«Так за­кін­чи­ло­ся лі­то...» — 3 ли­сто­па­да, Ки­їв­ський те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра

Den (Ukrainian) - - Культура -

Є ви­ста­ви, які ма­ють ща­сли­ву до­лю і при­кра­ша­ють ре­пер­ту­ар те­а­тру ба­га­то-ба­га­то ро­ків. Са­ме та­кою є по­ста­нов­ка Еду­ар­да Ми­тни­цько­го «Так за­кін­чи­ло­ся лі­то...», яка з ан­шла­га­ми йде вже впро­довж 17 ро­ків. Ві­до­мий укра­їн­ський дра­ма­тург Яро­слав Стель­мах на­пи­сав п’єсу за мо­ти­ва­ми ро­ма­ну «Лю­сі Кра­ун» по­пу­ляр­но­го аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ір­ві­на Шоу. Ця по­ста­нов­ка Е. Ми­тни­цько­го від­кри­ває світ тон­ких, скла­дних, ча­сом не­пе­ре­дба­чу­ва­них від­но­син між ге­ро­я­ми. Це істо­рія про те, як одна по­мил­ка па­ні Кра­ун пе­ре­вер­ну­ла не ли­ше її жи­т­тя, а й її близь­ких. Лю­сі, ози­ра­ю­чись у ми­ну­ле, шу­кає той по­во­ро­тний мо­мент, ко­ли ру­сло ста­біль­но­го сі­мей­но­го жи­т­тя по­вер­ну­ло у бік. Для Лю­сі Кра­ун це бу­ло лі­то. Во­но по­чи­на­ло­ся флір­том, не­вин­ною ма­лень­кою та­єм­ни­цею, спо­га­ди про яку мо­гли скра­си­ти ста­рість жін­ки, але все обер­ну­ло­ся ура­га­ном при­стра­стей, що роз­ко­лов жи­т­тя ро­ди­ни... Ви­ста­ва не за­ли­шає бай­ду­жи­ми гля­да­чів, спо­ну­кає до роз­ду­мів та спів­чу­т­тя. У по­ста­нов­ці гра­ти­муть актори: Ксе­нія Ні­ко­ла­є­ва (Лю­сі Кра­ун), Ана­то­лій Ящен­ко (Олі­вер), Оле­ксандр Пі­ску­нов (То­ні в ди­тин­стві), Во­ло­ди­мир Ци­він­ський (То­ні до­ро­слий), Ва­лен­тин То­му­сяк (Джеф), Оле­на Бу­шев­ська (Су­зан), Окса­на Ар­хан­гель­ська (До­ра) і Сер­гій Со­ло­дов (Бар­мен).

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.