Ко­ро­лів­ський кон­церт у Ки­є­ві

Твор­чий ду­ет Ю. Шу­тка і Ю. Ко­та ви­ко­нає уні­каль­ні тво­ри з ре­пер­ту­а­ру... Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го (1712—1786)

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ксан­дра ТИМОЩУК

6 ли­сто­па­да від­бу­де­ться не­зви­чай­ний кон­церт у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­ні­ї­Украї ни.

Флей­та — уні­каль­ний ін­стру­мент, на яко­му від­дав­на гра­ли бо­ги і ко­ро­лі. Най­ві­до­мі­шим він­це­но­сним флей­ти­стом був прус­ський мо­нарх, ви­да­тний пол­ко­во­дець Фрі­дріх Ве­ли­кий (1712—1786), який не роз­лу­чав­ся з флей­тою на­віть під час вій­сько­вих по­хо­дів! Тво­ри з йо­го ре­пер­ту­а­ру про­зву­чать у фі­лар­мо­ні­їу ви­ко­нан­ні зна­ме­ни­тих му­зи­кан­тів — флей­ти­ста Юрія Шу­тка і пі­а­ні­ста Юрія Ко­та.

Ві­до­мо, що, не­зва­жа­ю­чи на зайня­тість дер­жав­ни­ми спра­ва­ми, Фрі­дріх Ве­ли­кий що­дня при­ді­ляв ува­гу за­ня­т­тям гри на флей­ті. Йо­го ін­стру­мен­ти бу­ли ви­го­тов­ле­ні зі сло­но­во­ї­ко­сті, бур­шти­ну і рі­зних по­рід де­ре­ва. Улю­бле­ною з них бу­ла ебе­но­ва флей­та. Гра мо­нар­ха Прус­сії від­зна­ча­лась до­во­лі гу­чним, але во­дно­час ви­тон­че­ним зву­ча­н­ням.

— Осо­бли­во пре­кра­сни­ми у Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го бу­ли по­віль­ні ча­сти­ни тво­рів — ада­жіо. Як від­зна­ча­ли йо­го су­ча­сни­ки-му­зи­кан­ти, він їх грав з осо­бли­вою ори­гі­наль­ні­стю, а та­кож екс­пре­сі­єю і від­чу­т­тям сти­лю, — роз­по- вів «Дню» флей­тист Юрій ШУТКО. — Зав­дя­ки кар­ти­ні ху­до­жни­ка-біо­гра­фа Адоль­фа фон Мен­це­ля «Флей­то­вий кон­церт у Сан-Су­сі» ми мо­же­мо по­ба­чи­ти, як у ко­лі він­це­но­сних осіб і ро­ди­чів про­хо­ди­ли ви­сту­пи Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го. При­мі­тно, що по­руч із ко­ро­лем-флей­ти­стом на кар­ти­ні зо­бра­же­но і йо­го аком­па­ні­а­то­ра — кла­ве­си­ні­ста Кар­ла

Фі­ліп­па Ем­ма­ну­ї­ла Ба­ха. Це один із най­ві­до­мі­ших си­нів ве­ли­ко­го ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра Іо­ган­на Се­ба­стья­на Ба­ха, який якось від­ві­дав Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го. За­ра­ди зу­стрі­чі з ним ко­роль за­ли­шив усі тер­мі­но­ві спра­ви. Че­рез мі­сяць пі­сля цьо­го І. С. Бах на­ді­слав йо­му «Му­зи­чне під­но­ше­н­ня» — цикл із кіль­кох по­лі­фо­ні­чних п’єс, на­пи­са­них на ви­га­да­ну ко­ро­лем те­му.

Не­змін­ним учи­те­лем гри на флей­ті Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го був зна­ме­ни­тий флей­тист Іо­ганн Іо­а­хім Кванц, який на­пи­сав для ньо­го 300 флей­то­вих кон­цер­тів ( тво­рів ве­ли­ко­ї­фор­ми для со­лі­ста у су­про­во­ді ор­ке­стру). Зна­ме­ни­тий че­ський ком­по­зи­тор і скри­паль Фран­ті­шек Бен­да очо­лив ка­пе­лу цьо­го ко­ро­ля, яка ви­ко­ну­ва­ла не ли­ше ф лей­то­ву му­зи­ку, ай тво­ри Г. Ф. Те­ле­ма на і Р. Ф. Ген­де­ля. Для неї Фрі­дріх Ве­ли­кий за­мов­ляв ін­стру­мен­ти кра­щих іта­лій­ських май­стрів Ама­ті і Стра­ді­ва­рі. Зго­дом ця при­двор­на ка­пе­ла ста­ла осно­вою ве­ли­ко­го ор­ке­стру Бер­лін­сько­ї­о­пе­ри.

Вся му­зи­ка з ре­пер­ту­а­ру Фрі­дрі­ха Ве­ли­ко­го при­го­лом­шує ви­тон­че­ні­стю і сві­тлою жит­тє­ра­ді­сною ме­ло­ди­кою. І че­рез 230 ро­ків пі­сля смер­ті ко­ро­ля Прус­сі­ї­во­на зву­чить в Укра­ї­ні.

ФОТО З АРХІВУ ЮРІЯ ШУ­ТКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.