Пів­ти­ся­чі го­дин у не­бі

Укра­їн­ські вій­сько­ві На­ціо­наль­но­го кон­тин­ген­ту Мі­сії ООН уЛі­бе­рії про­дов­жу­ють успі­шно ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

У важ­ких ме­тео­ро­ло­гі­чних умо­вах се­зо­ну до­щів, за­тя­жних злив та по­стій­ної спе­ки за май­же сто­від­со­тко­вої во­ло­го­сті по­ві­тря, осо­бо­вий склад 56-го окре­мо­го вер­то­лі­тно­го за­го­ну На­ціо­наль­но­го кон­тин­ген­ту Мі­сії ООН у Лі­бе­рії про­дов­жує успі­шно ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня, йде­ться на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни.

По­льо­ти здій­сню­ю­ться що­дня, як з ае­ро­дро­му РІА (Мі­жна­ро­дний ае­ро­порт Ро­бер­тсфілд), так і вер­то­лі­тно­го май­дан­чи­ка Гбан­га Ка­рі Кемп. Від­по­від­но до по­льо­тних зав­дань, які над­хо­дять із цен­тру по­ві­тря­них опе­ра­ційМі­сії ООН, льо­тчи­ки за­го­ну на вер­то­льо­тах Мі-8 до­став­ля­ють ва­жли­ві ван­та­жі у най­від­да­ле­ні­ші ку­то­чки кра­ї­ни, пе­ре­во­зять пер­со­нал ООН, осо­бо­вий­склад ми­ро­твор­чих під­роз­ді­лів, здій­сню­ють по­ві­тря­ну роз­від­ку, па­тру­лю­ва­н­ня кор­до­нів.

«Ви­ко­на­н­ня усіх по­льо­тних зав­дань — ви­ма­га­ють від ко­жно­го вій­сько­во­слу­жбов­ця за­го­ну ви­ня­тко­вої від­по­від­аль­но­сті та про­фе­сіо­на­лі­зму, не­за­ле­жно — чи це льо­тно-під­йом­ний склад, чи спе­ці­а­лі­сти на­зем­них служб. Адже усі пра­цю­ють на єди­ний­кін­це­вий­ре­зуль­тат — які­сне ви­ко­на­н­ня по­льо­тів та га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки по­льо­тів», — за­зна­чив ко­ман­дир 56-го ОВЗ пол­ков­ник Ру­слан Ро­зен­берг.

Упро­довж чо­ти­рьох мі­ся­ців укра­їн­ські вер­то­лі­тни­ки про­ве­ли в не­бі біль­ше пів­ти­ся­чі го­дин (се­ре­дній­на­літ на одно­го льо­тчи­ка склав біль­ше 58 го­дин). Пе­ре­ве­зе­но по­над 1400 па­са­жи­рів та 16 тонн ван­та­жу.

ФОТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.