ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

змен­ше­н­ня тран­зи­ту че­рез Укра­ї­ну до 10—15 мі­льяр­дів ку­бів га­зу на рік, тоб­то в 4—6 ра­зів; най­ближ­чим ча­сом (не пі­зні­ше 2019 ро­ку) очі­ку­є­ться по­ши­ре­н­ня ме­ха­ні­зму за­про­ва­дже­н­ня за­галь­но­єв­ро­пей­ських пра­вил вста­нов­ле­н­ня ці­ни на газ в кон­тра­ктах на ба­зі ці­но­вих ко­ти­ру­вань про­від­них тор­го­вих май­дан­чи­ків (Ні­меч­чи­на та Ні­дер­лан­ди — так зва­них ха­бів). Бу­дів­ни­цтво ПП-2 ство­рить си­ту­а­цію, ко­ли «Газ­пром» отри­має мо­жли­вість зу­пи­ни­ти тран­зит че­рез Укра­ї­ну та кра­ї­ни Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи (ЦСЄ) і про­по­ну­ва­ти прин­цип фор­му­ва­н­ня ці­ни га­зу «хаб плюс транс­порт». У ви­пад­ку, якщо ПП-2 не бу­де ре­а­лі­зо­ва­но, «Газ­про­му» до­ве­де­ться за­сто­су­ва­ти для цих країн прин­цип «хаб мі­нус транс­порт», що озна­ча­ти­ме, на­при­клад, для Укра­ї­ни, істо­тне зни­же­н­ня ці­ни. У ра­зі за­про­ва­дже­н­ня та­ко­го прин­ци­пу за­раз, ці­на га­зу в Укра­ї­ні мо­гла б скла­сти близь­ко 80—90 до­ла­рів США за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів; від­су­тність спра­ве­дли­во­го ці­но­утво­ре­н­ня на при­ро­дний газ в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі (спра­ве­дли­вою вва­жа­є­ться ці­на, роз­ра­хо­ва­на ви­хо­дя­чи із ці­ни на лі­кві­дно­му тор­гі­вель­но­му май­дан­чи­ку за мі­ну­сом вар­то­сті транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу); від­су­тність спра­ве­дли­вих та­ри­фів на транс­пор­ту­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни; не­мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти стан­дар­тні єв­ро­пей­ські ме­ха­ні­зми тор­гів­лі при­ро­дним га­зом на кор­до­ні Укра­ї­ни з кра­ї­на­ми ЄС, зокре­ма опе­ра­ці­їз вір­ту­аль­но­го ре­вер­су при­ро­дно­го га­зу; не­мо­жли­вість еко­но­мі­чно ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти укра­їн­ські під­зем­ні схо­ви­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.