Зер­но­трей­де­рам не ви­ста­чає ва­го­нів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­жно­го ро­ку в пі­ко­ві пе­рі­о­ди вро­жаю у зер­но­трей­де­рів ви­ни­кає ве­ли­кий­по­пит на ва­го­ни, що спри­чи­няє де­фі­цит зер­но­во­зів. На­ра­зі де­фі­цит ва­гон­но­го пар­ку для зер­но­вих пе­ре­ве­зень Укр­за­лі­зни­ці скла­дає при­бли­зно 2,5—3 тис. ва­го­нів на до­бу. У цьо­му ро­ці си­ту­а­ція по­гли­би­ла­ся че­рез вве­де­н­ня ва­го­во­го кон­тро­лю, і як на­слі­док — пе­ре­ве­де­н­ня ча­сти­ни ван­та­жів з ав­то­транс­пор­ту на за­лі­зни­цю. Про це по­ві­до­мив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ло­гі­сти­ки ПАТ «ДПЗКУ» Дми­тро Шмо­ка­рєв. «Сьо­го­дні у нас план за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень зер­но­вих ви­ко­ну­є­ться, як і в се­ре­дньо­му на рин­ку, — ли­ше на 42%. Якщо це пе­ре­ве­сти у аб­со­лю­тні ци­фри, то нам на­ра­зі не ви­ста­чає ва­го­нів для пе­ре­ве­зе­н­ня май­же 200 тис. тонн збіж­жя», — за­зна­чає очіль­ник де­пар­та­мен­ту ло­гі­сти­ки. За йо­го сло­ва­ми, по­тре­ба в пе­ре­ве­зе­н­нях зна­чно пе­ре­ви­щує мо­жли­во­сті за­лі­зниць та на­яв­но­го ва­гон­но­го пар­ку. З ін­шо­го бо­ку, де­які зер­но­трей­де­ри, пе­ре­стра­хо­ву­ю­чись від ри­зи­ків, по­да­ють за­яв­ки на біль­шу кіль­кість ва­го­нів, ніж їм фа­кти­чно не­об­хі­дно, що не дає мо­жли­во­сті Укр­за­лі­зни­ці роз­по­ді­ля­ти ва­го­ни рів­но­мір­но у від­по­від­но­сті до ре­аль­них по­треб. Окрім то­го, про­бле­ма де­фі­ци­ту ва­гон­но­го пар­ку спри­чи­няє ще одну — за­трим­ку в при­йман­ні еле­ва­то­ра­ми вро­жаю ку­ку­ру­дзи. Че­рез те, що ран­ні зер­но­ві не ви­во­зя­ться вча­сно з еле­ва­то­рів, остан­ні не ма­ють мо­жли­во­сті при­йма­ти ку­ку­ру­дзу у за­пла­но­ва­ні тер­мі­ни. Як на­слі­док — збіль­шу­ю­ться ри­зи­ки не­своє­ча­сних по­ста­вок та про­сто­їв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.