Су­до­ва тя­га­ни­на три­ва­ла 12 ро­ків! I да­лі бу­де...

Але 17—18 ли­сто­па­да ча­сти­ну ко­ле­кції кар­тин «Гра­до­бан­ку», яку пе­ре­да­ли до НХМУ, по­ба­чать від­ві­ду­ва­чі

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

Ви­ко­на­но рі­ше­н­ня су­ду що­до пе­ре­да­чі На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зею Укра­ї­ни уні­каль­ної ко­ле­кції обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва АТ «Гра­до­банк», до якої на­ле­жать 735 кар­тин, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва.

До ко­ле­кції на­ле­жать по­ло­тна ві­до­мих су­ча­сних укра­їн­ських, та­ких як Олег Ті­стол, Ті­бе­рійСіль­ва­ши, Ана­то­лійКри­во­лап та ін., тво- ри укра­їн­ських та єв­ро­пей­ських ху­до­жни­ків на­при­кін­ці ХІХ — по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя. Зокре­ма, до ко­ле­кції на­ле­жать кар­ти­ни Огю­ста Ре­ну­а­ра, Ва­си­ля Кан­дин­сько­го, Саль­ва­то­ра Да­лі та Па­бло Пі­кас­со.

Збір­ка по­над 20 ро­ків пе­ре­бу­ва­ла на збе­рі­ган­ні в На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни.

2004 ро­ку, зва­жа­ю­чи на ви­со­ку куль­тур­ну цін­ність за­зна­че­ної ко­ле­кції та не­об­хі­дно­сті її збе­ре­же­н­ня для Укра­ї­ни, дер­жа­вою ухва­ле­но рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу її на по­стій­не збе­рі­га­н­ня до На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею Укра­ї­ни.

ФО­ТО З САЙ­ТА WDAY.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.