У Дні­прі — ан­ти­мер­ська «фрон­да»?

Про­тив­ни­ки мі­сько­го го­ло­ви Бо­ри­са Фі­ла­то­ва зби­ра­ють но­ву­біль­шість умі­ськра­ді

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Як за­пев­няє ко­ли­шній­пер­ший за­сту­пник ме­ра, де­пу­тат Дми­тро По­гре­бов, біль­шо­сті в мі­ськра­ді вже не­має, а но­ва бу­де ство­ре­на най­ближ­чим ча­сом. Про це він на­пи­сав на сво­їй­сто­рін­ці в ме­ре­жі «Фейс­бук», ко­мен­ту­ю­чи те, що від­бу­ва­є­ться в мі­ській­ра­ді. «Но­ви­на пер­ша, во­на ж го­лов­на — біль­шо­сті по фа­кту вже не­має. Це по­ка­за­ла оста­н­ня се­сія. Мер на неї не ви­йшов, то­му що був пра­кти­чно впев­не­ний, що не бу­де кво­ру­му. Но­ва біль­шість бу­де. Не сьо­го­дні, то зав­тра, не зав­тра, то че­рез кіль­ка ти­жнів. Про­цес скла­дний, то­му що не­про­ста ком­бі­на­ція у нас у ра­ді. Але біль­шість се­бе ви­чер­па­ла, і її не­має по фа­кту. Ком­бі­ну­є­мо но­ве», на­пи­сав він.

■ Фор­му­ва­н­ня ан­ти­мер­ської «фрон­ди» в Дні­пров­ській­мі­ськра­ді пра­кти­чно збі­гло­ся з не­спо­ді­ва­ним по­вер­не­н­ням са­мо­го Дми­тра По­гре­бо­ва. Рік то­му ві­до­мийу під­при­єм­ни­цько­му се­ре­до­ви­щі йда­ле­кий­від по­лі­ти­ки бі­зне­смен був за­про­ше­ний но­вим ме­ром Дні­пра Бо­ри­сом Фі­ла­то­вим на по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка. Свою «пра­ву ру­ку» мі­ський­го­ло­ва ре­ко­мен­ду­вав як та­ла­но­ви­то­го бі­зне­сме­на — твор­ця си­стем­но­го бі­зне­су, а та­кож як «упо­ро­то­го па­трі­о­та». При­бли­зно пів­ро­ку По­гре­бов на­ла­го­джу­вав ро­бо­ту ме­рії, фор­му­вав но­ві шта­ти йбю­джет, що­не­ді­лі ви­сту­па­ю­чи пе­ред пре­сою. За цей­час він зро­бив кіль­ка ре­зо­нан­сних за­яв, зокре­ма йпро мо­жли­вість за­то­пле­н­ня ме­тро­по­лі­те­ну, що бу­ду­є­ться, про­по­ну­ю­чи звіль­не­ні ко­шти спря­му­ва­ти на до­ро­жнє бу­дів­ни­цтво. Ба­га­то хто в Дні­прі по­чав спри­йма­ти Д. По­гре­бо­ва чи не як «аль­тер эго» Б. Фі­ла­то­ва. Тим не­спо­ді­ва­ні­шою ста­ла йо­го від­став­ка йвід­хід у по­лі­ти­чну тінь. Ста­ло зро­зумі­ло, що між ме­ром і йо­го пер­шим за­сту­пни­ком «про­бі­гла чор­на кі­шка», хо­ча в ку­лу­а­рах го­во­ри­ли, що сто­сун­ки не скла­ли­ся з «сі­рим кар­ди­на­лом» ко­ман­ди ме­ра — Ген­на­ді­єм Кор­ба­ном.

