У Ки­таї ство­ри­ли комп’ютер зав­біль­шки з мо­не­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ство­ре­ний в Ки­та­ї­при­стрій VoCore2 Mini ці­ною $43 і зав­біль­шки з ве­ли­ку ме­та­ле­ву мо­не­ту на­зи­ва­ють одним з най­мен­ших пов­но­фун­кціо­наль­них ПК в істо­рії. Чип пра­цює під управ­лі­н­ням Linux і ви­ко­нує код на мо­вах C++, Ruby, JavaScript, Java та ін­ших. Це озна­чає, що фун­кціо­нал комп’юте­ра-кри­хти без­ме­жний — все за­ле­жить тіль­ки від на­ви­чок про­гра­му­ва­н­ня ко­ри­сту­ва­ча. На­при­клад, мо­жна ство­ри­ти на йо­го ба­зі VPN-шлюз або му­зи­чну стан­цію AirPlay. Крім то­го, він ду­же зру­чний для ство­ре­н­ня ком­по­нен­тів ро­зум­но­го жи­тла. Змон­ту­вав­ши че­рез ін­тер­фейс USB веб-ка­ме­ру, мо­жна отри­ма­ти ав­то­ном­ну си­сте­му спо­сте­ре­же­н­ня з усі­ма при­та­ман­ни­ми їй фун­кці­я­ми — за­пис, ре­а­кція на рух, роз­пі­зна­ва­н­ня об’єктів, спо­сте­ре­же­н­ня і т. д. Якщо до­да­ти мі­кро­фон, з’яв­ля­є­ться го­ло­со­вий кон­троль і су­мі­сність з си­сте­ма­ми Echo або Siri. Ро­з­дрі­бна ці­на на мі­кро­комп’ютер не бу­де пе­ре­ви­щу­ва­ти $50.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.