НАБУ пе­ре­ві­рить не­ру­хо­мість ген­про­ку­ро­ра Лу­цен­ка

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни (НАБУ) пе­ре­ві­рить ін­фор­ма­цію про ні­би­то ко­ру­пцій­ну скла­до­ву дій ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка при при­дбан­ні та ко­ри­сту­ван­ні май­ном в цен­трі Ки­є­ва. «На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни у від­по­відь на чи­слен­ні за­пи­ти з бо­ку ЗМІ і звер­не­н­ня громадських організацій по­ча­ло ана­лі­ти­чну пе­ре­вір­ку ін­фор­ма­ці­ї­на пре­дмет до­три­ма­н­ня ви­мог ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства при при­дбан­ні та ко­ри­сту­ван­ні не­ру­хо­мим май­ном по вул. Еспла­на­дна в Ки­є­ві», — по­ві­до­ми­ла в се­ре­ду прес-слу­жба НАБУ. У по­ві­дом­лен­ні за­зна­ча­є­ться: «Ви­слов­лю­ю­ться при­пу­ще­н­ня, що кін­це­вим бе­не­фі­ці­а­ром отри­ма­н­ня до­хо­дів від ви­ко­ри­ста­н­ня ко­мер­цій­но­ї­не­ру­хо­мо­сті­зав­ка­за­но­ю­а­дре­со­ю­мо­же­бу­ти­син­ге­не­раль­но­го­про­ку­ро­ра­Укра­ї­ни­Юрі­я­Лу­цен­ка­Оле­ксандр».УНАБУна­го­ло­шу­ють,що до­ста­тніх під­став для вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань в да­ний час не­має. «В рам­ках чин­но­го за­ко­но­дав­ства (За­кон Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни». — ІФ) НАБУ 26 жов­тня 2016 по­ча­ло ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чну пе­ре­вір­ку за­зна­че­них ві­до­мо­стей на пре­дмет на­яв­но­сті ознак ко­ру­пцій­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня», — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба бю­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.