■ Так чи іна­кше, але Дми­тро По­гре­бов пра­кти­чно на пів­ро­ку зник з по­лі­ти­чної аре­ни. Яким же бу­ло зди­ву­ва­н­ня мі­сце­во­го бо­мон­ду, коли вла­сник по­пу­ляр­них ре­сто­ра­нів зно­ву з’явив­ся в мі­ській­ра­ді. Своє по­вер­не­н­ня він по­яснив тим, що пе­ре­ду­мав скла­да­ти де­пу­тат­ськи­йман­дат. А оскіль­ки йо­го за­яву в мі­ськра­ді так і не роз­гля­ну­ли, Д. По­гре­бов її від­кли­кав. Бі­зне­смен ви­сту­пив із за­явою, в якій­по­яснив, що «роз­ча­ру­вав­ся в лю­дях, з яки­ми йшов на ви­бо­ри». Ко­ли­шній­за­сту­пник ме­ра вва­жає, що ни­ні­шні ке­рів­ни­ки мі­ста не за­ці­кав­ле­ні в роз­ви­тку Дні­пра, не хо­чуть ні­яких змін і пра­цю­ють «за на­ка­та­ни­ми схе­ма­ми». Біль­ше то­го, Д. По­гре­бов за­явив, що сфе­ра­ми мі­сько­го го­спо­дар­ства ке­ру­ють «ша­храї, ко­ли­шні зе­ки йго­ре-бі­зне­сме­ни». Він за­кли­кав сво­їх одно­дум­ців об’єд­на­ти­ся в окре­му де­пу­тат­ську гру­пу. На­сту­пно­го дня в мі­сько­му «УКРОПі» за­яви­ли про ви­гна­н­ня Д. По­гре­бо­ва з лав пар­тії за порушення пар­тій­ної ди­сци­плі­ни й про­гу­ли.

■ Сам мі­ський­го­ло­ва не за­ли­шив­ся у бор­гу, дав­ши свою оцін­ку свар­ці з Д. По­гре­бо­вим. «Я вже дав­но звик до зви­ну­ва­чень на свою адре­су. Але чу­ти з бо­ку па­на По­гре­бо­ва зви­ну­ва­че­н­ня, які ви­го­ло­шу­ва­ли мої по­лі­ти­чні опо­нен­ти, — цьо­го я не зро­зу­мів. Ду­же див­но це бу­ло чу­ти. Дми­тро По­гре­бов не зро­зу­мів, що мі­сто — це не фір­ма, а мі­ський­бю­джет — це не бю­джет при­ва­тних ком­па­ній. Мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня не при­ймає тих ме­то­дів ро­бо­ти, які він де­кла­ру­вав. Коли він пі­шов, грю­кнув­ши две­ри­ма, то за­ли­шив пі­сля се­бе ба­га­то не­до­бро­зи­члив­ців. По­гре­бов му­сить до­бре по­ду­ма­ти над тим, що го­во­рить. У сво­їй­ри­то­ри­ці він уже со­лі­да­ри­зу­вав­ся з мо­ї­ми по­лі­ти­чни- ми опо­нен­та­ми», — за­явив Б. Фі­ла­тов. Мер пра­кти­чно не по­ми­лив­ся, оскіль­ки не­за­ба­ром з’яви­ли­ся зве­де­н­ня про кон­та­кти ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка з дав­ні­шні­ми про­тив­ни­ка­ми з Опо­зи­цій­но­го бло­ку й «Гро­мад­ської си­ли». По­пу­ляр­ний­сай т «Дні­про­град» опу­блі­ку­вав скан ли­сту­ва­н­ня ні­би­то між Д. По­гре­бо­вим і О. Віл­ку­лом. І хо­ча оби­два во­ни за­пе­ре­чу­ва­ли цей­факт, подаль­ші по­дії в мі­ськра­ді по­ка­за­ли, що над ме­ром згу­щу­ю­ться хма­ри, йце не­аби­як стри­во­жи­ло мі­ську гро­мад­ськість. «Дми­тро По­гре­бов роз­по­чав пе­ре­го­во­ри з ба­га­тьма суб’єкта­ми по­лі­ти­чно­го жи­т­тя мі­ста. І, ймо­вір­но, хтось від­гу­кнув­ся на цю про­по­зи­цію. А якщо йне від­гу­кну­ли­ся, то но­ви­йо­по­зи­цій­ний фор­мат із за­до­во­ле­н­ням під­три­має «Гро­мад­ська си­ла», що втра­ти­ла свої по­зи­ції, йОпо­блок. До то­го ж, акти­ві­зу­ва­ли­ся не­вдо­во­ле­ні го­ро­дя­ни. Уже за­раз, не че­ка­ю­чи пер­шої рі­чни­ці мер­ства, по­чи­на­ють з’яв­ля­ти­ся по­сти про від­су­тність ре­аль­них ре­зуль­та­тів ро­бо­ти но­вої вла­ди. І са­ме до ці­єї ка­те­го­рії гро­ма­дян, не­вдо­во­ле­ної ре­зуль­та­та­ми, мо­же вель­ми вда­ло звер­та­ти­ся По­гре­бов. На­скіль­ки сер­йо­зним ви­яви­ться це про­ти­сто­я­н­ня, за­ле­жить від то­го, яку «ко­ман­ду» він змо­же згур­ту­ва­ти дов­ко­ла се­бе», — на­пи­сав у ме­ре­жі «Фейс­бук» гро­мад­ський акти­віст Іван Ва­сю­чков.

