Кремль пла­нує зруй­ну­ва­ти ЄС... га­зом

Алан РАЙЛІ: «Ко­ли­шній кан­цлер Ні­меч­чи­ни ке­рує бу­дів­ни­цтвом ро­сій­ської тру­би, яка йде до ви­бор­чо­го окру­гу ни­ні­шньо­го кан­цле­ра»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»; Сві­тла­на КІСЕЛЬОВА

«Про­е­ктом «Пів­ні­чний по­тік-2» Ро­сія хо­че роз­ді­ли­ти Єв­ро­пу та ство­ри­ти си­ту­а­цію, ко­ли во­на бу­де кон­тро­лю­ва­ти по­ста­ча­н­ня га­зу. Це не до­да­тко­вий га­зо­про­від, це — на­ма­га­н­ня зруй­ну­ва­ти чин­ні шля­хи по­ста­ча­н­ня і вста­но­ви­ти своє до­мі­ну­ва­н­ня. А це пов­ні­стю су­пе­ре­чить єв­ро­пей­сько­му енер­ге­ти­чно­му та ан­ти­мо­но­поль­но­му за­ко­но­дав­ству», — за­яв­ляє бри­тан­ський юрист-між­на­ро­дник, екс­перт з енер­ге­ти­чних пи­тань та рин­ко­вої кон­ку­рен­ції, ав­тор зві­ту «Укра­ї­на про­ти Ро­сії та кле­пто­кра­тів» Алан РАЙЛІ.

Не­що­дав­но Райлі та­кож ви­сві­тлю­вав юри­ди­чні аспе­кти, пов’яза­ні із про­е­ктом Пів­ні­чний по­тік-2, під час де­ба­тів у Єв­ро­пар­ла­мен­ті. А ми­ну­ло­го ти­жня пред­ста­вив ре­зуль­та­ти сво­го до­слі­дже­н­ня в Ки­є­ві.

Що вар­то зна­ти Укра­ї­ні про га­зо­ві спра­ви Ро­сі­їв ЄС і чо­му — в екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю «Дню».

*** — Ви про­ве­ли ґрун­тов­ну до­слі­дни­цьку ро­бо­ту га­зо­вої до­мі­на­ції Ро­сії в ЄС на при­кла­ді про­е­кту «Пів­ні­чний по­тік-2». Ко­ро­тко — для наших чи­та­чів — ва­ші ви­снов­ки: як Ро­сія хо­че кон­тро­лю­ва­ти Єв­ро­пу за до­по­мо­гою га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2»?

— Ви ста­ви­те пра­виль­не за­пи­та­н­ня. Однак що ви зро­би­те, ко­ли зна­ти­ме­те від­по­відь на ньо­го? Чи ро­зу­мі­є­те ви до кін­ця, що від­бу­ва­є­ться з ва­ши­ми су­сі­да­ми на­справ­ді?

Одна з ці­лей Крем­ля — роз­ді­ли­ти Єв­ро­пу. Від­ді­ли­ти за до­по­мо­гою Пів­ні­чно­го по­то­ку Ні­меч­чи­ну від країн Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи. І во­ни ціл­ком успі­шно до не­їй­дуть.

А ще є пла­ни Пу­ті­на за­пу­сти­ти Ту­ре­цький по­тік, роз­ши­ри­ти Пів­ден­ний... Не се­крет, що кін­це­вою ме­тою цих про­е­ктів є до­ко­на­ти Єв­ро­пу від’єд­на­н­ням бал­кан­ських країн. Ство­ри­ти ін­шу опо­ру в Бол­га­рії.

У Єв­ро­пі, ма­буть, не ро­зу­мі­ють, що Пу­тін ма­ні­пу­лює га­зом для то­го, щоб зруй­ну­ва­ти Єв­ро­пей­ський Со­юз. Або ж якщо й ро­зу­мі­ють, то ду­ма­ють що об­хи­тру­ють йо­го — отри­ма­ють ви­го­ду. І Ні­меч­чи­на бе­ре участь у цій грі...

— Які, на ва­шу дум­ку, ка­на­ли ло­бі­ю­ва­н­ня Пу­тін ви­ко­ри­сто­вує на да­ний час в ЄС?

— Зви­чні ре­чі: ко­ру­пція, газ (тру­бо­про­во­ди) і де­з­ін­фор­ма­ція у ЗМІ. Ці три ком­по­нен­ти до­по­ма­га­ють їм до­мог­ти­ся то­го, чо­го во­ни хо­чуть.

