Iз за­пі­зне­н­ням у... 120 ро­ків

В Укра­ї­ні все ще спе­ре­ча­ю­ться, чи по­трі­бні ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

нве­сти­цій­ний клі­мат є пи­та­н­ням жи­т­тя і смер­ті для Укра­ї­ни», — впев­не­нийПре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. У вів­то­рок на за­сі­дан­ні На­цра­ди ре­форм він під­кре­слив, що на­ша кра­ї­на не мо­же і не жи­ти­ме ли­ше тран­ша­ми від МВФ, Сві­то­во­го бан­ку, ма­кро­фі­нан­со­вою до­по­мо­гою від ЄС.

НЕ ТРАНШЕМ ЄДИНИМ

Але як жи­ти, на чо­му за­ро­бля­ти, як на­пов­ню­ва­ти бю­джет і бо­ро­ти­ся з бі­дні­стю? Де бра­ти ко­шти для про­ти­сто­я­н­ня агре­со­ро­ві, якщо не у між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій? Чі­ткої від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня у ви­ко­нав­чої вла­ди по­ки що не­має. Тим ча­сом у пар­ла­мен­ті її, схо­же, вже зна­ють. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­е­кти 2554а-д і 2555а-д про умо­ви ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, які став­лять за свою ме­ту до­зво­ли­ти Укра­ї­ні успі­шні­ше, ніж до­сі, кон­ку­ру­ва­ти з ін­ши­ми кра­ї­на­ми за ін­ве­сти­ції і ро­бо­чі мі­сця. Ці до­ку­мен­ти отри­ма­ли під­трим­ку прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Але, ще оста­то­чно не на­брав­ши чин­но­сті, во­ни сти­кну­ли­ся із сер­йо­зною кри­ти­кою.

Один із ша­но­ва­них усі­ма пар­ла­мент­ських ав­то­ри­те­тів, на­ро­дний­де­пу­тат Ві­ктор Пин­зе­ник, на­звав ці до­ку­мен­ти, що ви­зна­ча­ють до­лю ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, за­ко­ном про вну­трі­шні офшо­ри. «Як мо­жна кон­ку­ру­ва­ти, коли один пла­тить ПДВ, а дру­гий не пла­тить?» — за­пи­ту­вав він. «Як змо­же ви­жи­ти ві­тчи­зня­на еко­но­мі­ка, якщо ім­порт­ний­то­вар бу­де звіль­не­но від спла­ти по­да­тків? Та­кі за­ко­ни при­зво­дять до ве­ли­че­зних втрат бю­дже­ту», — уда­рив Пин­зе­ник у бо­льо­ву то­чку кра­ї­ни. Йо­го сло­ва бу­ли ба­га­то ра­зів про­ци­то­ва­ні в ЗМІ і, мо­жли­во, де­що на­віть від­вер­ну­ли гро­мад­ську дум­ку від ідеї ін­ду­стрі­аль­них пар­ків.

То­му їх при­хиль­ни­ки ви­рі­ши­ли, що мов­ча­ти не мо­жна. Один з ав­то­рів зга­да­них за­ко­но­про­е­ктів, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки і під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк ви­сту­пив з іні­ці­а­ти­вою про­ве­сти з цьо­го пи­та­н­ня від­кри­ту про­фе­сій­ну дис­ку­сію з уча­стю мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди. Від­кри­ва­ю­чи її, він за­зна­чив, що у сві­ті є не так ба­га­то еко­но­мі­чних ін­стру­мен­тів, зда­тних змі­ни­ти тра­є­кто­рію еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку кра­їн.

За йо­го сло­ва­ми, окрім ін­ду­стрі­аль­них пар­ків — це екс­порт­но-кре­ди­тне агент­ство, дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство, агент­ство під­трим­ки ма­ло­го бі­зне­су, мо­дель енер­го­сер­ві­су, дер­жав­ний­банк від­нов­ле­н­ня і роз­ви­тку, агент­ство за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій. Усі во­ни успі­шно пра­цю­ють у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, до­по­ма­га­ю­чи під­ні­ма­ти їхню еко­но­мі­ку.

Від­по­від­ні іні­ці­а­ти­ви, за сло­ва­ми го­ло­ви ко­мі­те­ту, вклю­че­но і в план за­ко­но­дав­чої під­трим­ки укра­їн­ських ре­форм, за який2015 ро­ку про­го­ло­су­ва­ли пра­кти­чно всі пар­ла­мент­ські си­ли. На дум­ку го­ло­ви ко­мі­те­ту, про­від­не мі­сце в пла­ні за­ко­но­дав­чої під­трим­ки ре­форм за­ймає за­ко­но­дав­ча іні­ці­а­ти­ва про тим­ча­со­ві фі­скаль­ні сти­му­ли для роз­ви­тку ме­ре­жі ін­ду­стрі­аль­них пар­ків.

