ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЄВ­РО­ПИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПП-2 не спри­яє ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­вок га­зу в ЄС, оскіль­ки га­зо­про­від не за­без­пе­чить Єв­ро­со­ю­зу до­ступ до но­вих дже­рел га­зу і не є но­вим мар­шру­том йо­го по­ста­ча­н­ня. Це спро­во­кує сут­тє­ве па­ді­н­ня об­ся­гів га­зу, який транс­пор­ту­є­ться ін­ши­ми на­яв­ни­ми мар­шру­та­ми до Цен­траль­но­ї­та Схі­дно­ї­Єв­ро­пи і при­зве­де до швид­ко­го за­не­па­ду цих мар­шру­тів та ін­фра­стру­кту­ри, вклю­чно із га­зо­про­во­дом, що про­хо­дить те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, і зро­бить вже без­аль­тер­на­тив­ним мар­шрут че­рез Бал­тій­ське мо­ре­на 100% кон­тро­льо­ва­ний РФ; шту­чне ство­ре­н­ня де­фі­ци­ту га­зу у ЦСЄ, на­гні­та­н­ня по­пи­ту і в подаль­шо­му отри­ма­н­ня над­при­бу­тків і по­лі­ти­чно­го впли­ву до­зво­лять Ро­сі­ї­на­да­лі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти енер­ге­ти­чну зброю (ву­гле­во­дні та ін­фра­стру­кту­ри їх по­ста­ча­н­ня) для до­ся­гне­н­ня по­лі­ти­чних по­сту­пок з бо­ку ке­рів­ни­цтва цих країн, змі­цне­н­ня гео­по­лі­ти­чно­го впли­ву та ін­ших ма­ні­пу­ля­цій; ПП-2 су­пе­ре­чить по­ло­же­н­ням енер­ге­ти­чно­го за­ко­но­дав­ства ЄС (зокре­ма, 3-го Енер­ге­ти­чно­го па­ке­ту) та Ан­ти­мо­но­поль­но­го за­ко­но­дав­ства, а са­ме — в пи­та­н­нях не­узго­дже­но­сті з ви­мо­га­ми роз­ді­ле­н­ня транс­пор­ту­ва­н­ня та збу­ту га­зу, ство­ре­н­ня до­мі­ну­ю­чої по­зи­ції на рин­ку, фра­гмен­та­ції рин­ку та ін.; ство­ре­н­ня пре­це­ден­ту ігно­ру­ва­н­ня ін­те­ре­сів біль­шо­сті в ЄС на ко­ристь РФ та су­то кор­по­ра­тив­ної за­ці­кав­ле­но­сті ло­бі­стів про­е­кту; ство­ре­н­ня загрози єд­но­сті ЄС, у т.ч. че­рез кар­ди­наль­ну роз­бі­жність по­зи­цій окре­мих країн що­до ПП-2, пе­ре­да­чу клю­чо­вих єв­ро­пей­ських на­фто­га­зо­вих акти­вів­на­ко­ри­стьРФ,ні­ве­лю­ва­н­ня­ви­зна­чни­х­прі­о­ри­те­ті­вЄСта­стра­те­гій­ро­з­ви­тку,зни­же­н­ня­енер­ге­ти­чно­ї­не­за­ле­жно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.