Джон КЕРРІ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

держ­се­кре­тар США:

США і ЄС про­дов­жу­ють збе­рі­га­ти жорс­ткі еко­но­мі­чні сан­кції про­ти Ро­сії че­рез її агре­сію в Укра­ї­ні. І на­ша єд­ність ще біль­ше змі­цни­ла­ся в зв’яз­ку зі спро­ба­ми втру­ти­ти­ся у фун­кціо­ну­ва­н­ня на­шої де­мо­кра­ти­чної си­сте­ми

(ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.