«Чун­гул» — із 31 жов­тня в укра­їн­сько­му про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Мі­сти­чний три­лер у 2D і 3D-фор­ма­тах зня­тий Оле­ксан­дром і В’ яче­сла­вом Альо­ше­чкі­ни­ми. Ці ре­жи­се­ри за­пам’ ята­ли­ся гля­да­чам як ав­то­ри кар­ти­ни « Си­не­вир», що при­не­сла твор­цям Гран­прі 3D-сте­рео-фе­сти­ва­лю в ка­те­го­рії « Кра­щий ігро­вий фільм » . Но­ва кі­но­ро­бо­та Альо­ше­чкі­них роз­по­від­ає про форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни, що від­бу­ва­ю­ться з го­лов­ним ге­ро­єм у від­да­ле­но­му від ци­ві­лі­за­ції се­лі. Сто­ли­чний хло­пець Де­ни­сче­рез не­справ­ність ав­то­мо­бі­ля опи­ня­є­ться в спу­сто­ше­но­му се­лі Чун­гул. Але для то­го щоб по­ки­ну­ти це мі­сце, йо­му до­ве­де­ться за­пла­ти­ти свою ці­ну мі­сце­во­му ча­клу­ну. Та на­скіль­ки ви­со­кою бу­де ці­на для го­лов­но­го ге­роя, ко­ли донь­ка ча­клу­на за­ко­ху­є­ться в ньо­го? У го­лов­них ро­лях зня­ли­ся: Бо­г­дан Юси­пчук, Ан­на Гу­ля­є­ва та Ві­ктор Де­мер­таш.

ФОТО НАДАНО КІНОЦЕНТРОМ «КИ­ЇВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.