Ко­ли­шній кан­цлер Ні­меч­чи­ни — Гер­хард Шре­дер ви­сту­пає як го­ло­ва у про­е­ктах «Пів­ні­чний по­тік-1» і «Пів­ні­чний по­тік-2»... На до­да­чу тру­бо­про­від «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2» йде до ви­бор­чо­ї­діль­ни­ці, яка зна­хо­ди­ться у ви­бор­чо­му окру­зі Ан­ге­ли Мер­кель. Ви ро­зу­мі­є­те си­ту­а­цію? Ко­ли­шній кан­цлер Ні­меч­чи­ни си­дить на ро­сій­ській тру­бі, яка йде до ви­бор­чо­го окру­гу ни­ні­шньо­го кан­цле­ра?

Скла­дні ре­чі ... — Так! і лю­ди по­вин­ні зна­ти це.

— Клю­чо­ве по­ві­дом­ле­н­ня єв­ро­пей­ських ЗМІ, що «Пів­ні­чний по­тік-2» — це бі­зне­со­вий, а не по­лі­ти­чний проект. Але ж оче­ви­дно, що це не так... А хто в ЄС по­лі­ти­чно за­ці­кав­ле­ний у збіль­шен­ні впли­ву Ро­сії на Єв­ро­пу?

— Крім Ні­меч­чи­ни — ду­маю, ні­хто. За­раз нім­ці актив­но ти­снуть на нор­веж­ців. Нор­ве­гія па­ні­кує, бо в них ви­чер­пу­ю­ться за­па­си вла­сно­го при­ро­дно­го га­зу. Звід­си мо­жли­вість пред­ста­ви­ти «Пів­ні­чний по­тік-2» як ко­мер­цій­ний: «Ах, у Єв­ро­пі за­кін­чу­є­ться газ. Ро­сія мо­же нам до­по­мог­ти!».

Те, що Єв­ро­па по­тре­бу­ва­ти­ме га­зу — це прав­да. Але те, що ми не змо­же­мо обі­йти­ся без ро­сій­сько­го — ма­ні­пу­ля­ція і бре­хня.

Енер­ге­ти­чна ре­во­лю­ція остан­ніх ро­ків змі­ни­ла ди­на­мі­ку спо­жи­ва­н­ня і транс­пор­ту­ва­н­ня енер­гії. Єв­ро­пей­ці можуть отри­му­ва­ти ве­ли­че­зну кіль­кість «го­лу­бо­го па­ли­ва» з усьо­го сві- ту че­рез тер­мі­на­ли при­йо­му зрі­дже­но­го га­зу. Ве­ли­ко­бри­та­нія та Іспа­нія вже ма­ють по­ту­жно­сті на 110 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Якщо по­ши­рю­ва­ти LNG че­рез спо­лу­чний тру­бо­про­від з Іспа­ні­ї­до Фран­ції— мо­жна ка­ча­ти від 7 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів до 35 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Тоб­то на­віть ли­ше Бри­та­нія та Іспа­нія можуть по­ста­ча­ти ЄС 60 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу.

— От­же, про­блем із га­зом у Єв­ро­пі не­має?

— Жо­дної. Ми мо­же­мо лег­ко обі­йти­ся зрі­дже­ним га­зом. Йо­го ба­га­то, і мо­же бу­ти ще біль­ше.

— Все ж, по­лі­ти­чна, з ва­ших слів, ситуація ви­гля­дає без­на­дій­но... Чи справ­ді це так? На ва­шу, дум­ку хто і що зда­тен про­ти­ста­ви­ти Крем­лю, щоб зла­ма­ти сце­на­рій, про який ви го­во­ри­те?

— Я роз­по­вім вам по­га­ні но­ви­ни. Але є й хо­ро­ші. Є що­най­мен­ше дві ре­чі, які можуть змі­ни­ти си­ту­а­цію для нас на кра­ще. І оби­дві во­ни є ре­зуль­та­том про­ра­хун­ків Крем­ля.

Пер­ша — ата­ки в Си­рії. Участь Ро­сі­їу си­рій­сько­му кон­флі­кті ро­бить її бру­дним пар­тне­ром. Від­так їм су­ту­жні­ше зна­хо­ди­ти со­ю­зни­ків і ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­е­кти на зра­зок «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2».

