Як по­збу­ти­ся га­зо­во­го ім­пор­ту

Екс­перт: Для цьо­го до­ста­тньо зни­зи­ти рен­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Га­зо­ви­до­був­ні ком­па­ні­ї­Укра­ї­ни під­три­му­ють зусилля уря­ду, спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня енер­го­не­за­ле­жно­сті та уни­кне­н­ня ім­пор­ту га­зу. А оскіль­ки ни­ні в кра­ї­ні акти­ві­зу­вав­ся бю­дже­тний про­цес, во­дно­час з яким ко­ре­гу­є­ться По­да­тко­вий ко­декс, Асо­ці­а­ція га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній Укра­ї­ни (АГКУ) під­го­ту­ва­ла для роз­гля­ду Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів свої про­по­зи­ції що­до пер­шо­чер­го­вих змін ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня га­лу­зі.

Ар­гу­мен­ту­ю­чи не­об­хі­дність по­да­тко­вих змін, у Асо­ці­а­ції про­гно­зу­ють істо­тне спо­віль­не­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу у 2017 ро­ці, якщо не бу­де змі­не­но по­да­тко­вий ре­жим для га­лу­зі. Крім то­го, АГКУ з ви­со­кою імо­вір­ні­стю пе­ред­ба­чає по­ча­ток ста­гна­ції га зо­ви­до­бу­тку у не­за­ле­жно­му се­кто­рі— че­рез від­су­тність не­об­хі­дних ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток но­вих та вже існу­ю­чих про­е­ктів.

Зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу до 28 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів у 2020 ро­ці, як це пе­ред­ба­че­но про­е­ктом уря­до­вої кон­це­пції роз­ви­тку га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі, на дум­ку чле­нів Асо­ці­а­ції, мо­жли­ве ли­ше за умо­ви під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті се­кто­ру шля­хом зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на но­ві ін­ве­сти­ції. Пред­став­ни­ки га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній звер­та­ють ува­гу гро­мад­сько­сті на те, що пла­ни уря­ду до­сяг­ти пов­ної енер­го­не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни та ви­йти на рі­вень са­мо­за­без­пе­че­н­ня га­зом у 2020 ро­ці — під за­гро­зою.

За під­сум­ка­ми не­за­ле­жно­го екс­пер­тно­го до­слі­дже­н­ня ком­па­нії Deloitte, по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня н ага зо ви­до­бу­ток в Укра­ї­ні пе­ре­ви­щує се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський рі­вень більш ніж удві­чі. Асо­ці­а­ція на­га­дує, що ві­тчи­зня­ні та іно­зем­ні ін­ве­сто­ри не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ли, що за­ви­ще­не фі­скаль­не на­ван­та­же­н­ня є основ­ною про­бле­мою, яка уне­мо­жлив­лює за­лу­че­н­ня­но­ви­хін­ве­сти­ційу­га­зо­ви­до­був­ний­се­ктор.За­чин­но­го­по­да­тко­во­го­на­ван­та­же­н­ня­та­ді­ю­чи­хсві­то­ви­хцін­на­енер­го­но­сі­ї­не­за­ле­жні опе­ра­то­ри вже при­зу­пи­ни­ли й не ма­ють змо­ги від­но­ви­ти (че­рез еко­но­мі­чну не­до­ціль­ність) по­шук та роз­роб­ку но­вих ро­до­вищ.

За роз­ра­хун­ка­ми АГКУ,збе­ре­же­н­ня­по­то­чно­ї­си­ту­а­ці­ї­ма­ти­ме­не­га­тив­ні­на­слід­ки:кра­ї­на­не­до­о­три­має8,3мі­льяр­да­ку­бо­ме­трів­га­зу вла­сно­го ви­до­бу­тку про­тя­гом 2017 — 2020 ро­ків, а та­кож 14 мі­льяр­дів гри­вень не­о­дер­жа­них по­да­тків. Як на­слі­док, вва­жа­ють у Асо­ці­а­ції, ВВП Укра­ї­ни бу­де не­до­ви­ко­на­но на 5%, кра­ї­на не отри­має 15 ти­сяч по­тен­цій­но мо­жли­вих но­вих ро­бо­чих місць у ба­га­тьох се­кто­рах еко­но­мі­ки, які ви­ко­ну­ють за­мов­ле­н­ня га­зо­ви­до­був­ни­ків.

