У п’яти обла­стях стар­тує на­бір до ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­бір до ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля Оде­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Тер­но­піль­ської, Іва­но­Фран­ків­ської та Хар­ків­ської обла­стей­роз­по­чи­на­є­ться на­при­кін­ці жов­тня. Зокре­ма, при­йом до­ку­мен­тів у Оде­ські­йо­бла­сті стар­тує із 27 жов­тня, у Іва­но­Фран­ків­ській— з 4 ли­сто­па­да. По­да­чу до­ку­мен­тів вже роз­по­ча­то у та­ких обла­стях, як Хар­ків­ська (з 21 жов­тня), Ми­ко­ла­їв­ська (з 24 жов­тня) та Тер­но­піль­ська (з 25 жов­тня). «Пер­ший­па­труль бу­ло за­пу­ще­но на Ки­їв­щи­ні 16 черв­ня 2016 ро­ку, він до­вів свою ефе­ктив­ність. Те­пер за­про­ва­джу­є­мо цей­до­свід у мас­шта­бах Укра­ї­ни», — по­ві­до­мив Го­ло­ва Дер­жри­б­агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів. На­га­да­є­мо, за­пуск ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля по всійУкра­ї­ні є скла­до­вою Кон­це­пції ре­фор­му­ва­н­ня ри­бно­го го­спо­дар­ства. Від­по­від­но до неї 30.09.2015 р. КМУ бу­ло ухва­ле­но По­ста­но­ву №894 «Пи­та­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів Дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства», від­по­від­но до якої роз­по­ча­ла­ся ре­фор­ма ор­га­нів ри­бо­охо­ро­ни: лі­кві­да­ція ді­ю­чих ор­га­нів ри­бо­охо­ро­ни та ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­ну — «ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля». Ри­бні па­труль­ні бу­дуть на­бра­ні на осно­ві від­кри­то­го кон­кур­су прой­дуть фа­хо­ве на­вча­н­ня, кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції у єв­ро­пей­ських екс­пер­тів, а та­кож бу­дуть осна­ще­ні су­ча­сною те­хні­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.