Дру­га — пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США. Ро­сі­я­ни втру­ти­лись у них — ха­кну­ли по­шту кан­ди­да­та. Це се рйоз но за че пи ло аме ри кан - ців. Ко­ли ви тре­тя най­біль­ша дер­жа­ва сві­ту із сер­йо­зно кри­ти­чною еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю — вам ре­аль­но за­гро­жує крах — то ду­же не­ро­зум­но втру­ча­ти­ся у вну­трі­шні спра ви, а особ ли во та кі со кро - вен­ні, як ви­бо­ри пре­зи­ден­та най­по туж ні шої на ції на Зем лі. Я га - даю, що тут Кремль про­ра­ху­вав­ся. Во­ни пе­ре­оці­ни­ли і свої си­ли, і не­до оці ни ли по тен ці ал аме ри кан - ців. До цьо­го мо­мен­ту США ма­ло ре­а­гу­ва­ло, хоч як би це бу­ло бо­ля­че чу­ти вам в Укра­ї­ні, на ви­бри­ки Крем­ля. У Ва­шинг­то­ні окру­гу Ко­лум­бія бу­ли спра­ви ва­жли­ві­ші, ніж за­спо­ко­ю­ва­ти дур­них ро­сі­ян: ро­сі­я­ни дра­ту­ють, а от ки­тай­ці... Ки­тай­ці бу­ли ва­жли­ві­шою про­бле­мою для США.

От по­ба­чи­те, у най­ближ­чі де­кіль­ка ро­ків позиція США що­до Укра­ї­ни бу­де на­ба­га­то жорс­ткі­шою.

— І це впли­не на політику ЄС що­до Ро­сії...

— Так. Але ду­маю, що все на­ба­га­то скла­дні­ше. Ро­сі­я­ни гло­баль­но про­ра­ху­ва­ли­ся. Пре­зи­дент Клін­тон їм не друг.

— Та хто ж у Єв­ро­пі і що мо­же про­ти­ста­ви­ти ро­сій­сько-ні­ме­цько­му по­лі­ти­чно­му ти­ску? Поль­ща ска­за­ла своє «ні». Укра­ї­на не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ла, що спри­ймає цей проект не тіль­ки як за­гро­зу сво­їм ін­те­ре­сам, бо фа­кти­чно він по­зба­вить кра­ї­ну до­хо­дів від на­да­н­ня по­слуг із тран­зи­ту га­зу, а й як за­гро­зу для енер­ге­ти­чної без­пе­ки Єв­ро­пи, адже він не спри­я­ти­ме ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чаль­ни­ків га­зу до ЄС. Але цьо­го ма­ло. Проект по­сту­по­во про­су­ва­є­ться. Хто ще?

— Га­даю, що са­ма ж Ні­меч­чи­на че­рез си­ту­а­цію з бі­жен­ця­ми із Си­рії зму­ше­на бу­де пе­ре­гля­ну­ти свою по­зи­цію. Нім­ці не можуть під­три­ма­ти ро­сій­ський проект про­сто че­рез те, що не мо­жна одно­ча­сно на­кла­да­ти сан­кці­ї­че­рез те, що Кремль ро­бить у Си­рії, і про­су­ва­ти «Пів­ні­чний по­тік-2».

— Як ви ду­ма­є­те, за що Ро­сія во­ює в Укра­ї­ні? Чо­му во­ни втор­гли­ся? — Га­даю, при­чин де­кіль­ка. Ви над­то по­да­лись на За­хід. Укра­ї­на в ЄС, або Укра­ї­на в НАТО — для Крем­ля — це за­гро­за Ро­сії. І во­ни пе­ре­ко­на­ли свій на­род у цьо­му. Ко­ли я го­во­рю зі зви­чай­ни­ми ро­сія- на­ми, то ба­чу, що там не­має ро­зу­мі­н­ня, що кра­ї­ни Бал­тії всту­пи­ли в ЄС са­ме че­рез страх пе­ред Ро­сі­єю.

