Ру­чний ре­жим для сти­пен­дій

Як по­зна­чи­ться на яко­сті ви­щої осві­ти змі­на ме­ха­ні­зму дер­жав­них ви­плат сту­ден­там?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Що мо­жна ку­пи­ти за сьо­го­дні­шню сти­пен­дію? Ака­де­мі­чна, тоб­то за успі­хи у на­вчан­ні, скла­дає 825 гри­вень. До­ки ви пе­ре­би­ра­є­те у го­ло­ві ва­рі­ан­ти, уряд міз­кує над тим, ко­му вза­га­лі вар­то ці сти­пен­дії при­зна­ча­ти, на яких умо­вах і в яких роз­мі­рах.

Змі­ни сти­пен­ді­аль­ної по­лі­ти­ки Ка­бмін про­пи­сав у за­ко­но­про­е­кті №5130 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни» (удо­ку­мен­тій­де­тьсяі­про­ін­ші­ви­ди­со­ці­аль­ни­хви­плат,змі­ни­за­кла­да­ти­му­тьу­бю­джет-2017).Ака­де­мі­чні­сти­пен­ді­ї­про­по­ну­є­ться ви­пла­чу­ва­ти сту­ден­там за зна­чні успі­хи у на­вчан­ні чи на­у­ко­вій ро­бо­ті, кри­те­рі­ї­має вста­но­ви­ти уряд, а від­по­від­не рі­ше­н­ня при­йма­ти­ме вче­на ра­да ви­шу. Якщо абі­ту­рі­єнт всту­пив на так зва­ну го­стро­де­фі­ци­тну спе­ці­аль­ність, при­мі­ром, ви­вчає те­хні­чні чи при­ро­дни­чі на­у­ки, мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­ви­ще­ний роз­мір сти­пен­дії. Со­ці­аль­ні сти­пен­дії за­ле­жа­ти­муть від до­хо­дів ро­ди­ни та успі­хів у на­вчан­ні. Уряд га­ран­тує цей вид ви­плат ді­тям-си­ро­там, ді­тям, по­збав­ле­ним ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, та тим, хто за­ли­шив­ся без ба­тьків під час на­вча­н­ня, у ві­ці від 18 до 23 ро­ків. А ще уряд хо­че ска­су­ва­ти пер­со­наль­ні сти­пен­ді­ї­за зна­чні успі­хи, обов’яз­ко­ве на­ра­ху­ва­н­ня сти­пен­дій двом тре­ти­нам сту­ден­тів ви­шу, та­кож не пла­ну­є­ться при­рів­ню­ва­ти сти­пен­ді­ї­до про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му.

КОГОРТА НЕЗАДОВОЛЕНИХ

З та­ки­ми про­по­зи­ці­я­ми не зго­дні, зві­сно, сту­ден­ти. Пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань на­у­ки і осві­ти отри­мав низ­ку ли­стів від сту­дент­ських організацій, сенс яких зво­ди­ться до то­го, що під­три­му­ва­ти цей за­ко­но­про­ект у жо­дно­му ра­зі не мо­жна. При­чи­на — це ска­со­вує за­ко­но­дав­чі га­ран­ті­ї­на сту­дент­ські сти­пен­ді­ї­та пе­ре­дає пов­но­ва­же­н­ня що­до сти­пен­ді­аль­ної по­лі­ти­ки уря­ду і вче­ним ра­дам ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, тоб­то пе­ре­во­ди­ться у ру­чний ре­жим.

Не під­три­мує уря­до­ві но­ва­ції Проф­спіл­ка пра­ців­ни­ків осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни. За­ко­но­про­ект та­кож роз­кри­ти­ку­ва­ли в Го­лов­но­му на­у­ко­во-екс­пер­тно­му управлінні пар­ла­мен­ту із по­ясне­н­ням: «На­слід­ком ска­су­ва­н­ня вка­за­них ви­плат для сту­ден­тів бу­де зни­же­н­ня яко­сті їх на­вча­н­ня, оскіль­ки во­ни зму­ше­ні бу­дуть шу­ка­ти рі­зно­ма­ні­тні під­ро­бі­тки для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го рів­ня жи­т­тя».

«Се­ред сту­ден­тів ши­ря­ться дум­ки, що одні «заб’ють» на на­вча­н­ня, ін­ші на­ма­га­ти­му­ться на­вча­тись кра­ще, щоб бу­ти у ко­гор­ті від­мін­ни­ків, але та­ких, зви­чай­но, не бу­де ба­га­то, — за­зна­чає не­за­ле­жний екс­перт з пи­тань осві­ти Ан­дрій Чор­них. — Сту­ден­ти бу­дуть ви­му­ше­ні йти пра­цю­ва­ти, щоб якось ма­те­рі­аль­но се­бе за­без­пе­чи­ти. Як на ме­не, не вар­то змі­ню­ва­ти існу­ю­чу си­сте­му, хі­ба що сто­сов­но сту­ден­тів, які ма­ють одну-дві двій­ки чи трій­ки — у них тре­ба за­бра­ти мо­жли­вість отри­му­ва­ти сти­пен­дії. Нор­ма, за якою ака­де­мі­чні сти­пен­ді­ї­ма­ють отри­му­ва­ти ли­ше 10—15% сту­ден­тів, теж не­пра­виль­на. Та­ких сту­ден­тів має бу­ти біль­ше, бо це до­да­тко­ва мо­ти­ва­ція. Не вар­то ро­би­ти та­кі кар­ди­наль­ні кро­ки, ко­ли змі­ню­є­ться со­ці­аль­ний ста­тус гро­ма­дян та сту­ден­тів».