ІСТО­РІЇ І СТИ­МУ­ЛИ УСПІХУ

За йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні го­стрий «ін­ве­сти­цій­ний го­лод», що стри­мує роз­ви­ток еко­но­мі­ки, «роз­ду­ває» без­ро­бі­т­тя йемі­гра­цію, кон­сер­вує бі­дність. Пря­мі іно­зем­ні ін­ве­сти­ції на ду­шу на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні (за да­ни­ми UNCTAD за 2015 рік) — мен­ше $1,4 ти­ся­чі на лю­ди­ну, то­ді як у Поль­щі — $5,6 ти­ся­чі, в Че­хії — $10,7 ти­ся­чі, а в США — $17,4 ти­ся­чі. Ви­хо­дить, у нас «за­лі­зна за­ві­са» від ін­ве­сти­ційі «чер­во­на до­ріж­ка» для емі­гра­ції та­лан­тів. За при­ва­бли­ві­стю по­да­тко­вої си­сте­ми, за­зна­чає Га­ла­сюк, ми по­сі­да­є­мо одне з остан­ніх місць у сві­ті: 133-тє із 138.

Та­ке на­ше від­ста­ва­н­ня не в остан­ню чер­гу об­умов­ле­не тим, що в Укра­ї­ні не­хту­ють сві­то­вим до­сві­дом ство- ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків. Пер­ший у сві­ті ін­ду­стрі­аль­ний­парк з’явив­ся в Ан­глії, по­бли­зу Ман­че­сте­ра, 120 ро­ків то­му — ще 1896 ро­ку. Те­пер їх у сві­ті по­над 15 ти­сяч, роз­по­від­ає Га­ла­сюк. Зокре­ма, в Ту­реч­чи­ні — 215, в Ки­таї — 190, у Пів­ден­нійКо­реї — 993, в США — 400, в кон­ти­нен­таль­нійЄв­ро­пі — 1000. І нев­же всі ці кра­ї­ни по­ми­ля­ли­ся, ство­рю­ю­чи ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки, і ли­ше ми одні ма­є­мо ра­цію, не ство­рив­ши до­сі жо­дно­го та­ко­го ін­стру­мен­та роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва, за­пи­тує Га­ла­сюк, і чо­му ж то­ді рі­вень жи­т­тя у нас в ра­зи, а то йна по­ря­док ниж­чий, ніж у всіх цих кра­ї­нах?

У 2002—2010 ро­ках у Ту­реч­чи­ні ство­ри­ли 148 ін­ду­стрі­аль­них пар­ків або так зва­них ор­га­ні­зо­ва­них про­ми­сло­вих зон. ВВП йекс­порт кра­ї­ни за цей­пе­рі­од зро­сли біль­ше ніж утри­чі. І 2013 ро­ку Ту­реч­чи­на, яка до цьо­го де­ся­ти­лі­т­тя­ми бу­ла бор­жни­ком МВФ, пов­ні­стю по­га­си­ла за­бор­го­ва­ність.

По­ле­мі­зу­ю­чи з кри­ти­ка­ми, які вва­жа­ють, що про­ми­сло­вість, як йін­ду­стрі­аль­ні пар­ки, — це вчо­ра­шній день, що сьо­го­дні на­ста­ла по­стін­ду­стрі­аль­на ера, на­ро­дний­де­пу­тат за­пев­няє, що без вла­сно­го ви­ро­бни­цтва жо­дна кра­ї­на не ма­ти­ме гі­дно­го майбутнього. Він по­си­ла­є­ться на США, де ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки на­бу­ва­ють гі­гант­сько­го мас­шта­бу.

Зокре­ма, в шта­ті Не­ва­да ство­рю­є­ться най­біль­ший у сві­ті ін­ду­стрі­аль­ний­парк Tahoe Reno Industrial Center пло­щею 43 ти­ся­чі ге­кта­рів. У ньо­му роз­мі­сти­ться най­біль­ший у сві­ті за­вод із ви­ро­бни­цтва лі­тій-іон­них аку­му­ля­то­рів Tesla Motors — Gigafactory. У ньо­го бу­де ін­ве­сто­ва­но до $5 мі­льяр­дів. Там же бу­де по­бу­до­ва­но да­та­центр SUPERNAP Tahoe Reno з ін­ве­сти­ці­я­ми $3 мі­льяр­ди, за­вод Panasonic (ін­ве­сти­ції $2 мі­льяр­ди) і со­тні ін­ших су­ча­сних ви­ро­бництв. По­да­тко­ва зниж­ка для всіх них бу­де на­да­на на 20 ро­ків і ста­но­ви­ти­ме $1,2 мі­льяр­да, роз­по­від­ає Га­ла­сюк.

Він пе­ре­ра­хо­вує сти­му­ли, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні у сві­ті під час ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків. Це кре­ди­ти за спе­ці­аль­ни­ми піль­го­ви­ми став­ка­ми, звіль­не­н­ня від по­да­тків і мит, суб­си- ду­ва­н­ня орен­ди, а та­кож та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію, во­ду і те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні по­слу­ги, на­да­н­ня зем­лі на піль­го­вих умо­вах, спро­ще­ні ре­гу­ля­тор­ні про­це­ду­ри, ство­ре­н­ня жи­тло­вої і ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри для пра­ців­ни­ків.

