Ві­зит Грой­сма­на. Без­пе­ко­вий ви­мір

Ні­ко­ля ТЕНЗЕР: пре­зи­дент Ол­ланд і прем’єр-мі­ністр Вальс по­вин­ні ясні­ше за­яви­ти про пе­ре­шко­ди, які чи­нить пу­тін­ська Ро­сія для вста­нов­ле­н­ня ми­ру в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра роз­по­чав­ся пер­ший дво­ден­ний­ві­зит прем’єр­мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на у Фран­цузь­ку Ре­спу­блі­ку. Пі­сля зу­стрі­чі з ви­щим ке­рів­ни­цтвом сьо­го­дні го­ло­ва укра­їн­сько­го уря­ду ві­зьме участь у бі­знес-фо­ру­мі, який ба­га­то ра­зів від­кла­дав­ся. Якщо Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко бу­вав ледь не де­сять ра­зів у Фран­ції за остан­ні два ро­ки і ви­рі­шу­вав пи­та­н­ня, пов’ яза­ні з Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми, то зав­да­н­ня Грой­сма­на по­ля­гає в за­лу­чен­ні фран­цузь­ко­го бі­зне­су, ін­ве­сти­ційу на­шу кра­ї­ну.

« День » ви­рі­шив роз­пи­та­ти ди­ре­кто­ра Па­ризь­ко­го цен­тру ви­вче­н­ня та осми­ле­н­ня по­лі­ти­чних рі­шень (CERAP)Ні­ко­ля Тен­зе­ра, які очі­ку­ва­н­ня у фран­цузь­кої сто­ро­ни у зв’яз­ку з цим ві­зи­том укра­їн­сько­го прем’єра, і що зі сво­го бо­ку має про­де­мон­стру­ва­ти ви­ще ке­рів­ни­цтво Фран­ції Укра­ї­ні, яка пра­гне ін­те­гру­ва­тись у ЄС і во­дно­час ве­де бо­роть­бу про­ти ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі

«БІ­ЗНЕС-СПІЛЬНОТА ОЧІКУЄ БІЛЬШОЇ ЯСНОСТІ ЩО­ДО МАЙБУТНЬОГО УКРА­Ї­НИ»

— В прин­ци­пі, я ду­маю, що фран­цузь­кі екс­пер­ти і зокре­ма бі­знес-спільнота очікує більшої ясності що­до майбутнього Укра­ї­ни. На­віть якщо пі­сля Май­да­ну еко­но­мі­чне і фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще по­кра­щи­ло­ся, і якщо уряд ви­гля­дає більш від­да­ним змі­цнен­ню стру­ктур­них ре­форм, осо­бли­во бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю та вті­лен­ню вер­хо­вен­ства пра­ва в усіх укра­їн­ських уста­но­вах, все одно є мі­сце для по­лі­пше­н­ня. Олі­гар­хи все ще за­ли­ша­ю­ться силь­ни­ми і впли­во­ви­ми, а пар­ла­мент не став зраз­ко­вим; пра­во­су­д­дя по­тре бує біль шої не за леж нос ті і ефе­ктив­но­сті, а та­кож по­вин­но бу­ти біль­ше до­ві­ри у від­но­си­нах між іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми та дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми і мі­сце­ви­ми ор­га­на­ми вла­ди. На­віть якщо си­ту­а­ція не та­ка по­га­на, як, на­при­клад, у Ро­сії, ба­га­то ін­ве­сто­рів, як і ра­ні­ше, від­чу­ва­ють ри­зик при ін­ве­сту­ван­ні в Укра­ї­ну. Умо­ви для сі­мей бі­зне­сме­нів та­кож є не ду­же до­бри­ми, і це зокре­ма сто­су­є­ться ви­да­чі їм віз. Ін­ши­ми сло­ва­ми не­має справ­жньо­го сти­му­лу. От­же, на­віть якщо ба­га­то лю­дей не до­сить схва­лю ють справ ж ні зу сил ля, до яких вда­є­ться укра­їн­ський уряд у ду­же скла­дній си­ту­а­ції че­рез вій­ну, яку ве­де Ро­сія, очі­ку­є­ться, що прем’єр-мі­ністр Грой­сман дасть де­які чі­ткі си­гна­ли як що­до по­лег­ше­н­ня умов для ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, так і по­лі­пше­н­ня умов для FDI (пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій). По­трі­бно біль­ше ви­ди­мих ознак то­го, що з ко­ру­пці­єю ве­де­ться бо­роть­ба. Ми всі зна­є­мо, що ін­ве­сти­ції вкрай не­об­хі­дні в Укра­ї­ні, і що це про­по­нує в дов­го­стро­ко­вій пер с пек ти ві ду же ви гід ні мо­жли­во­сті для бі­зне­су. Хоч як би це бу­ло важ­ко ви­зна­ва­ти, вій­на не мо­же роз­гля­да­ти­ся як при­від для ін­ве­сто­рів, які схиль­ні ри­зи­ку­ва­ти.