В Асо­ці­а­ції вва­жа­ють за не­об­хі­дне за­про­ва­ди­ти се­ре­дньо­єв­ро­пей­ське зна­че­н­ня рен­ти на ви­до­бу­ток га­зу—є дин устав­ку (12%) для всіх свер­дло­вин, бу­рі­н­ня яких роз­по­чне­ться пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку. От­же, га­лузь про­по­нує уря­ду за­про­ва­ди­ти з на­сту­пно­го ро­ку сти­му­лю­ю­чу став­ку рен­ти ви­ня­тко­во для но­вих ін­ве­сти­цій, збе­ріг­ши чин­ний рі­вень опо­да­тку­ва­н­ня для ді­ю­чих об’єктів. Це до­зво­лить за­лу­чи­ти не­об­хі­дний об­сяг но­вих ін­ве­сти­цій, за­без­пе­чив­ши ди­на­мі­чний при­ріст ви­ро­бни­цтва і га- ран­ту­ю­чи ста­лі по­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня в 2017 ро­ці та їх від­чу­тне зро­ста­н­ня в май­бу­тньо­му.

Сти­му­лю­ю­ча єди­на став­ка до­зво­лить за­лу­чи­ти тіль­ки у не­за­ле­жний га­зо­ви­до­був­ний се­ктор мі­льярд до­ла­рів но­вих ін­ве­сти­цій та на­ро­сти­ти ви­до­бу­ток га­зу май­же на 60%. Зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку, в свою чер­гу, за­без­пе­чить зро­ста­н­ня по­да­тко­вих від­ра­ху­вань га­лу­зі на 22%. За 2017 — 2020 ро­ки до бю­дже­ту на­ді­йде 195,5 мі­льяр­да гри­вень, про­гно­зу­ють у АГКУ.

У той же час, вва­жа­ють в асо­ці­а­ції, за­мо­ро­же­н­ня існу­ю­чої фі­скаль­ної си­сте­ми зні­ве­лює всі на­пра­цю­ва­н­ня уря­ду та га­зо­ви­до­був­но­го се­кто­ру, спря­мо­ва­ні на змен­ше­н­ня за­ле­жно­сті від ім­порт­них енер­го­но­сі­їв за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку вла­сно­го при­ро­дно­го га­зу.

В асо­ці­а­ції на­га­ду­ють, що про­тя­гом остан­ніх ро­ків не­за­ле­жний га­зо­ви­до­був­ний се­ктор був основ­ним дже­ре­лом зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні. За да­ни­ми кон­суль­тан­тів між­на­ро­дної ком­па­ні­ї­IHS, які бу­ли пе­ре­да­ні Мін­фін у Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку, не­за­ле­жні га­зо­ви­до­був­ні ком­па­ні­їзда­тні­на­ро­сти­ти­ви­ро­бни­цтво­зни­ні­шні­х4мі­льяр­дів­ку­бо­ме­трів­до­8мі­льяр­ді­ву­же­в2020ро­ці.Одна­кта­кий­сце­на­рій­мо­жли­вий­ли­ше­за умо­ви впро­ва­дже­н­ня кон­ку­рен­тно­го та ста­біль­но­го по­да­тко­во­го ре­жи­му не пі­зні­ше 2017 ро­ку, на­го­ло­шу­ють у Асо­ці­а­ції.

Чле­ни АГКУ вва­жа­ють, що дер­жа­ва по­вин­на зро­би­ти ви­бір: або їй по­трі­бно ко­ро­тко­стро­ко­ве на­пов­не­н­ня бю­дже­ту зав­дя­ки рен­ті, або во­на за­ці­кав­ле­на в кон­ку­рен­тних умо­вах для ін­ве­сти­цій і від­так від­нов­лює до­ві­ру та на­ла­го­джує спів­ро­бі­тни­цтво з ві­тчи­зня­ни­ми та за­ру­бі­жни­ми ін­ве­сто­ра­ми шля­хом про­ве­де­н­ня ре­фор­ми по­да­тко­вої си­сте­ми.

При­кла­дом для Укра­ї­ни можуть слу­гу­ва­ти та­кі кра­ї­ни, як Ве­ли­ко­бри­та­нія, Іта­лія та Ка­на­да, які за остан­ній рік зни­зи­ли опо­да­тку­ва­н­ня для сво­їх на­фто­га­зо­ви­до­був­них га­лу­зей. У Сло­вач­чи­ні, Поль­щі та Че­хі­ї­рі­вень рен­тних пла­те­жів сьо­го­дні не пе­ре­ви­щує 5%, на­го­ло­шу­ють укра­їн­ські га­зо­ви­до­був­ни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.