■ Ви­пад­ко­во чи ні, але в мі­сті різ­ко акти­ві­зу­ва­ли­ся рі­зні бор­ці з ко­ру­пці­єю, ви­сту­па­ю­чи з ви­кри­т­тя­ми фі­нан­со­вих схем у мі­сько­му го­спо­дар­стві йна­віть си­сте­ми за­ку­пі­вель ProZorro. Так, з ре­зуль­та­та­ми роз­слі­ду­ва­н­ня ви­сту­пи­ли мі­сце­ві пред­став­ни­ки «Де­мАльян­су». Про­ти ме­ра і йо­го ко­ман­ди озбро­ї­ли­ся вла­сни­ки МАФів, ствер­джу­ю­чи, що в Дні­прі вла­да «ду­шить ма­лийі се­ре­дній­бі­знес». А в одну з осін­ніх но­чей­не­ві­до­мі спа­ли­ли на пар­ков­ці ева­ку­а­тор, за до­по­мо­гою яко­го ко­му­наль­ні слу­жби при­би­ра­ли не­за­кон­ні ятки й«на­ли­вай­ки».

■ Не ви­клю­че­но, що ко­ман­да ме­ра сво­ї­ми кру­ти­ми за­хо­да­ми з на­ве­де­н­ня ла­ду у сфе­рі тор­гів­лі, ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі йспла­ти по­да­тків на­ла­шту­ва­ла про­ти се­бе чи­ма­лий­про­ша­рок лю­дей, які ра­ні­ше жи­ли без про­блем, але з ту­го на­би­тим га­ман­цем. Най­різ­кі­ше про­ти ни­ні­шньої мі­ської вла­ди ви­сту­па­ють пред­став­ни­ки Опо­бло­ку й«Гро­мад­ської си­ли», які зви­ну­ва­чу­ють ме­ра, йо­го за­сту­пни­ків у про­ве­ден­ні не­про­зо­рих тен­де­рів, а та­кож у са­мо­прав­стві.

■ Су­дя­чи з усьо­го, ти­ха ро­бо­та про­ти ме­ра йде і в ку­лу­а­рах. Так, ми­ну­ло­го ти­жня ро­бо­ту се­сії мі­ськра­ди про­і­гно­ру­ва­ли не ли­ше тра­ди­цій­ні про­тив­ни­ки ме­ра. У за­лі за­сі­дань чо­мусь бу­ли від­су­тні йде­які пред­став­ни­ки біль­шо­сті. Мі­ський­го­ло­ва зви­ну­ва­тив їх у зра­ді йс­про­бі па­ра­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. «На се­сію не при­йшли: Опо­блок — пов­ним скла­дом, «Гро­мад­ська си­ла» — пов­ним скла­дом. І де­пу­та­ти, що при­лу­чи­ли­ся до них, з фра­кції «УКРОП», БПП і «Са­мо­по­міч». Во­ни те­пер ба­га­то пи­са­ти­муть, істе­ри­ти­муть і ви­прав­до­ву­ва­ти­му­ться, але во­ни про­сто зви­чай­ні зра­дни­ки», — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» Бо­рис Фі­ла­тов.

