Де­пу­та­ти Лу­цької мі­ської ра­ди –

Про­ти кан­ди­да­ту­ри Ве­сла­ва Ма­зу­ра на по­са­ду Ге­не­раль­но­го кон­су­ла Ре­спу­блі­ки Поль­ща

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Від­по­від­не звер­не­н­ня до Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, до ком­пе­тен­ції яко­го на­ле­жить ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, схва­ли­ли на се­сії Лу­цької мі­ської ра­ди. Рі­шен­ню пе­ре­ду­ва­ло обго­во­ре­н­ня на за­сі­дан­ні по­стій­ної ко­мі­сії мі­ської ра­ди з пи­тань до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни, за­кон­но­сті, бо­роть­би зі зло­чин­ні­стю та ко­ру­пці­єю, де­пу­тат­ської ді­яль­но­сті, ети­ки і ре­гла­мен­ту.

Ге­не­раль­не кон­суль­ство Ре­спу­блі­ки Поль­ща діє в Лу­цьку з 2003 ро­ку, йо­го очіль­ни­ка­ми бу­ли рі­зні лю­ди, але ні­ко­ли ра­ні­ше по­тен­цій­ний кан­ди­дат на цю ва­жли­ву по­са­ду, за­зна­ча­ють лу­цькі де­пу­та­ти, не ви­слов­лю­вав так різ­ко вла­сних по­лі­ти­чних по­гля­дів. Пав­ло Да­ниль­чук, го­ло­ва фра­кції «На­ро­дно­го кон­тро­лю» в мі­ській ра­ді, ко­тра і вне­сла пи­та­н­ня про Ма­зу­ра на обго­во­ре­н­ня, за­зна­чив, що по­лі­ти­чні за­яви ди­пло­мат ро­би­ти не мо­же, і не має зна­че­н­ня, яку кра­ї­ну він пред­став­ляє: Поль­щу, Ро­сію, Ка­на­ду чи США. Укра­їн­ці ма­ють пра­во, як ко­жна на­ція, на вла­сний­по­гляд на вла­сну істо­рію та ви­зна­че­н­ня сво­їх же на­ціо­наль­них ге­ро­їв.

Ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня в по­ро­зу­мін­ні між по­тен­цій­ним ген­кон­су­лом та лу­цьки­ми де­пу­та­та­ми ( ко­трі, зві­сно, в цьо­му пи­тан­ні пред­став­ля­ють за­га­лом дум­ку лу­чан, во­ли­нян) ста­ло оці­но­чне су­дже­н­ня Ве­сла­ва Ма­зу­ра ді­яль­но­сті УПА та осо­би Сте­па­на Бан­де­ри. Ма­зур — ди­пло­мат зі ста­жем, пра­цю­вав у Мон­го­лії, Єги­пті, ві­сім ро­ків в Укра­ї­ні (Оде­са, Се­ва­сто­поль, Львів). Є сте­но­гра­ма за­сі­да­н­ня, під час яко­го Ве­слав Ма­зур за­явив, що має вла­сну дум­ку про УПА і Бан­де­ру, а та­кож про так зва­ну Во­лин­ську тра­ге­дію, яку поль­ський­сей м на­звав ге­но­ци­дом. Хо­ча, зві­сно, го­рі­ли і поль­ські ко­ло­нії на Во­ли­ні, і укра­їн­ські се­ла, ги­ну­ли від рук вчо­ра­шніх су­сі­дів і по­ля­ки, і укра­їн­ці. Бан­де­ру ди­пло­мат на­звав « бан­ди­том», біль­ше то­го, вва­жає, що во­ли­ня­ни... не зна­ють вла­сної істо­рії, і «їм тре­ба по­ка­зу­ва­ти вла­сне всі ті зло­чи­ни, які зро­би­ли ці лю­ди. Ме­ні зда­є­ться, що роз­мо­ва, спів­пра­ця і на­ша від­кри­тість при­ве­дуть до то­го, що во­ни все- та­ки ви­зна­ють і зро­зу­мі­ють, що во­ни вчи­ни­ли. Я та­кож пе­ре­ко­на­ний, що ми бу­де­мо про­дов­жу­ва­ти цю по­лі­ти­ку», — від­зна­чив він.

Де­пу­та­ти Лу­цької мі­ської ра­ди, ви­слов­лю­ю­чи дум­ки лу­чан, за­га­лом во­ли­нян, ви­ма­га­ють, щоб Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ не по­го­джу­ва­ло кан­ди­да­ту­ри Ма­зу­ра на по­са­ду Ге­не­раль­но­го кон­су­ла в Лу­цьку. Дер­жав­ний­кор­дон Укра­ї­ни про­хо­дить по кор­до­ну Во­ли­ні, ре­гіон має ду­же ба­га­то спіль­них то­чок до­ти­ка­н­ня із су­сі­дом- Поль­щею. На Во­ли­ні за­ці­кав­ле­ні у спів­пра­ці, а пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться істо­рії, вва­жає Пав­ло Да­ниль­чук, вар­то за­ли­ши­ти істо­ри­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.