ІСТО­РІЯ ПИ­ТА­Н­НЯ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ре­а­лі­за­ція про­е­кту «Пів­ні­чний по­тік» (ПП) від­бу­ва­лась по­при опір ЄС, але за без­пре­це­ден­тно­го рів­ня під­трим­ки Ні­меч­чи­ни. У 2006 р. ке­рів­ни­ком про­е­кту ПП став Г. Шре­дер, ексФе­де­раль­ний кан­цлер Ні­меч­чи­ни (1998— 2005 рр.). У ли­пні 2008 р. біль­шість в Єв­ро­пар­ла­мен­ті про­го­ло­су­ва­ла про­ти ПП, але 8 ли­сто­па­да 2011 р. пер­ша ни­тка га­зо­про­во­ду бу­ла вве­де­на в екс­плу­а­та­цію. Бу­дів­ни­цтво тру­бо­про­во­ду ПП бу­ло роз­по­ча­то в кві­тні 2010 ро­ку. У ве­ре­сні 2011 ро­ку роз­по­ча­то за­пов­не­н­ня те­хно­ло­гі­чним га­зом пер­шо­їз двох ни­ток, а 8 ли­сто­па­да 2011 ро­ку по­ча­лась екс­плу­а­та­ція ма­гі­стра­лі й пер­ші по­ста­ча­н­ня. Проект-бли­знюк — ма­гі­страль­ний га­зо­про­від «Пів­ні­чний по­тік-2» че­рез Бал­тій­ське мо­ре з’єд­нає Ро­сію і ЄС, про­йшов­ши те­ри­то­рі­єю Ро­сії, Шве­ції, Да­нії і Ні­меч­чи­ни. Дов­жи­на ста­но­ви­ти­ме близь­ко 1,2 тис. км. ПП-2 та­кож, як і ПП, скла­да­ти­ме­ться із 2-х ни­ток су­мар­ною по­ту­жні­стю 55 млрд ку­бо­ме­трів га­зу. Га­зо­про­во­дом бу­де транс­пор­ту­ва­ти­ся ро­сій­ський газ до Ні­меч­чи­ни і да­лі до ін­ших країн ЄС із пер­спе­кти­вою ви­ве­де­н­ня зна­чних йо­го об­ся­гів на хаб «Ба­ум­гар­тен». Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію га­зо­про­во­ду за­пла­но­ва­но на 2019 р. та від­по­від­ає пла­нам РФ одно­ча­сно від­мо­ви­ти­ся від тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.