суд Ро­сі­їв се­ре­ду ви­знав за­кон­ним ви­рок укра­їн­ським гро­ма­дя­нам Ми­ко­лі Кар­пю­ку і Ста­ні­сла­ву Кли­ху (на фото), за­су­дже­ним до 22,5 і 20 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі у спра­ві про участь у бо­йо­вих ді­ях про­ти фе­де­раль­них військ у пер­шу че­чен­ську кам­па­нію у скла­ді ор­га­ні­за­ці­ї­УНА-УНСО, по­ві­дом­ляє «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». «Ви­рок Вер­хов­но­го су­ду Че­чні залишити без змі­ни, апе­ля­цій­ні скар­ги адво­ка­тів без за­до­во­ле­н­ня», — ви­го­ло­сив рі­ше­н­ня су­д­дя. У су­ді адво­ка­ти про­си­ли ви­прав­да­ти сво­їх підза­хи­сних. «Зі­зна­валь­ні свід­че­н­ня, що ого­ло­си­ли при­ся­жним, бу­ли отри­ма­ні за до­по­мо­гою тор­тур. Кли­ху ко­ло­ли «си­ро­ва­тку прав­ди», йо­го ка­ту­ва­ли стру­мом», — ска­за­ла адво­кат Ма­ри­на Ду­бро­ві­на. Та­кож во­на про­си­ла суд дру­го­їін­стан­ці­ї­звер­ну­ти ува­гу на ма­те­рі­а­ли, що ні­би­то під­твер­джу­ють алі­бі її клі­єн­тів. У свою чер­гу про­ку­рор за­явив, що ви­рок за­кон­ний і спра­ве­дли­вий.

ФОТО З ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ ІЛЛІ НОВІКОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.