На цьо­му фо­ні до­во­лі скром­но ви­гля­да­ють пре­фе­рен­ції, пе­ред­ба­че­ні для ін­ве­сто­рів ін­ду­стрі­аль­них пар­ків за­ко­но­про­е­кта­ми, прийня­ти­ми укра­їн­ськи­ми пар­ла­мен­та­ря­ми в пер­шо­му чи­тан­ні. Це піль­ги з по­да­тку на при­бу­ток (на п’ять ро­ків пов­ні­стю і ще на п’ять ро­ків — по­ло­вин­на став­ка), з по­да­тку на не­ру­хо­ме май­но (мо­жуть на­да­ва­ти­ся мі­сце­ви­ми ра­да­ми). Звіль­не­н­ня (роз­стро­чка) від ім­порт­но­го ПДВ на обла­дна­н­ня і від вві­зних мит на обла­дна­н­ня. І це все. При­чо­му, як під­кре­слює Га­ла­сюк, роз­стро­чка на ім­порт­нийПДВ бу­де ді­є­вим сти­му­лом для то­го, щоб під­при­єм­ства якнай- швид­ше вво­ди­ли­ся в дію йо­три­му­ва­ли мо­жли­вість до­стро­ко­во її по­га­ша­ти...

ПОРУШНИК ВИПАДАЄ...

Свою від­по­відь кри­ти­кам ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, які по­бо­ю­ю­ться по­вто­ре­н­ня ма­хі­на­цій, за­фі­ксо­ва­них ко­лись у віль­них еко­но­мі­чних зо­нах, да­ла го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої йми­тної по­лі­ти­ки Ні­на Южа­ні­на. «Зав­тра кре­ди­ти між­на­ро­дних до­но­рів за­кін­ча­ться, по­да­тко­ва ре­фор­ма ще не­ві­до­мо коли бу­де ре­а­лі­зо­ва­на, а еко­но­мі­ку вже за­раз по­трі­бно ви­во­ди­ти з ко­ла­псу, хо­ча б і за до­по­мо­гою на­да­н­ня пре­фе­рен­ційін­ду­стрі­аль­ним пар­кам, — за­зна­чає во­на і за­пи­тує: — Мо­жли­во, тре­ба з чо­гось по­чи­на­ти?»

Южа­ні­на та­кож на­зи­ває за­ко­но­дав­чі за­по­бі­жни­ки, які сто­я­ти­муть на вар­ті дер­жав­них ін­те­ре­сів і не до­пу­ска­ти­муть зби­тку для бю­дже­ту кра­ї­ни. Для ін­ду­стрі­аль­них пар­ків впро­ва­джу­є­ться що­квар­таль­на зві­тність усіх під­при­ємств-уча­сни­ків. І ДФС на сво­є­му сай­ті пу­блі­ку­ва­ти­ме пе­ре­лік під­при­ємств, що ко­ри­сту­ю­ться піль­га­ми з по­да­тку на при­бу­ток, щоб на­да­лі кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ни­ми від­по­від­ні ко­шти, які ма­ють бу­ти ре­ін­ве­сто­ва­ні в під­при­єм­ство. У бух­гал­тер­ській­зві­тно­сті ве­сти­ме­ться окре­ми­йо­блік ви­ко­ри­ста­н­ня цих ко­штів.

Якщо пла­тник по­ру­шив пра­ви­ла, вста­нов­ле­ні для отри­ма­н­ня піль­ги і хоч щось зро­бив не так, він тут же випадає з ка­те­го­рії піль­го­ви­ків і зві­тує від­по­від­но до пра­вил за­галь­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня при­бу­тку до кін­ця пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії пар­ку, за­спо­ко­ює Южа­ні­на тих, хто бо­ї­ться « вну­трі­шніх офшо­рів » . Так са­мо і з роз­стро­чкою. Якщо хтось по­ру­шив її умо­ви, йо­му на­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться пе­ня за весь пе­рі­од ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї піль­ги. Го­ло­ва по­да­тко­во­го ко­мі­те­ту та­кож за­кли­ка­ла пред­став­ни­ків мі­сце­вих рад вно­си­ти про­по­зи­ції, спря­мо­ва­ні на опти­мі­за­цію ро­бо­ти ін­ду­стрі­аль­них пар­ків.

І во­ни тут же з’яви­ли­ся. Зокре­ма, го­ло­ва Чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції ЮрійТка­чен­ко за­зна­чив, що у дер­жав­них і ко­му­наль­них мо­но­по­лі­стів, які на­да­ють по­слу­ги у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг, сьо­го­дні не­має мо­жли­во­сті вкла­да­ти ін­ве­сти­ції в ін­фра­стру­кту­ру ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, і це мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на про­бле­му в хо­ді їх ( пар­ків) ство­ре­н­ня. За­ко­но­дав­ці по­обі­ця­ли ви­вчи­ти цю про­бле­му і пе­ред­ба­чи­ти мо­жли­вість її ви­рі­ше­н­ня.

ФОТО З САЙТА TECHNOPARK.LODZ.PL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.