Ван­да­лізм з «під­текс­том»?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Не­ві­до­мі по­шко­ди­ли фо­то­гра­фії па ра­лі м пі й ці в на сто­ли­чній ви­став­ці «Чем­піон у ко­жно­му»

На стан­ції« Олім­пій­ська» ки­їв­сько­го ме­тро­по­лі­те­ну від­кри­то ви­став­ку фо­то­гра­фій «Чем­піон у ко­жно­му». Фо­то­гра­фи Єв­ген До­ро­шен­ко і Пав­ло Ку­ба­нов під­го­ту­ва­ли знім­ки з ви­сту­пів укра­їн­ських па­ра­лім­пій­ців у Ріо-де-Жа­ней­ро. Не­ймо­вір­но емо­цій­ні мо­мен­ти спор­тив­них зма­гань, сльо­зи ра­до­сті від пе­ре­мо­ги, мит­тє­во­сті на­го­ро­дже­н­ня... Ви­став­ка сві­тлин істо­ри­чно­го ви­сту­пу збір­но­ї­по­кли­ка­на по­дя­ку­ва­ти спортс­ме­нам за пе­ре­мо­ги та за­га­лом під­три­ма­ти лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю. На­га­да­є­мо, що на­ші спортс­ме­ни за­во­ю­ва­ли в Ріо 117 ме­да­лей — 41 зо­ло­ту, 37 срі­бних і 39 брон­зо­вих, що да­ло мо­жли­вість по­сі­сти за­галь­не ре­кор­дне тре­тє мі­сце в ко­ман­дно­му ме­даль­но­му за­лі­ку.

■ Однак че­рез кіль­ка днів пі­сля від­кри­т­тя ви­став­ки не­ві­до­мі по­шко­ди­ли ча­сти­ну фо­то­гра­фій. Що це — чер­го­вий ван­да­лізм чи ці­ле­спря­мо­ва­на агре­сія про­ти зо­бра­жень лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю?

■ «Ні­ве­че­н­ня фо­то­гра­фій, сі­ті-лай­тів та ба­не­рів, які на ву­ли­чно­му про­сто­рі до­сту­пні пе­ре­хо­жим, — це дав­ня про­бле­ма на­шо­го су­спіль­ства, і во­на пов’яза­на не ли­ше з фо­то­ви­став­кою па­ра­лім­пій­ців. Ско­рі­ше ні­ве­че­н­ня фото із зо­бра­же­н­ням лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю — один із сим­пто­мів зга­да­но­ї­про­бле­ми. Де­я­кі лю­ди у та­кий спо­сіб ре­а­лі­зо­ву­ють сво­ї­при­хо­ва­ні мо­ти­ви і по­тре­би. Якщо лю­ди­на не має мо­жли­во­стей пов­но­цін­но ре­а­лі­зу­ва­ти­ся в со­ці­аль­но прийня­тних для су­спіль­ства нор­мах, во­на ре­а­лі­зу­є­ться в асо­ці­аль­них, — ко­мен­тує «Дню» пра­кти­ку­ю­чий пси­хо­лог Окса­на САШЕНКО. — Ро­зу­мі­є­те, лю­ди пер­вин­но спри­йма­ють ін­ших за зов­ні­шні­ми озна­ка­ми, за ра­ху­нок фі­зи­чної при­ва­бли­во­сті, вро­ди ті­ла. І от нев­мі­н­ня чи не­ба­жа­н­ня по­ба­чи­ти глиб­ше — за зов­ні­шні­ми фі­зи­чни­ми обри­са­ми — вну­трі­шній стан, ін­те­лект, ха­ри­зму осо­би­сто­сті — озна­ка не­зрі­ло­сті су­спіль­ства».

■ «Без­умов­но, це ду­же не­при­єм­но. Пе­ре­дов­сім, ван­да­ли за­че­пи­ли по­чу­т­тя спортс­ме­нів, які зо­бра­же­ні на фото, а та­кож за­вда­ли ма­те­рі­аль­ної шко­ди, адже пе­ре ви­друк фо­то­гра­фій— спра­ва ви­тра­тна. Дя­кую на­шій дру­жній пар­тнер­ській ор­га­ні­за­ції, яка вже по­обі­ця­ла за­мі­ни­ти два по­шко­дже­ні фото, — ко­мен­тує ке­рів­ник прес-слу­жби На­ціо­наль­но­го па­ра­лім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни На­та­лія Га­рач. — Я спо­ді­ва­ю­ся, що ці вчин­ки не акцен­то­ва­но зро­бле­ні са­ме на наших сві­тли­нах. Знаю, що одну фо­то­гра­фію по­шко­ди­ли з по­пе­ре­дньої ви­став­ки олім­пій­ських спортс­ме­нів. Ду­маю, що це про­яв куль­ту­ри укра­їн­сько­го су­спіль­ства. За­га­лом від­зна­чу, що пі­сля Ріо ува­га до наших спортс­ме­нів від ме­діа збіль­шу­є­ться, і це при­єм­но. Спо­ді­ва­ю­ся, ця хви­ля ува­ги три­ва­ти­ме й да­лі. Жур­на­лі­сти бу­дуть шу­ка­ти но­вих ге­ро­їв і зна­хо­ди­ти­муть їх, у то­му чи­слі, се­ред лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, а спортс­ме­ни й на­да­лі до­стой­но пред­став­ля­ти­муть кра­ї­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.