Toyota від­кли­кає май­же шість міль­йо­нів ав­то­мо­бі­лів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Япон­ська Toyota Motor Corp. від­кли­кає близь­ко 5,8 млн ав­то­мо­бі­лів по всьо­му сві­ту че­рез про­бле­ми з по­ду­шка­ми без­пе­ки ви­ро­бни­цтва Takata Corp., в яких іно­ді ми­мо­во­лі спра­цьо­вує пі­ро­па­трон. Як по­ві­дом­ля­є­ться в прес-ре­лі­зі, під цю кам­па­нію під­па­да­ють ма­ши­ни, ви­пу­ще­ні в пе­рі­од з трав­ня 2000 ро­ку по ли­сто­пад 2001 ро­ку, а та­кож з кві­тня 2006 ро­ку по гру­день 2014 ро­ку, в то­му чи­слі мо­де­лі Corolla і Yaris. В Япо­ні­ї­бу­дуть від­кли­ка­ні по­ряд­ку 1,16 млн ав­то­мо­бі­лів, в Ки­таї— близь­ко 820 тис. І в Єв­ро­пі — при­бли­зно 1,47 млн. Та­кож ці ма­ши­ни про­да­ва­ли в Цен­траль­ній і Пів­ден­ній Аме­ри­ках, Афри­ці, кра­ї­нах Близь­ко­го Схо­ду, а та­кож в Сін­га­пу­рі. Toyota Australia від­кли­че 179,71 тис. ав­то­мо­бі­лів Corolla, Yaris and Avensis Verso, ви­го­тов­ле­них з бе­ре­зня 2007 ро­ку по гру­день 2011 ро­ку, по­ві­дом­ляє CarAdvice. Corolla є одні­єю з най­більш про­да­ва­них мо­де­лей в сві­ті, за­зна­чає The Hindu BusinessLine.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.