ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1275 — пер­ша згад­ка про Ам­стер­дам в істо­ри­чних дже­ре­лах. 1469 — на­ро­див­ся Еразм Рот­тер­дам­ський, ви­зна­чний ми­сли­тель епо­хи пі­зньо­го Ві­дро­дже­н­ня, пе­ре­ко­на­ний гу­ма­ніст і по­бор­ник ві­ро­тер­пи­мо­сті, ви­да­вець кла­си­чно­го текс­ту Бі­блії гре­цькою мо­вою, ав­тор зна­ме­ни­тої «По­хва­ли глу­по­ті». По­мер 1536 р. 1505 — по­мер Іван ІІІ Ва­си­льо­вич, ве­ли­кий князь мо­сков­ський у 1462— 1505 рр., під­ко­рив та­тар­ський, за сво­єю су­тні­стю, Мо­сков­ській дер­жа­ві Нов­го­род, Твер, Яро­славль, Ро­стов, Во­ло­ди­мир, Ря­зань. Разом із крим­ським ха­ном ро­зо­ряв Ки­їв та Чер­ні­гів. На­ро­див­ся 1440 р. 1728 — на­ро­див­ся Джеймс Кук, ве­ли­кий ан­глій­ський мо­ре­пла­вець, ке­рів­ник трьох нав­ко­ло­сві­тніх екс­пе­ди­цій, пер­шо­від­кри­вач Но­вої Зе­лан­дії та Га­вай­ських остро­вів. За­ги­нув 1779 р. 1782 — на­ро­див­ся Нік­ко­ло Па­га­ні­ні, ви­да­тний і та­лій­ський скри­паль і ком­по­зи­тор, за­явив про се­бе як про най­бли­ску­чі­шо­го вір­ту­о­за ці­лої епо­хи. По­мер 1840 р. 1895 — за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво пер­шої лі­нії Транс­си­бір­ської за­лі­зни­чної ма­гі­стра­лі. 1919 — на­ро­див­ся Іван Ли­ся­кРу­дни­цький, ви­зна­чний істо­рик укра­їн­ської су­спіль­но- по­лі­ти­чної дум­ки, по­лі­то­лог, пу­блі­цист, ав­тор праць з істо­рії, що від­кри­ва­ли Єв­ро­пі та сві­то­ві Укра­ї­ну. По­мер 1984 р. 1931 — по­мер­ла Хри­сти­на Ал­чев­ська, ві­до­ма укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця, пе­да­гог, дра­ма­тург, про­за­їк, по­е­те­са. На­ле­жа­ла до сла­ве­тної укра­їн­ської ро­ди­ни Ал­чев­ських. До­чка Хри­сти­ни Ал­чев­ської та Оле­ксія Ал­чев­сько­го. На­ро­ди­ла­ся 1882 р. 1951 — упер­ше при лі­ку­ван­ні ра­ку за­сто­су­ва­ли ра­ді­а­цію. 1962 — один із най­го­стрі­ших мо­мен­тів Ка­риб­ської кри­зи: над Ку­бою ра­дян­ською зе­ні­тною ра­ке­тою зби­то роз­ві­ду­валь­ний лі­так ВВС США. Пі­лот ма­йор Ру­дольф Ан­дер­сон за­ги­нув.

1919 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.