«Ескі­зи» від п’яти мо­ло­дих ре­жи­се­рів

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ни­ні в Ми­сте­цько-кон­цер­тно­му цен­трі ім. І. Ко­злов­сько­го та Ки­їв­сько­му те­а­трі« Зо­ло­ті во­ро­та» три­ває остан­ній етап Між­на­ро­дно­го кон­кур­су-ла­бо­ра­то­рії по­ста­но­вок ма­лих те­а­траль­них форм мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми «Small Theater Productions».

У не­ді­лю від­бу­ду­ться по­ка­зи 30- хви­лин­них ескі­зів, ство­ре­них мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми за п’ ять ла­бо­ра­тор­них днів, а по­тім від­кри­те за­сі­да­н­ня Ек­спер­тно­ї­Ра­ди.

На­га­да­є­мо, цей твор­чий проект був роз­по­ча­тий у лю­то­му і від­бу­вав­ся у три ета­пи. З трид­ця­ти п’ яти за­явок від ре­жи­се­рів з Азер­бай­джа­ну, Вір­ме­нії, Гру­зії, Мол­до­ви, Укра­ї­ни, Ро­сії і Фран­ції ек­спер­ти ви­зна­ли пе­ре­мож­ців. До дру­го­го ета­пу кон­кур­сів про­йшли чо­ти­ри мо­ло­ді ре­жи­се­ри: Ге­за­ло­ва Іра­да ( Ба­ку, Азер­бай­джан), Мо­роз Юлія (Дні­про, Укра­ї­на), Жюль Одрі ( Па­риж, Фран­ція), Ми­ко­ла­є­ва Оле­ксан­дра ( Ту­а­псе, Ро­сія). Го­лов­ний приз « Small Theater Productions » — мо­жли­вість здій­сни­ти по­ста­нов­ки на сце­нах Цен­тру ім. І. Ко­злов­сько­го та те­а­тру «Зо­ло­ті во­ро­та».

Ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту: ТВЗК « Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ре­ти » , Про­дю­сер­ський Центр OpenDoors і Дер­жав­на аген­ція про­мо­ці­ї­куль­ту­ри Укра­ї­ни. Мі­жна­ро­дний кон­курс- ла­бо­ра­то­рія по­ста­но­вок ма­лих те­а­траль­них форм мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми « Small Theater Productions» від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни, Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну Ки­їв­ської мі­сько­ї­ра­ди ( Ки­їв­сько­ї­мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції) та Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­ту в Укра­ї­ні. Ме­та акції— за­лу­че­н­ня мо­ло­дих та­ла­но­ви­тих ре­жи­се­рів до ро­бо­ти в те­а­трах Укра­ї­ни.

У рам­ках Між­на­ро­дно­го кон­кур­су- ла­бо­ра­то­рії27 жов­тня в МКЦ ім. І. Ко­злов­сько­го від­бу­де­ться май­стер- клас « Су­ча­сний гру­зин­ський по­лі­ти­чний те­атр » Іра­клія Го­гії, ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Тбі­лі­сько­го дер­жав­но­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. С. Ахме­те­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.