«ДЕР­ЖА­ВА МАЄ РОЗІБРАТИСЬ, КО­МУ СТИПЕНДІЯ СПРАВ­ДІ ПО­ТРІ­БНА»

Ба­га­то за­ува­жень сто­су­є­ться то­го, що уряд, ка­жу­чи «А» та про­по­ну­ю­чи змі­ни у ви­пла­ті сти­пен­дій, не ска­зав «Б», зокре­ма не під­го­ту­вав по­ста­но­ву, яка б де­та­лі­зу­ва­ла но­ві нор­ми. Разом з тим ек­спер­ти ви­сту­па­ють за змі­ну сти­пен­ді­аль­ної си­сте­ми, оскіль­ки існу­ю­ча не­ефе­ктив­на та­не фун­кціо­наль­на.

«Ни­ні­шні сти­пен­дії— це про­сто ви­тра­ча­н­ня ве­ли­че­зно­ї­су­ми ко­штів. Що­до со­ці­аль­них сти­пен­дій, ми обе­ре­жно схи­ля­є­мось до опти­мі­зму, бо з’яв­ля­є­ться шанс, що їх отри­ма­ють ну­жден­ні, з’яв­ля­ться ака­де­мі­чні сти­пен­дії, ко­трі мо­ти­ву­ють до­бре вчи­ти­ся. Бо за­раз дер­жа­ва во­ліє розда­ти усім по­тро­шку, ніж справ­ді розібратись, ко­му і в яко­му роз­мі­рі стипендія справ­ді по­трі­бна, — за­ува­жує ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEDOS Єгор Ста­дний. — Ми не ба­чи­мо по­тре­би у то­му, щоб ви­ді­ля­ти окре­мі спе­ці­аль­но­сті для під­ви­ще­них сти­пен­дій, ні­яко­го ефе­кту це не дасть. Пі­дви­ще­ні сти­пен­дії існу­ва­ли ра­ні­ше, але кра­щих абі­ту­рі­єн­тів це не да­ло, нав­па­ки, рі­вень під­го­тов­ки па­дав. На­то­мість це ду­же до­бре зву­чить. Та, на­пев­но, лю­ди всту­па­ють на спе­ці­аль­но­сті, бо зар­пла­тня бу­де до­стой­на. Це зна­чно кра­ща мо­ти­ва­ція».

ДЕ ВИМОГА ЯКІСНОЇ ОСВІ­ТИ?

По­вер­та­ю­чись до пи­та­н­ня, що мо­жна за­раз при­дба­ти за ака­де­мі­чну сти­пен­дію, на­про­шу­є­ться ін­ше: чи вар­та спра­ва ви­їде­но­го яй­ця? Так, дер­жа­ва має сти­му­лю­ва­ти та під­три­му­ва­ти та­ла­но­ви­ту мо­лодь. Але чи до­ста­тня під­трим­ка у та­ко­му об­ся­зі? Най­біль­ше обу­рю­ю­ться на­ра­зі­са­ме­сту­ден­ти—ар­гу­мен­ту­ю­тьце­тим,що­но­во­вве­де­н­ня­о­бме­жу­є­ї­хні­пра­ва.Але­і­до­сьо­го­дні­сти­пен­ді­ю­о­три­му­ва­ли­да­ле­ко­нев­сі.Тай­на­що­її зде­біль­шо­го ви­тра­ча­ли? На еле­мен­тар­ні по­бу­то­ві по­тре­би, ксе­ро­ко­пії кон­спе­ктів, по­їзд­ки до­до­му.

На­у­ко­вець Іри­на Єгор­чен­ко слу­шно за­зна­чає, що чо­мусь сту­ден­ти обу­рю­ю­ться з при­во­ду сти­пен­дій, але не­має де­мон­стра­цій за по­лі­пше­н­ня яко­сті осві­ти. Про­па­гу­ю­чи вступ на го­стро­де­фі­ци­тні спе­ці­аль­но­сті, чи не про­во­кує Ка­бмін си­ту­а­цію, ко­ли на пе­да­го­га чи ін­же­не­ра всту­плять су­то за­ра­ди гро­шей, а не за по­кли­ком ду­ші? А га­ран­ту­ю­чи сти­пен­ді­ї­ді­тям-си­ро­там чи по­збав­ле­ним ба­тьків­ської опі­ки, чи не ри­зи­ку­є­мо отри­ма­ти шту­чне збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті та­ких ді­тей, ко­ли ма­со­во ки­ну­ться за ли­по­ви­ми до­від­ка­ми?

На дум­ку Іри­ни Єгор­чен­ко, у системі ви­що­ї­о­сві­ти за­раз не став­лять за ме­ту ко­гось вчи­ти, за­ра­ди отри­ма­н­ня сти­пен­дій скла­да­ю­ться псев­до­рей­тин­ги і за­га­лом на­вча­н­ня у ву­зах швид­ше на­га­дує імі­та­цію. Пев­но, су­спіль­ству дав­но слід зруй­ну­ва­ти сте­ре­о­ти­пи, що пі­сля шко­ли всі обов’яз­ко­во ма­ють здобути ви­щу осві­ту, в іде­аль­но­му ва­рі­ан­ті — отри­ма­ти чер­во­ний ди­плом. Вар­то змі­щу­ва­ти акцен­ти на якість.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.