Ки­їв стає Smart

Den (Ukrainian) - - Економіка -

До кін­ця 2017 ро­ку ко­жна сто­ли­чна по­лі­клі­ні­ка має бу­ти осна­ще­на си­сте­мою, яка до­зво­лить уни­кну­ти черг на при­йом до лі­ка­рів. Про це за­явив мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко під час від­ві­ду­ва­н­ня Ки­їв­сько­го мі­сько­го ди­тя­чо­го ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру, по­ві­дом­ляє ін­тер­нет-пор­тал КМДА. Він на­га­дав, що у ве­ре­сні в Ки­їв­сько­му мі­сько­му ди­тя­чо­му ді­а­гно­сти­чно­му цен­трі був за­пу­ще­ний проект «По­лі­клі­ні­ка без черг» у те­сто­во­му ре­жи­мі. За­пи­са­ти­ся на при­йом до лі­ка­ря зав­дя­ки та­кій системі мо­жна че­рез тер­мі­на­ли, роз­мі­ще­ні в хо­лах по­лі­клі­нік, ін­тер­нет-сайт ме­ди­чно­го за­кла­ду чи мо­біль­ний до­да­ток. При цьо­му тра­ди­цій­ний за­пис до лі­ка­ря че­рез ре­є­стра­ту­ру осо­би­сто та те­ле­фо­ном не ска­со­ву­є­ться. Во­дно­час сто­ли­чний го­ло­ва за­кли­кав ме­ди­чні за­кла­ди про­во­ди­ти більш ефе­ктив­ну роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту се­ред ки­ян, щоб ця по­слу­га бу­ла до­сту­пна не ли­ше для су­ча­сно­го по­ко­лі­н­ня, а й для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, які не ду­же ро­зу­мі­ю­ться на еле­ктрон­них при­стро­ях. Проект впро­ва­дже­ний іні­ці­а­ти­вою Kyiv Smart City спіль­но з Ін­ку­ба­то­ром 1 для мі­ських про­е­ктів.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.