«ФРАНЦІЯ ПОВИННА БУ­ТИ БІЛЬШ ВІДВЕРТОЮ У ЗАСУДЖЕННІ ПОРУШЕННЯ РОСІЄЮ МІНСЬКИХ УГОД»

— Як за га лом ви мо же те оха­рак те ри зу ва ти ук ра їнсь ко­фран­цузь­кі від­но­си­ни?

— Ці від­но­си­ни є до­сить до­бри­ми, але, на жаль, ба­га­то лю­дей, у то­му чи­слі в ді­ло­вих ко­лах, не­до­ста­тньо зна­ють про Укра­ї­ну. Ба­га­то хто ні­ко­ли не бу­вав в Ки­є­ві і укра­їн­ських ре­гіо­нах. Ска­жу пря­мо: імідж Укра­ї­ни не ду­же до­брий у Фран­ції, зві­сно, че­рез про­па­ган­ду Ро­сії, але і та­кож че­рез ко­ру­пцію та роль олі­гар­хів. Ду­же жаль, що ба­га­то лю­дей не ба­чать ре­аль­ної рі­зни­ці між Росією і Укра­ї­ною. Га­даю, за­га­лом фран­цузь­кий уряд за­ймав пра­виль­ну по­зи­цію що­до Укра­ї­ни і зро­бив ба­га­то зу­силь у спри­ян­ні ре- алі­за­ції Мінських угод, (на­віть якщо, як я вже го­во­рив «Дню», во­ни при­ре­че­ні на про­вал че­рез Мо­скву), щоб змен­ши­ти чи­сло жертв у вій- ні. Це був пер­ший прі­о­ри­тет з гу­ма­ні­тар­них мір­ку­вань. Май­дан та­кож ви­кли­кав де­які справ­жні сим­па­тії се­ред пра­во­за­хи­сни­ків і бор­ців за сво­бо­ду у Фран­ції, але там не­має справ­жньої «укра­їн­ської гру­пи під­трим­ки», як я ча­сто вка­зу­вав. Мо­жли­во, ба­га­то лю­дей біль­ше усві­дом­лю­ють, че­рез во­єн­ні зло­чи­ни, ско­є­ні Росією в Си­рії, для чо­го був по­трі­бен Май­дан, і во­ни кра­ще зро­зумі­ли, що Ро­сія — це ре­аль­на за­гро­за для Єв­ро­пи. На­став час вда­ти­ся до ще біль­ших зу­силь зі ство­ре­н­ня умов для справ­жньо­го спів­чу­т­тя що­до Укра­ї­ни. За­раз, на мій по­гляд, Франція повинна бу­ти більш відвертою у засудженні порушення Росією Мінських угод і не на­ма­га­тись ба­лан­су­ва­ти, вка­зу­ю­чи на від­по­від­аль­ність обох сто­рін, оскіль­ки це на­справ­ді не­спра­ве­дли­во. Зно­ву ж, Ро­сія в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків не­се від­по­від­аль­ність за не­ре­а­лі­за­цію Мін­ська, і прем’єр-мі­ністр Грой­сман мо­же це по­вто­ри­ти, бо Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко та­кож за­зна­чив, що спра­ве­дли­ві ви­бо­ри в Дон­ба­сі не мо­жуть бу­ти пе­ред­ба­че­ни­ми в ни­ні­шній си­ту­а­ції.