Крім то­го, ни­ні­шні хло­пці в Крем­лі — це пря­мі спад­ко­єм­ці тих СРСР-ів­ських, яких опи­сав у сво­їй кни­зі Ті­мо­ті Снай­дер «Кри­ва­ві зем­лі». Щоб зро­зу­мі­ти, на що зда­тен Пу­тін і йо­го при­бі­чни­ки, вар­то по­ди­ви­тись на те, що ро­би­лось в Укра­ї­ні хо­ча б у 30-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Та­кі ре­чі не ми­на­ють без­слі­дно. Без ка­я­т­тя — без ви­зна­н­ня про­ви­ни — во­ни ре­а­ні­мо­ву­ю­ться в ін­ших по­ко­лі­н­нях. Ви мо­же­те уяви­ти, щоб пре­зи­дент Ро­сі­ї­приї хав до Ки­є­ва і став на ко­лі­на пе­ред пам’ятни­ком жер­твам го­ло­до­мо­ру, як це у 1970-му у Вар­ша­ві зро­бив кан­цлер Ні­меч­чи­ни Віл­лі Брандт?

— На скіль­ки до­бре в Єв­ро­пі, на ва­шу дум­ку, ро­зу­мі­ють осо­бли­во­сті ро­сій­сько­го став­ле­н­ня до Укра­ї­ни? На при­кла­ді га­зо­вої ата­ки Мо­скви про­ти Ки­є­ва 2009 ро­ку, яка під ти­ском ЄС за­кін­чи­лась під­пи­са­н­ням не­ви­гі­дно­го кон­тра­кту Юлі­єю Ти­мо­шен­ко... Як га­да­є­те, на­скіль­ки пра­виль­но се­бе по­ве­ла то­ді Єв­ро­па, ти­сну­чи на Укра­ї­ну?

— Зав­жди є щось, чим єв­ро­пей­ці «гли­бо­ко стур­бо­ва­ні». Ви справ­ді цим пе­ре­йма­є­тесь?

Ви по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що єв­ро­пей­ці ма­ло зна­ють про вас і ва­ші сто­сун­ки з Ро­сі­єю, над­то — істо­ри­чні. Прав­да в то­му, що в 2009 ро­ці Єв­ро­па не хо­ті­ла роз­би­ра­тись, що від­бу­ва­є­ться на­справ­ді. Во­на за­мер­за­ла. Їм по­трі­бен був газ. Най­швид­ше йо­го мо­жна бу­ло отри­ма­ти, на­ти­снув­ши на Укра­ї­ну. А роз­би­ра­ти­ся у хи­тро­спле­ті­н­нях укра­їн­сько­го енер­ге­ти­чно­го рин­ку та по­лі­ти­чних за­ле­жно­стей від Ро­сі­ї­не бу­ло ча­су. То­му, на мою дум­ку, не мо­жна силь­но кри­ти­ку­ва­ти за той кон­тракт Єв­ро­пу. Ор­га­ні­за­ція енер­ге­ти­чно­го рин­ку Укра­ї­ни на­стіль­ки епі­чна... А ще й олі­гар­хи, які по­стій­но спе­ре­ча­ю­ться один з одним.

— І остан­нє за­пи­та­н­ня, більш фі­ло­соф­ське... Як ви ду­ма­є­те, Укра­ї­на по­вин­на на­ма­га­ти­ся за всьо­го цьо­го всту­пи­ти в ЄС чи їй кра­ще за­ли­ша­ти­ся са­мій по со­бі й спро­бу­ва­ти сфор­му­ва­ти свій вла­сний го­лос. Чи кра­ще всту­пи­ти в ЄС і бу­ти втя­гну­тою?

— Ну... Я бри­та­нець. Бри­тан­ці на­ма­га­ю­ться ви­йти з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу... Мо­жли­во, вам бу­ло би про­сті­ше без ЄС.

ДОВІДКА «Дня»

Алан РАЙЛІ — стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жав­но­го управ­лі­н­ня (Лон­дон) і по­за­шта­тний стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чно­ї­ра­ди (Ва­шинг­тон, округ Ко­лум­бія). Він при­свя­тив ба­га­то ма­те­рі­а­лів те­мі енер­ге­ти­чних рин­ків ЄС і Ро­сії, лі­бе­ра­лі­за­ції енер­ге­ти­ки, без­пе­ці по­ста­вок, ре­гу­лю­ван­ню енер­гі­ї­та впли­ву слан­це­во­го га­зу. Йо­го оста­н­ня ро­бо­та бу­ла зо­се­ре­дже­на на роз­ви­тку енер­ге­ти­чних рин­ків у кра­ї­нах Є Ста Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, а та­кож сто­су­ва­лась за­кон­но­сті Nord Stream 2 та ан­ти­мо­но­поль­ної спра­ви« Газ п ро­му ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.