«Свої — Чу­жі» — арт-га­ле­рея «Ма­ну­фа­кту­ра», Ки­їв

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ав­то­ром ро­біт екс­по­зи­ції є Ана­то­лій Ро­тарь — один із най­яскра­ві­ших пред­став­ни­ків су­ча­сно­го ми­сте­цтва, твор­чість цьо­го май­стра по­бу­до­ва­на на мі­цно­му фун­да­мен­ті ака­де­мі­чної шко­ли. Ви­став­ка «Свої — Чу­жі» об’єд­нує як пла­сти­ку скуль­пто­ра, так і йо­го жи­во­пи­сні тво­ри. Скуль­птур­ні ро­бо­ти май­стра від­зна­ча­ю­ться не­по­втор­ною осо­бли­ві­стю ви­ко­на­н­ня і від­бо­ром ма­те­рі­а­лів. Пла­сти­чність та про­ни­кли­вість екс­пре­сії, лег­кість ру­хів, ви­тон­че­ність форм скуль­пто­ру вда­є­ться пе­ре­да­ти за до­по­мо­гою су­ча­сних те­хнік і те­хно­ло­гій. Цикл пред­став­ле­них до екс­по­зи­ції по­ло­тен ви­ко­на­но в змі­ша­ній те­хні­ці. Ана­то­лій Ро­тарь ста­вить акту­аль­не для су­ча­сної мо­де­лі сві­ту пи­та­н­ня: до чо­го ве­дуть не­зво­ро­тні про­це­си гло­ба­лі­за­ції? Ху­до­жни­ка ці­ка­вить ста­нов­ле­н­ня но­во­го ти­пу вза­є­мо­від­но­син етно­сів та куль­тур у сві­ті, вну­трі­шні кор­до­ни яко­го ви­яв­ля­ю­ться все біль­ше роз­ми­ти­ми, вна­слі­док вза­є­мо­про­ни­кне­н­ня цін­но­стей За­хі­дної та Схі­дної ци­ві­лі­за­цій. Лю­ди­на-ко­смо­по­літ — та­кою є цен­траль­на те­ма,яка об’єд­нує ши­ро­ке рі­зно­ма­ні­т­тя пред­став­ле­них ро­біт ху­до­жни­ка. Ви став­ка три­ва­ти ме до 23 гру­дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.