Шко­ла, де жи­ве осо­бли­ва та­ї­на

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів

... Ві­ра Свєн­ці­цька, Осип Ку­ри­лас, Оле­на Куль­чи­цька, Ан­тон Ма­на­стир­ський, Со­фія Ка­раф­фа-Кор­бут, Ема­ну­їл Ми­сько, Ро­ман Сель­ський, Зе­но­вій Флін­та, Бо­рис Во­зни­цький, Іван Мар­чук, Ми­ко­ла Бу­то­вич, Оле­кса Ша­тків­ський і ще ба­га­то-ба­га­то ін­ших зна­них ми­тців Укра­ї­ни на­вча­ли­ся у цьо­му ми­сте­цько­му за­кла­ді Льво­ва, й уже са­мі ці іме­на го­во­рять про їхню аль­ма-ма­тер.

Цей за­клад бу­ло за­сно­ва­но у Льво­ві в гру­дні 1876 ро­ку мі­ні­стер­ством осві­ти Ав­стро-Угор­щи­ни як Шко­ла мо­де­лю­ва­н­ня і ри­сун­ку, й цим актом бу­ла за­по­ча­тко­ва­на про­фе­сій­на ми­сте­цька осві­та у Льво­ві та в Га­ли­чи­ні. За свою істо­рію на­вчаль­ний за­клад пе­ре­жив кіль­ка ре­форм. Ни­ні Львів­ський дер­жав­ний ко­ледж де­ко­ра­тив­но­го і ужи­тко­во­го ми­сте­цтва ім. І. Тру­ша на­ле­жить до най­ста­рі­ших ми­сте­цьких на­вчаль­них за­кла­дів Укра­ї­ни і свя­ткує своє 140-річ­чя. Очо­лює йо­го ві­до­мий львів­ський ху­до­жник-ре­став­ра­тор, за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Т. Шев­чен­ка Ва­силь Отко­вич.

Ко­ледж є одним із не­ба­га­тьох, який по пра­ву і за ві­ком, і за тра­ди­ці­я­ми фа­хо­во­го на­вча­н­ня слід на­зи­ва­ти Шко­лою з ве­ли­ко­ї­лі­те­ри, Шко­лою у ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні цьо­го по­ня­т­тя. Ди­плом­ні ро­бо­ти ви­пу­скни­ків цьо­го за­кла­ду при­кра­ша­ють рі­зно­ма­ні­тні об’єкти Льво­ва, обла­сті й ба­га­тьох міст Укра­ї­ни.

Ко­жно­го дня ау­ди­то­рі­ї­та май­стер­ні ко­ле­джу за­пов­ню­ють по­над чо­ти­ри­ста мо­ло­дих лю­дей, які шлі­фу­ють тут гра­ні сво­го та­лан­ту, пе­ре­йма­ють на­у­ку і до­свід у сво­їх вчи­те­лів. А пра­цює тут ці­ла пле­я­да зна­них ми­тців, які твор­чу пра­цю по­єд­ну­ють з пе­да­го­гі­чною ро­бо­тою.

Ко­ли у Льво­ві, та й в Укра­ї­ні за­га­лом, ви­ни­кла по­тре­ба ре­став­ра­ці­їі­кон, у ко­ле­джі від­кри­ли спе­ці­аль­ність ре­став­ра­то­ра. Че­рез три ро­ку та­ку спе­ці­аль­ність від­кри­ли і в ми­сте­цькій ака­де­мії, і за кіль­ка ро­ків про­бле­ма ре­став­ра­то­рів в Укра­ї­ні бу­ла зня­та.

За­ра­зви­ни­кла­по­тре­ба­у­фа­хів­ця­хі­зре­став­ра­ці­ї­ка­ме­ню,ме­та­лу­і­де­ре­ва.Якпра­ви­ло,для­ви­ко­на­н­ня­пев­ни­хро­бі­тїх за­про­шу­ють з-за кор­до­ну, а Львів­ський ко­ледж іме­ні Іва­на Тру­ша мо­же під­го­ту­ва­ти сво­їх фа­хів­ців, однак йо­му бра­кує площ для на­вчаль­них кла­сів і май­сте­рень. Кіль­ка ро­ків то­му на ву­ли­ці Свєн­ці­цько­го, 7, якраз нав­про­ти ко­ле­джу звіль­ни­ло­ся при­мі­ще­н­ня пло­щею сто ква­дра­тних ме­трів. Очіль­ни­кам мі­ста від іме­ні ди­ре­кції ко­ле­джу на­ді­йшов від­по­від­ний лист з про­ха­н­ням ви­ді­ли­ти це при­мі­ще­н­ня, де мо­жна бу­ло б роз­гор­ну­ти та­кі не­об­хі­дні від­ді­ле­н­ня. Це ли­сту­ва­н­ня три­ва­ла кіль­ка ро­ків і за­кін­чи­ло­ся тим, що якраз на­пе­ре­до­дні юві­лею ко­ле­джу іме­ні Тру­ша від ме­рі­ї­на­ді­йшов лист, де ска­за­но, що це при­мі­ще­н­ня ду­же по­трі­бне одно­му з стру­ктур­них під­роз­ді­лів Львів­ської мі­ської ра­ди. О ті ви­хо­дить: ав­стрій­ська вла­да по­бу­ду­ва­ла для ко­ле­джу два при­мі­ще­н­ня, а львів­ська па­трі­о­ти­чна вла­да ось так від­ре­а­гу­ва­ла на на­галь­ні по­тре­би цьо­го на­вчаль­но­го за­кла­ду.

По­при все, у Львів­сько­му ко­ле­джі де­ко­ра­тив­но­го і ужи­тко­во­го ми­сте­цтва іме­ні Іва­на Тру­ша — юві­лей. З на­го­ди цьо­го у Льво­ві від­кри­лось дві ви­став­ки ми­сте­цьких ро­біт — учнів ко­ле­джу іме­ні Іва­на Т ру­шав му­зеї етно­гра­фії та ху­до­жньо­го про­ми­слу і ви­кла­да­чів в На­ціо­наль­но­му му­зе­їім. Ше­пти­цько­го( на ву­ли­ці Дра­го­ма­но­ва ). Й на цих ви­став­ках справ­ді мо­жна тор­кну­тись до ці­є­ї­ві­чно­ї­таї ни ми­сте­цтва, яка жи­ве у ста­рих ав­стрій­ських при­мі­ще­н­нях.

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Ви­став­ка твор­чих ро­біт ви­кла­да­чів Ко­ле­джу­де­ко­ра­тив­но­го і ужи­тко­во­го ми­сте­цтва ім. Іва­на Тру­ша в На­ціо­наль­но­му му­зеї ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го три­ва­ти­ме до 31 жов­тня

Львів­сько­му ко­ле­джу де­ко­ра­тив­но­го і ужи­тко­во­го ми­сте­цтва іме­ні Іва­на Тру­ша ви­пов­ни­ло­ся 140 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.