ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Мо­ти­ва­тор, за­сіб про­па­ган­ди, ре­кла­ма — все це про пла­кат. Ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту «Ефе­ме­ро­ї­ди. ХХ сто­лі­т­тя у пла­ка­ті» пра­гнуть про­сте­жи­ти ме­ха­ні­зми фор­му­ва­н­ня ша­бло­нів сприйня­т­тя че­рез ре­тро­спе­кти­ву істо­рі­ї­ми­сте­цтва пла­ка­та. Ви­став­ка скла­да­є­ться з трьох се­гмен­тів: «Вій­на», «То­та­лі­та­ризм» і «Лю­ди­на». Ефе­ме­ро­ї­ди — ви­зна­че­н­ня, при­ду­ма­не фа­хів­ця­ми Му­зею ди­зай­ну в Цю­рі­ху, що, на дум­ку ор­га­ні­за­то­рів про­е­кту в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі», якнай­кра­ще пе­ре­дає су­тність пла­ка­та. А са­ме, як зна­чи­ться у текс­ті до ви­став­ки, «швид­ко­плин­ність фі­зи­чно­го існу­ва­н­ня цьо­го кла­пти­ка па­пе­ру та мін­ли­вість ідей і сте­ре­о­ти­пів, ство­ре­них за йо­го до­по­мо­гою».

До ре­чі, які асо­ці­а­ці­ї­ви­кли­кає у вас пла­ка­тна фото? Він­це­но­сні осо­би, мі­фі­чні зві­рі, усі­ля­кі здо­бу­тки ін­ду­стрі­аль­ної до­би ... На­зи­ва­є­ться ро­бо­та« Гли­бо­ке вша­ну­ва­н­ня від «Не­стле», ство­ре­на 1897 ро­ку у Фран­ції Аль­фон­сом Му­хою, ві­до­мим че­ським ху­до­жни­ком. Пе­ре­вір­те вплив стро­ка­тих зо­бра­жень на свою сві­до­мість — ви­став­ка «Ефе­ме­ро­ї­ди. ХХ сто­лі­т­тя у пла­ка­ті» три­ває у На­ціо­наль­но­му куль­тур­но-ми­сте­цько­му та му­зей­но­му ком­пле­ксі «Ми­сте­цький Ар­се­нал», що у Ки­є­ві, до 27 ли­сто­па­да.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ХХ сто­лі­т­тя в ефе­мер­них зо­бра­же­н­нях — на но­вій ви­став­ці у«Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.