■ Та все ж, за йо­го сло­ва­ми, по­лі­ти­чним опо­нен­там по­ки не вда­є­ться па­ра­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту мі­ської ра­ди. «Пе­ре­во­рот у мі­ській­ра­ді Дні­пра не вдав­ся. Усі, хто при­єд­нав­ся до Опо­зи­цій­но­го бло­ку й «Гро­мад­ської си­ли», по­ста­ви­ли на сво­є­му по­лі­ти­чно­му май­бу­тньо­му ве­ли­кий жир­ний хрест», — ска­зав Б. Фі­ла­тов на бри­фін­гу. Він за­зна­чив, що за рік пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді мі­сько­го го­ло­ви впер­ше не при­су­тній­на се­сій­но­му за­сі­дан­ні, оскіль­ки хо­тів «по­ка­за­ти те­ри­то­рі­аль­ній­гро­ма­ді, що ко­а­лі­ція пра­цює йбез Фі­ла­то­ва, який, як ствер­джу­ють по­лі­ти­чні опо­нен­ти, узур­пу­вав вла­ду і вплив на де­пу­тат­ський­кор­пус». Не­зва­жа­ю­чи на від­кри­тий­са­бо­таж, при­бі­чни­кам ме­ра вда­ло­ся прийня­ти ці­лу низ­ку со­ці­аль­но ва­жли­вих іні­ці­а­тив. Та все ж мі­ський го­ло­ва вва­жає, що у йо­го опо­нен­тів сер­йо­зні пла­ни, а са­ма си­ту­а­ція скла­да­є­ться за­гроз­ли­во. «План та­кий: зі­рва­ти кіль­ка се­сій­мі­ськра­ди, за­пла­но­ва­них до Но­во­го ро­ку, не прийня­ти бю­джет, пі­сля цьо­го змі­ни­ти се­кре­та­ря мі­ської ра­ди йзро­би­ти Фі­ла­то­ва «ан­глій­ською ко­ро­ле­вою», по­яснює він. Мер за­ува­жив, що в мі­ськра­ді «хо­дять роз­мо­ви, що за нез’яв­ле­н­ня на се­сію про­по­ну­є­ться від 5 до 10 ти­сяч до­ла­рів». «Хо­ті­ло­ся б звер­ну­ти ува­гу, що ци­нізм то­го, що від­бу­ва­єть- ся, по­ля­гає в то­му, що вся си­ту­а­ція ін­спі­ру­є­ться лю­дьми з «УКРОПу», — вва­жає Б.Фі­ла­тов. — Во­ни зби­ра­ють «шир­ку» ра­зом з Опо­бло­ком і ве­дуть ко­ла­бо­рант­ські пе­ре­го­во­ри з Віл­ку­лом. При цьо­му Дми­тро По­гре­бов у всіх роз­мо­вах зга­дує прі­зви­ще Ко­ло­мой­сько­го і го­во­рить, що пан Ко­ло­мой­ський«освя­тив» цей­за­хід», — роз­по­вів мер Дні­пра.

■ На­ві­що зна­до­бив­ся екс-гу­бер­на­то­ру пе­ре­во­рот у дні­пров­ській­ме­рії — за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим. Із цьо­го при­во­ду в пре­сі одра­зу по­ча­ли ви­слов­лю­ва­ти при­пу­ще­н­ня, ка­жу­чи про роз­кол у гру­пі «При­ват». Хо­ча не ви­клю­че­но, що ім’я впли­во­во­го олі­гар­ха про­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють у ці­лях ін­три­ган­ства. Сам Д. По­гре­бов го­во­рить де­що про ін­ше. Він по­ка­зав жур­на­лі­стам ні­чне ли­сту­ва­н­ня з Б. Фі­ла­то­вим у ме­сен­дже­рі, в яко­му мер спіл­ку­вав­ся з ко­ли­шнім пар­тій­цем. За сло­ва­ми Д. По­гре­бо­ва, сло­ва мі­сько­го го­ло­ви йо­го ду­же обра­зи­ли як де­пу­та­та від пар­тії «УКРОП». «Це не­без­пе­чна тен­ден­ція, якщо Фі­ла­тов спіл­ку­ва­ти­ме­ться з де­пу­та­та­ми в та­ко­му то­ні, ціл­ком мо­жли­во нам зна­до­би­ться но­виймер. Не­за­ба­ром ми збе­ре­мо по­за­чер­го­ву се­сію, на якій­вас че­ка­ють не­спо­ді­ван­ки», — по­обі­цяв він. По­гре­бов на­тя­кнув, що в йо­го ко­ман­ді вже 20 де­пу­та­тів, зокре­ма йз фра­кції «УКРОП». Крім то­го, він вва­жає, що в Дні­прі не­мо­жли­во не зва­жа­ти на дум­ку йва­гу О. Віл­ку­ла, оскіль­ки пра­кти­чно по­ло­ви­на ви­бор­ців під­три­ма­ла йо­го на ви­бо­рах мі­сько­го го­ло­ви.