«ВАЖЛИВО ДЛЯ ФРАН­ЦУЗЬ­КОЇ ВЛА­ДИ ЩЕ РАЗ ПО­ВТО­РИ­ТИ, ЩО КРИМ — ЦЕ УКРА­Ї­НА»

— Чи мо­жна очі­ку­ва­ти якийсь про­рив у дво­сто­рон­ніх від­но­си­нах в хо­ді цьо­го ві­зи­ту укра­їн­сько­го прем’єра і уча­сті у бі­знес-фо­ру­мі?

— Я не ба­чу ні­яко­го ви­рі­шаль­но­го про­ри­ву, то­му що, по-пер­ше, Укра­ї­на, ймо­вір­но, не го­то­ва зро­би­ти де­які сут­тє­ві ого­ло­ше­н­ня що­до но­вої хви­лі ре­форм. Якщо Грой­сман по­лег­шить си­ту­а­цію з ві­за­ми для фран­цузь­ких під­при­єм­ців, то це вже бу­ло б гар­ною но­ви­ною. По-дру­ге, для Фран­ції бу­ло б скла­дно від­мов­ля­ти­ся від Мінських угод, це та­кож не бу­ло б ви­гі­дно Укра­ї­ні, оскіль­ки при­зве­ло б до но­вої еска­ла­ції вій­ни чи на­віть по­си­лен­ню об­стрі­лів по­зи­цій Укра­ї­ни з бо­ку про­ро­сій­ських сил. Та­ким чи­ном, з ба­га­тьох при­чин не­має під­став очі­ку­ва­ти будь-яку но­ву ди­пло­ма­ти­чну іні­ці­а­ти­ву: (ви­бо­ри у Фран­ції, не­вдо­во­ле­н­ня в рам­ках ні­ме­цької ко­а­лі­ції, ви­бо­ри в США і від­су­тність го­тов­но­сті Ва­шинг­то­на до вій­сько­во­го втру­ча­н­ня). Про­те, га­даю, і пре­зи­дент Ол­ланд, і прем’єр-мі­ністр Вальс мо­жуть ви­сло­ви­ти біль­ше ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції в Укра­ї­ні і ма­ють ясні­ше за­яви­ти про пе­ре­шко­ди, які чи­нить пу­тін­ська Ро­сія для вста нов лен ня ми ру в Укра­ї­ні. Во­ни мо­гли б та­кож зга­да­ти і за­су­ди­ти пе­ре­шко­ди, ство­ре­ні Росією що­до мі­сії ОБСЄ з мо­ні­то­рин­гу в Укра­ї­ні та бу­ти чі­ткі­ши­ми що­до дій Ро­сії на Дон­ба­сі, де май­же ко­жно­го дня ми, на жаль, опла­ку­є­мо вбив­ство укра­їн­ських сол­да­тів. Та­кож важливо для фран­цузь­кої вла­ди ще раз по­вто­ри­ти, що Крим — це Укра­ї­на і під­ви­щи­ти рі­вень обі­зна­но­сті про при­ду­ше­н­ня прав лю­ди­ни та­тар­ської мен­ши­ни. Укра­ї­на за­слу­го­вує на­шої пов­ної під­трим­ки в її зу­си­л­лях, на­віть якщо ми та­кож по­вин­ні оці­ни­ти те, що все ще йде не так в еко­но­мі­чній сфе­рі.

ФОТО УКРІНФОРМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.