Пе­тро По­ро­шен­ко: Одним із ло­ко­мо­ти­вів ру­ху на­шої онов­ле­ної єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни є Острозь­ка ака­де­мія

Пре­зи­дент взяв участь в уро­чи­сто­стях з на­го­ди 440-річ­чя най­ста­рі­шо­го ви­шу Схі­дної Єв­ро­пи

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО, Острог Фото Михайла ПАЛІНЧАКА

До На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» 27 жов­тня за­ві­тав Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. Він від­крив пер­шу чер­гу но­во­збу­до­ва­но­го кор­пу­су Острозь­кої ака­де­мії у цен­трі Остро­га та трі­ум­фаль­ну ар­ку, спо­ру­дже­ну на честь Острозь­кої Бі­блії, а та­кож взяв участь в уро­чи­сто­стях, при­свя­че­них 440-річ­чю Острозь­кої ака­де­мії.

«В Острозь­кійа­ка­де­мії я від­чу­ваю осо­бли­ве під­не­се­н­ня. Сво­го ча­су тут зі­бра­ла­ся ко­ман­да ен­ту­зі­а­стів, які ві­ри­ли у від­ро­дже­н­ня Острозь­кої ака­де­мії. Сьо­го­дні Острозь­ка ака­де­мія — це не ли­ше сим­вол істо­рії Укра­ї­ни, а ви­щий­на­вчаль­ний за­клад, який­ві­до­мийв усьо­му сві­ті. Одним із ло­ко­мо­ти­вів ру­ху на­шої онов­ле­ної єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни є Острозь­ка ака­де­мія. Її ау­ра та дух кня­зів Острозь­ких, який­ви­тає тут, фор­му­ють укра­їн­ський­па­трі­о­тизм. Ме­ні зда­є­ться, що сьо­го­дні у цьо­му за­лі при­су­тні­ймай бу­тній пре­зи­дент Укра­ї­ни, ви­хо­ва­ний­на за­са­дах ви­со­кої ду­хов­но­сті, мо­ра­лі, па­трі­о­тиз- му, про­фе­сіо­на­лі­зму та по­ря­дно­сті. Адже са­ме та­ки­ми є ви­пу­скни­ки Острозь­кої ака­де­мії», — за­зна­чив під час ві­таль­ної про­мо­ви Пе­тро По­ро­шен­ко.

На­га­да­є­мо, що цьо­го­річ Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла По­ста­но­ву про уро­чи­сте від­зна­че­н­ня на дер­жав­но­му рів­ні 440-річ­чя з ча­су за­сну­ва­н­ня пер­шо­го ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду Укра­ї­ни та Схі­дної Єв­ро­пи — Острозь­кої слов’яно­гре­ко-ла­тин­ської ака­де­мії.

Но­вий­кор­пус Острозь­кої ака­де­мії на цен­траль­ній­пло­щі мі­ста, який­від­крив Пе­тро По­ро­шен­ко, по­єд­нує ар­хі­те­ктур­ні ри­си XVI сто­лі­т­тя і су­ча­сно­сті. Та­ко­го ар­хі­те­ктур­но­го сти­лю в Укра­ї­ні ще не­має. То­му без сум­ні­ву, що цей­ше­девр ста­не не­аби­якою окра­сою мі­ста і при­на­дою для ту­ри­стів. У пер­шій­чер­зі бу­дів­лі роз­мі­щу­ва­ти­му­ться ка­бі­не­ти про­фе­со­рів, які про­во­дять спіль­ні до­слі­дже­н­ня з аспі­ран­та­ми і сту­ден­та­ми та на­у­ко­во-до­слі­дні ла­бо­ра­то­рії.

Та­кож в Острозь­кійа­ка­де­мії ви­рі­ши­ли від­ро­ди­ти тра­ди­цію бу­дів­ни­цтва трі­ум­фаль­них арок. Та­ку ар­ку спо­ру­ди­ли до 440-річ­чя Острозь­кої ака­де­мії при в’їзді до уні­вер­си­те­ту. Во­на при­свя­че­на са­краль­ній­кни­зі — Острозь­кійБі­блії (1581 рік). Мо­ну­мен­таль­на спо­ру­да зро­бле­на у ви­гля­ді ти­туль­но­го ар­ку­ша Бі­блії, а на бо­ко­вих сте­лах ар­ки ві­до­мим ху­до­жни­ком Юрі­єм Ні­кі­ті­ним зо­бра­же­ні по­ста­ті лю­дей, які ство­ри­ли Пер­шо­кни­гу. За сло­ва­ми ре­кто­ра Острозь­кої ака­де­мії Іго­ря Па­сі­чни­ка, ця ар­хі­те­ктур­на ком­по­зи­ція сим­во­лі­зує трі­умф мо­ра­лі, ду­хов­но­сті та ін­те­ле­кту — прі­о­ри­те­тних цін­но­стейОстрозь­кої ака­де­мії.

На­га­да­є­мо, Острозь­ку ака­де­мію і «День» пов’язу­ють дав­ні дру­жні сто­сун­ки. Як пи­сав не­що­дав­но у сво­їй­стат­ті для «Дня» (див. № 178 від 4 жов­тня) ре­ктор Ігор Па­сі­чник, «при­ро­дно, що від­ро­дже­н­ня Острозь­кої ака­де­мії від­бу­ло­ся зав­дя­ки до­по­мо­зі ба­га­тьох лю­дей. Це був ду­же скла­дний­про­цес... Без­пе­ре­чно — це га­зе­та «День» йЛа­ри­са Ів­ши­на, яка зро­би­ла для Острозь­кої ака­де­мії над­зви­чай­но ба­га­то. Па­ні Ла­ри­са за­лу­чи­ла до про­це­су від­ро­дже­н­ня Острозь­кої ака­де­мії ба­га­тьох вче­них і ме­це­на­тів. На­сам­пе­ред це по­друж­жя Ві­та­лія та Оле­ни Гай­ду­ків, зав­дя­ки яким у нас з’явив­ся не ли­ше ори­гі­нал Острозь­кої Бі­блії, но­вий ав­то­бус, а йві­дре­став­ро­ва­на на­у­ко­ва бі­бліо­те­ка. Та­кож у цій­пле­я­ді дру­зів ака­де­мії вар­то зга­да­ти, на пре­ве­ли­кий­жаль уже по­кій­но­го, ка­над­сько­го ме­це­на­та Ера­ста Гу­цу­ля­ка, який­ви­ді­лив ко­шти на бу­дів­ни­цтво но­во­го кор­пу­су Острозь­кої ака­де­мії. Окре­мо дя­ку­є­мо за по­стій­ну ін­фор­ма­цій­ну під­трим­ку і дру­жбу ко­ле­кти­ву га­зе­ти «День», яка є най­по­ту­жні­шим ін­те­ле­кту­аль­ним все­укра­їн­ським ви­да­н­ням. «День» ві­ді­грав зна­чну роль у фор­му­ван­ні імі­джу Острозь­кої ака­де­мії не тіль­ки в Укра­ї­ні, а йза кор­до­ном».

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.