Пра­цю­ва­ти за кор­до­ном, а жи­ти в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

11% укра­їн­ців ма­ли до­свід ро­бо­ти в ін­ших кра­ї­нах. Збіль­шен­ню кіль­ко­сті тру­до­вих мі­гран­тів за­ва­жа­є­мов­ний бар’єр

Близь­ко 40% укра­їн­ців хо­ті­ли б зна­йти ро­бо­ту за кор­до­ном, а май­же 29% го­то­ві пов­ні­стю емі­гру­ва­ти за кор­дон — це да­ні до­слі­дже­н­ня на­стро­їв укра­їн­ців, яке про­ве­ла со­ціо­ло­гі­чна гру­па «Рей­тинг». При­чи­ни — низь­кий до­хід, оцін­ка май­бу­тніх пер­спе­ктив для ре­а­лі­за­ці­їяк низь­ких, ба­жа­н­ня да­ти ді­тям кра­ще жи­т­тя то­що.

«Лю­ди, які хо­чуть емі­гру­ва­ти і ма­ють на­мір шу­ка­ти ро­бо­ту за кор­до­ном, — це ме­шкан­ці за­хі­дних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, мо­лодь і пред­став­ни­ки се­ре­дніх ві­ко­вих груп. Це — зде­біль­шо­го чо­ло­ві­ки, як пра­ви­ло — з ви­щою осві­тою і, зде­біль­шо­го — більш за­без­пе­че­ні гро­ма­дя­ни, — за­зна­чив ди­ре­ктор со­ціо­ло­гі­чної гру­пи «Рей­тинг» Оле­ксій АНТИПОВИЧ. — По­над 50% укра­їн­ців по­ясни­ли, що го­то­ві емі­гру­ва­ти за кор­дон, оскіль­ки пе­ре­ко­на­ні, що там кра­щі умо­ви для жи­т­тя. По­над 40% го­то­ві по­ки­ну­ти Укра­ї­ну че­рез ба­жа­н­ня за­без­пе­чи­ти кра­ще май­бу­тнє сво­їм ді­тям, а ще 30% — че­рез від­су­тність гі­дно­ї­ро­бо­ти у кра­ї­ні. При цьо­му про зна­чні шан­си ви­їха­ти го­во­рить чверть опи­та­них — 27%. Ці­ка­во та­кож, що се­ред лю­дей, які ба­жа­ють пра­цю­ва­ти за кор­до­ном і во­дно­час уже пра­цю­ва­ли там, — 40% оці­ню­ють сво­ї­шан­си на ви­їзд у май­бу­тньо­му як зна­чні».

За сло­ва­ми Оле­ксія Ан­ти­по­ви­ча, 28% опи­та­них укра­їн­ців уже ці­ка­ви­ли­ся мо­жли­во­стя­ми пра­це­вла­шту­ва­н­ня за кор­до­ном, а 11% осіб ра­ні­ше ма­ли та­кий до­свід пра­ці. Пе­ре­ва­жна біль­шість лю­дей го­то­ві їха­ти на ро­бо­ту за кор­дон на тер­мін від одно­го до п’яти ро­ків. Тре­ти­на ре­спон­ден­тів за­зна­чи­ли, що хо­ті­ли б пра­цю­ва­ти за кор­до­ном за вже на­бу­тою спе­ці­аль­ні­стю, але ко­жен п’ятий го­то­вий пе­ре­ква­лі­фі­ку­ва­ти­ся, щоб бу­ти за­тре­бу­ва­ним у но­вих умо­вах. Май­же 80% від­ві­ду­ва­чів ві­зо­вих цен­трів пе­ре­ко­на­ні, що еко­но­мі­чна ситуація в Укра­ї­ні не по­кра­щи­ться на­стіль­ки, що у най­ближ­чі кіль­ка ро­ків во­ни пе­ре­ста­нуть ці­ка­ви­тись пра­це­вла­шту­ва­н­ням за кор­до­ном.

Опти­мі­зму до­дає те, що по­над 60% опи­та­них укра­їн­ців ска­за­ли, що за умов по­стій­но­ї­ро­бо­ти за кор­до­ном во­ни че­рез де­який час по­вер­ну­ли­ся б в Укра­ї­ну. Так го­во­рять як від­ві­ду­ва­чі ві­зо­вих цен­трів, так і ті, хто про­сто має дум­ки по­їха­ти за кор­дон. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, за остан­ні п’ять ро­ків тру­до­ві мі­гран­ти пе­ре­ра­ху­ва­ли в Укра­ї­ну близь­ко 35 мі­льяр­дів до­ла­рів. Най­біль­ше хо­чуть по­вер­та­ти­ся ме­шкан­ці за­хі­дних ре­гіо­нів, най­мен­ше — схі­дних.

Сьо­го­дні най­по­пу­ляр­ні­шою кра­ї­ною для тру­до­вої мі­гра­ції се­ред укра­їн­ців є Поль­ща. За сло­ва­ми екс­пер­тів, ни­ні в Поль­щі пе­ре­бу­ває близь­ко одно­го міль­йо­на укра­їн­ців. Че­рез зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Поль­щі з 2014 ро­ку за­галь­на кіль­кість віз, які ви­да­ю­ться укра­їн­цям, що­рі­чно зро­стає на 30%. А по­ля­ки, у свою чер­гу, шу­ка­ють ви­щих за­ро­бі­тків у кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи.

Се­ред фа­кто­рів, які стри­му­ють по­тік тру­до­вих мі­гран­тів, — ве­ли­ка кіль­кість ша­хра­їв на рин­ку між­на­ро­дно­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня і не­зна­н­ня мов. При цьо­му фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють, що це сто­су­є­ться ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, по­пит на яких є в кра­ї­нах Схі­дно­ї­Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.