■ Ва­силь Су­хов, ко­ор­ди­на­тор Дні­пров­сько­го пра­во­за­хи­сно­го цен­тру, го­во­рить: «Ця бо­роть­ба ні­чо­го хо­ро­шо­го на­шо­му мі­сту не обі­цяє. Бій­ка в мі­ській ра­ді озна­чає, що по­ки з’ясо­ву­ють сто­сун­ки, про­бле­ми го­ро­дян ві­ді­йдуть на за­дній план. Схо­же, що де­пу­та­ти ду­ма­ють не про мі­сто, а про свої ін­те­ре­си. У цій­су­ти­чці я на­віть не ба­чу ні­якої по­лі­ти­ки — її там не­має. Про­сто, умов­но ка­жу­чи, якийсь бі­зне­смен ви­тра­тив­ся на ви­бо­ри, на ви­бор­чу кам­па­нію, а від­да­чі не­має. І це обра­зли­во. Тоб­то, я вва­жаю, що в мі­ській­ра­ді ми спо­сте­рі­га­є­мо сьо­го­дні зі­ткне­н­ня бі­знес-ін­те­ре­сів».

■ По­лі­то­лог Ан­дрійЗо­ло­та­рьов, який­не­по­га­но зна­є­ться на по­лі­ти­чній­ку­хні Дні­пра, вва­жає, що кон­флікт у мі­ськра­ді мо­жна ула­го­ди­ти за до­по­мо­гою то­го ж Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. «До сер­йо­зно­го кон­флі­кту сто­рін, як ме­ні зда­є­ться, спра­ва не ді­йде. У Ко­ло­мой­сько­го до­ста­тньо впли­ву, щоб від­фор­ма­ту­ва­ти си­ту­а­цію», — вва­жає по­лі­то­лог Ан­дрійЗо­ло­та­рьов. Вар­то за­зна­чи­ти, що са­мо­го І. Ко­ло­мой­сько­го дня­ми на­го­ро­ди­ли ме­да­л­лю за осо­би­сті за­слу­ги пе­ред ре­гіо­ном. Про це роз­по­вів гла­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди Гліб При­гу­нов на сво­їй­сто­рін­ці у Facebook. Зу­стріч від­бу­ла­ся уве­че­рі в бу­дів­лі обл­ра­ди без при­су­тно­сті пре­си. І. Ко­ло­мой­сько­му вру­чи­ли ме­даль, що бу­ла за­сно­ва­на в обла­сті до 25-ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Як пи­ше гла­ва обл­ра­ди, Ігор Ва­ле­рі­йо­вич був щи­ро зво­ру­ше­нийі з вдя­чні­стю прийняв на­го­ро­ду. «Спіл­ку­ва­н­ня з Ко­ло­мой­ським бу­ло ду­же емо­цій­ним і щи­рим. Не­зва­жа­ю­чи на сер­йо­зність тем, які ми обго­во­рю­ва­ли, во­ни сто­су­ва­ли­ся йеко­но­мі­ки, йпо­лі­ти­ки, Ко­ло­мой­ський ба­га­то жар­ту­вав і усмі­хав­ся. Він одна з най­су­пе­ре­чли­ві­ших фі­гур на­шо­го ча­су. Але йо­го, без­пе­ре­чно, слід по­ва­жа­ти за йо­го вне­сок у роз­ви­ток на­шої обла­сті, у ста­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті всі­єї Укра­ї­ни», — на­пи­сав на сво­їй­сто­рін­ці в ме­ре­жі Г. При­гу­нов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.