Ні­ме­цька ком­па­нія зро­бить з ра­діо­актив­но­го лі­су Фу­ку­сі­ми па­ли­во

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Entrade Energiesysteme A G бу­де ви­ро­бля­ти еле­ктро­енер­гію з ра­діо­актив­ної де­ре­ви­ни, опро­мі­не­ної пі­сля ава­рії на АЕС «Фу­ку­сі­ма», по­ві­дом­ляє агент­ство­Bloomberg.Ком­па­ні­я­ро­змі­стить400ком­па­ктни­хмо­біль­ни­х­енер­го­уста­но­во­кв­ра­йо­ні­АЕСі­до­кін­ця­по­то­чно­го­ро­ку­ма­є­на­мір­зге­не­ру­ва­ти­20МВт еле­ктро­енер­гії. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків фір­ми, її уста­нов­ки зда­тні пе­ре­ро­бля­ти біо­ма­су в енер­гію з ефе­ктив­ні­стю в 85%. «Спа­лю­ва­н­ня не зни­щить ра­ді­а­ції, але ми мо­же­мо звер­ну­ти ма­те­рі­ал в по­піл, одно­ча­сно зро­бив­ши еко­ло­гі­чно чи­сту еле­ктро­енер­гію», — за­явив го­ло­ва Entrade Юлі­ен Юліг. Пре­фе­кту­ра Фу­ку­сі­ма, де в ре­зуль­та­ті ава­рі­їі цу­на­мі в 2011 ро­ці за­ги­ну­ли 18 тис. осіб, а ве­ли­че­зні пло­щі ви­яви­ли­ся за­ра­же­ні ра­ді­а­ці­єю, має на­мір до 2040 ро­ку ви­ро­бля­ти 100% еле­ктро­енер­гі­їз по­нов­лю­ва­них дже­рел.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.